1-20 / 76
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVDIV00059.jpg.jpgTowards the Director of the Chania Prison. The Director of the Kalamiou Prison reports that Tsabrilakis (?) Souleiman of İbraim that had been imprisoned for licentiousness died.-1924-01-18
ACCEVDIV00041000.jpg.jpg
Gemici Mustafa Reis Dervişaki ile Hanya İslam Eytam Müdürü Hacı Ahmedoğlu Mahmud Efendi memuriyeti sıfatıyla aralarındaki mübayaa akdi. [14 Haziran 1310]-1894-06-26
ACCEVDIV00064.jpg.jpgLouvre/ Property of Jean S. Marcantonakis/ Canée/ Crete/ towards the Muslim Evkaf--
ACCEVDIV00062.jpg.jpgPresident Mehmet Hotzakalakis asks for replacement of Karapartalakis Alis, Hatziibraimakis Mehmet or Lazanakis Ahmet Halil by Mehmet Pelavadakis, Housein Kastrinakis, Moustafa Hiadis Lazanakis who are qualified in order to be members of Council of Muslim Elders.-1916-11-01
ACCEVDIV00027.jpg.jpgHanya Şehri, Kumkapı Mahallesi sekenesinden Hammal (?)'nın cezasının 2 kuruşa tenzil ettirilmesi hususundaki dilekçesi. [23 Temmuz 1312]-1896-08-04
ACCEVDIV00001.jpg.jpgHanya Naib Vekili'nden Şaban 1333'ün son gününün hangi güne geldiğinin (Ruiyet-i Hilal) sorulduğu bir belge. [21 Şaban 1333]-1915-07-04
ACCEVDIV00067.jpg.jpgThe writer a Mihalidakis asks his friend Oikonomidis to inform the employee of the Muslim Foundations that he is going to pay what he owes at the time he will pass from Iraklion before going to Chania and to ask them to prepare the relevant account books.-1907-08-04
ACCEVDIV00042.jpg.jpgRamazan-ı şerifin gurresini bildiren Kandiye Müftülüğü ve Naib Vekaleti vasıtasıyla mevrud İstanbul Niyabeti'nin bir kıta ilam-ı şer'i suretinin takdim kılındığına dair ilm-i haber.-1907-10-22
ACCEVDIV00063.jpg.jpgHulusi Efendi'nin 230 kuruşluk ineği ile Salih Ağa'nın 7 yaşındaki bir sığırının mübadelesine dair mübadelename.-1893-12-01
ACCEVDIV00018.jpg.jpgHanya Vilayeti Niyabet-i Şeriyyesi Vekalet-i Canib-i Aliyesi'ne gönderilen Şaban ayının başlangıcına dair gönderilen yazı.-1918-04-30
ACCEVDIV00007.jpg.jpgİbrahim bin Ali'nin meblağı için Fırka Kumandanlığı'ndan varid olan evraktır.--
ACCEVDIV00012.jpg.jpgTowards the Nomarchy (Nomarhia) of Chania.-1919-02-26
ACCEVDIV00004.jpg.jpgYeni mahalle'de misafir olarak bulunan Ahmed kerimesi Fatma'nın vefat ettiği ve fakir olduğuna dair belge.-1922-05-21
ACCEVDIV00030001.jpg.jpg
Nasihat'ül-hükama--
ACCEVDIV00013.jpg.jpgGeorgios Panigirakis, lawyer in full authority of Halil Melakis, resident of Souda, gave to Ismail Veis Karatoukis resident of Chania this delivery.-1902-10-12
ACCEVDIV00028.jpg.jpgSelene defterine kaydolunacakların listesi.--
ACCEVDIV00058.jpg.jpgKidanıo Camii imamı olan kimse hergün namazdan sonra 1 aşır Kur'an ve kariye-i mezkure mektebinde muallim olanın beher gün 1 aşır Kur'an ve cemiyet gecelerinde 1 Yasin-i Şerif kıraatı yazılı bir pusula.--
ACCEVDIV00039.jpg.jpg
İhtiyar Meclis Reisi Mustafa Tevfik ve Müftüsü Ömer ve Naib Vekili İbrahim Şemsi ve Şeyhül-Meşaih Osman Efendilere 10 Temmuz milli bayramı münasebetiyle Hak-ı Pay-ı Hümayun-ı Hilafet-Penahi'ye ahali-i İslamiye namına arz-ı tebrik ve tazimatı havi telgraf.-1912-07-24
ACCEVDIV00061.jpg.jpg
5 Zilkade 1331 (22 Eylül 1329-1913) tarihinde Hanya'da intihar eden Kurdzade Hakkı Bey'in üzerinde bulunan bazı eşyayı gösteren pusula.-1913-09
ACCEVDIV00031.jpg.jpgŞaban ayının hilali pazar günü akşamı burada rüyet olunamamışsa da Kandiye Mahkeme-i Şeriyyesi’nin 196 no.lu tahriratında pazar günü akşamı hilal-i şabanın gurresi rüyet olunduğu, pazartesi günü itibar olunduğuna dair Naib Vekili’nin yazısı.-1912-07-08
1-20 / 76
Discover
Browse