1-10 / 65
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVDIV00065.jpg.jpgHanya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaşan İbrahim adlı şahsın yazmış olduğu mektup.[19 Rebiyül-Evvel 1287]-1870-06-19
ACCEVO00571.jpg.jpg
Mustafa Hacı İsmailaki'nin eytamı evrakı. [30 Rebiyülevvel 1294]-1877-04-14
ACCEVF00716.jpg.jpgKisamo Naibi tecdid eylediği idanelerin kalemiyesi. [1291]-1875; 1876
ACCEVDIV00075.jpg.jpgHanya'da sakin iken vefat eden Orfanozaki Feyzi Ağa'nın kızı Emetullah'ın mirasını ve mallarını korumak ve umuruna bakmak üzere Müftüzade Ali Efendi Bin Mustafa Şakir Efendi'nin tayini hakkında ilam. [8 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-06
ACCEVF00495001.jpg.jpg
Hanya Nahiyesi 1295-1305 dönemine ait Fener Avaidi makbuzları. [1295-1305]-1879
ACCEVS00225.jpg.jpgGirit İsfakiye Livası Apakuron Kazası Fıstıklı Kariyesi sakinlerinden iken vefat eden Seferaki Osman Ağa bin Mustafa bin Hasan'ın veraset ilamı. [29 Rebiülevvel 1288]-1871-06-18
ACCEVO00800000.jpg.jpg
Nukud ve Emlaki Eytam İdaresi tarafından idare olunan yetimlerle diğer acezenin eytam memurlarının haber ve malumatı olmadıkça kendi kendilerine yapacakları muamelenin kabul olmayacağına dair ihtiyar meclisi tarafından gazetelere gönderilen takrir.-1873-01-06
ACCEVPR00398.jpg.jpg
Apokoron ve Kisamo Kazalarında iltizam olunacak emlaki gösteren defter. [1289-1291]-1873
ACCEVS00223.jpg.jpg
Hanya Hünkar Mahallesine sakin iken bundan akdem vefat eden Nalband Edhem Ağa bin İbrahim bin Abdullah'ın veraset İlamı. [9 Safer 1296]-1879-02-02
ACCEVPR00423.jpg.jpg
Merkez Liva İslam Eytam Müdüriyetinden gönderilen emirnameye cevap Yerapetre Kaymakamı tarafından müteveffa Bıçakçı Ahmed'in başkalarında olan mülklerinin Yerapetre tevabiinden olmayıp Menufaça bağlı olduğunun anlaşıldığına dair yazı. [30 Mart 1293]-1877-04-11
1-10 / 65