1-10 / 1897
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVF00569.jpg.jpgYorgancılar Sokağında bulunan Antoni Papa Dimitraki'nin isticarındaki Vakıf dükkanının tamir masrafları. [30 Kanun-i Evvel 1306]-1891-01-11
ACCEVF00575.jpg.jpg1311 Eylül ayı Hanya Evkaf ve Maarif Sandığına ait ödeme senetleri-1895-09
ACCEVDIV00050.jpg.jpg
İzmolaki İsmail Ağa'nın kızı Kübra'nın zarfı. [4 Zilkade 1313]-1896-04-17
ACCEVF00454.jpg.jpg
Eski hastahane karşısında kain Maarif-i İslamiye'nin inşa olunan ebniyesi için yapılan masrafların Hanya Maarif-i İslamiye Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [12-18 Eylül 1309]-1893-09-24; 1893-09-30
ACCEVF00561.jpg.jpg
Prefecture of Crete. On behalf of the late Haji Mehmed Samli Gazou the Chania Ottoman Bank pays 48 gr. As a tax for the amount of 960 dr. which is payed from the leasing of a coffee place.-1893-10-18
ACCEVF00517.jpg.jpgMaarifin Kastel'deki marangozhanesinin tamirine sarfedilen 48,5 kuruşun Maarif Sandığı'ndan aldığına dair Hacı Mehmed imzalı ilmühaber [18 Haziran 1315]-1899-06-30
ACCEVFM00226.jpg.jpg
El-Hac Süleyman Ağa bin Hüseyin Bölükbaşaki ile Gülsüm binti Receb Ağa'nın, Hüseyin bin Mehmed Mistaki ile Kamile binti İsmail'in, Said Ağa bin Hasan ile Zeynep binti Cemali Haydarakinin ve Hademeçankırılı Cemil bin Ali ile Zehra binti Abdullahın nikah akdi. [27 Cemaziyel-Evvel-14 Receb 1315]-1897-10-24; 1897-12-09
ACCEVFM00255.jpg.jpgBingazili Zenci Mehmed bin Abdullahnikah ile Zenciye Hicra binti Adem'in nikah akdi [29 Zilkade 1313]-1896-05-12
ACCEVO00921.jpg.jpgKidonya Kazası, Halepa Kariyesi sakinlerinden İbrahim Ağagalanakiye borçunu için kendisi diyarı ahere azimet edeceğinden mutasarrıf olduğu haneyi rehin, Berber Halil Bereçakiyi kefil gösterip Eytam Sandığı’ndan borç talep eden Hacaki Hacı Hasan'ın dilekçesi.-1894-11-01
ACCEVO00903.jpg.jpgMüteveffa Melikonaki Mustafa Bey'in eytamı Hasan ve Eşref'in Ramazan masrafı olmak üzere geçen sene her birine 100 kuruş verildiği gibi bu sene dahi Ramazan masrafı olmak üzere meclisce münasip görülen miktarın verilmesine dair karar [12 Şubat 1310]-1895-02-24
1-10 / 1897

Discover

Type
Issue Date