41-50 / 1897
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00171.jpg.jpg
Selene Kazası sakinlerindenken Validesi Meryem Hanım'ın vefatında gayr-i baliğ olduğundan hissesinin Hanya Eytam Müdüriyeti tarafından zabt edildiği ancak, rüşdünü ispat ettiğinden hisse-i Irsiyesinin verilmesi için Saliha binti İbrahim'in istidası.-1895-01-17
ACCEVS00152.jpg.jpg
Hanya sakinlerinden Kurdoğlu Mehmed Ali Efendi, Apakoron Kazası, Bruznoro Kariyesi sakinlerinden Yargi Markaki ve Yuanni Yarolaki'nin müteveffa Kurdoğlu Kanber Ağa'nın veresesine medyun olduğu 3134 kuruşa dair şahidler huzurunda yapılan muakavelename.-1891-09-21
ACCEVS00203.jpg.jpgMüteveffa pederi Ali Çavuşzade Mehmed Efendi'nin kassamından hissesine düşen 2292 kuruş 22 parayı Hanya Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Ayşe Hanım imzalı senet. [10 Kanun-i Sani 1311]-1896-01-22
ACCEVSC00188000.jpg.jpg
Hanya'da yardıma muhtaç kimselere Nisan 1315 tarihinde dağıtılan İngiliz ve İstanbul un yardımının defteri.-1899-04
ACCEVPR00453.jpg.jpgYunusaki Ali'nin zevcesi Fatma ile evladlarının Kapudan-ı Sani Musa Paşa Vakfı'ndan Musa Paşa Mahallesi'nde mutasarrıf oldukları hanenin harc-ı tevsii, varaka v.s. bedellerinin Hanya Eytam Sandığı'ndan alınıp teslim-i sandık olduğuna dair pusula. [23 Kanun-i Sani 1310]-1895-02-04
ACCEVF00457001.jpg.jpg
Cami ve mescidlerin masraflarını gösteren defter. [1313-1314]-1897
ACCEVF00565.jpg.jpg
Haji Ekbakis (?) resident of the Kirtomados Village payed 90 gr. for 1892.-1893-10-04
ACCEVF00671.jpg.jpgMekteb-i Kebir'de yapılan masarif-i müteferrikanın bedeli olan 24 kuruş 10 parayı Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Mekteb-i Kebir Bevvabı Ahmed Hakkı imzalı pusula. [13 Nisan 1312]-1896-04-25
ACCEVFM00215.jpg.jpg
Eşi Çavuşaki Mustafa bin Cemali Trablusgarp'a gittiğinden beri kendisini nafakasız bıraktığından eşinin Bu taraf celbiyle kendisini iaşeye icbar edilmesi aksi takdirde boşanması için tenbihte bulunulmasına dair Halime binti Hüseyin Görtaki'nin dilekçesi.-1891-10-10
ACCEVFM00223.jpg.jpgKumkapı Mahallesi sakinlerinden Mehmed Efendi'nın eşi olduğu halde sebepsiz yere kendisini boşadığı ve mihr-i müeccelini vermediğinden kendisine mikdar-ı münasip bir nafakayı vermesi hususunda Emine binti İbrahim Horafaki imzalı istida. [25 Temmuz 1308]-1892-08-06
41-50 / 1897

Discover

Type
Issue Date