51-60 / 1897
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVFM00266.jpg.jpgHamal Abdüsselam bin Hüseyin Bingazili ile Nefise binti Hasan Bingazili'nin nikah akdi [14 Rebiyülevvel 1312]-1893-09-25
ACCEVFM00286.jpg.jpgİbrahim bin Ahmed Bekiraki ile Hamide binti İbrahim Kaçuvalaki'nin nikah akdi.[25 Muharrem 1315]-1897-06-26
ACCEVFM00287.jpg.jpgArabacı Zenci Mehmed bin Adem ile Zenciye Esma binti Yusuf'un nikah akdi.[3 Receb 1310]-1893-01-21
ACCEVFM00305.jpg.jpgHassa Ordu-ı Hümayunu'na mensup Süvari 3. Ordu çavuşlarından Hanya'da Hünkar Mahallesi'nde Nevrekor Kariyeli Arnavudaki İbrahim'in kızı ile evlenmesinde şer'i bir mani olmadığına dair Girid Kumandanı'nın tezkeresi. [2 Temmuz 1314]-1898-07-14
ACCEVFM00299.jpg.jpg
Eski eşi Hanya sakinlerinden Çörmenzade Mustafa Bey'in kendisini Tatlik Ettiğindan mihr-i müecceli ve nafakasının verilmesi hususunda şikayet arzuhali. [5 Temmuz 1311]-1895-07-17
ACCEVO00533.jpg.jpg
Hanya sakinlerindenken vefat eden Odabaşaki El-Hac Mehmed Ağa Bin Abdullahın oğlu olup rüşdünü iddia eden mekteb-i harbiye-i şahane talebesi Ömer Necip Efendi’nin vasisinin idaresindeki emvalinin idaresinin kendisine verildiğine dair ilam. [17 Şevval 1312]-1895-04-13
ACCEVO00480.jpg.jpgSinekçi Hüseyin Ağa'nın yetimi Hasan'ın masraflarına sarf olunmak üzere 1200 kuruşun Hanya Eytam Sandığı’ndan alındığına dair Sinekçaki Nusret tarafından alındığına dair pusula. [7 Mayıs 1307]-1891-05-19
ACCEVO00527.jpg.jpgSinekçaki Hüseyin'in Zilkade 1308 nafakası olan 200 kuruşun Hanya Eytam Sandığı’ndan alındığına dair pusula. [30 Mayıs 1307]-1891-06-11
ACCEVO00567.jpg.jpgMerhume Mehpare binti Balçaki Hüseyin Bey adlı Hanım’ın yetimesi Fatma için varidat-ı seneviyesinden münasip miktar nafaka tahsisine dair karar [11 Kanun-ı Evvel 1311]-1895-12-23
ACCEVO00698.jpg.jpgMalikonaki Mustafa Bey'in kızı Vasfiye Hanım'ın Rebiyül-ahir 1311 dönemine ait nafakası olan 120 kuruşun Hanya Eytam Sandığı’ndan alındığına dair Eytam Mübaşiri Efendaki Mehmed imzalı pusula. [28 Teşrin-i Evvel 1309]-1893-11-09
51-60 / 1897

Discover

Type
Issue Date