Ottoman Budgets
This collection brings together the annual state budgets from the Ottoman Archives. It shows how the taxes that the state extracted were transferred to its own institutions, how it was distributed among groups, or what goods or services they were utilized towards as well as how this distribution of value changed in the long term.

1-20 / 52
PreviewTitleCreatorIssue Date
AOB003001.jpg.jpgI. Ahmed dönemine ait 1609-10 (hicri 1017) tarihli bütçe-1609; 1610
AOB052001.jpg.jpg
Veziriazam Mehmet Paşa Defterdarı İbrahim Efendi’nin Şark Seferi’nde Ruznamçeci Ali Efendi Kalemi ile yazılan varidat, masarif ve ihracat defteri [Hicri 1044]-1634; 1635
AOB006001.jpg.jpg
IV. Mehmed dönemine ait 1671-72 (hicri 1081) tarihli bütçe-1671-03-13; 1672-03-06
AOB041001.jpg.jpg
Hazine-i Amire’nin muhtelif tarihlere ait gelir ve gider kayıtlarını gösterir defter. [Hicri 1063-1122]-1652; 1711
AOB030001.jpg.jpg
Hazine-i Amire’nin çeşitli senelere ait mukataat, cizye, avarız bedeli, nüzul vergilerinden tahassül eden varidatı ile kazaskeranın ve bazı saray mensublarıyla yeniçerilerin mevacibleri için vuku bulan mesarıfatı icmalinin içeren irad ve masraf icmal defteri.-1665; 1666
AOB020001.jpg.jpg
Baş Muhasebe kalemine ait hicri 1076-77 tarihli mevacip ödemelerine ayrılan gelir türleri ve ilgili seneye ait hazine mevcudunu gösteren defter-1665; 1667
AOB015001.jpg.jpg
Baş muhasebe kalemine ait hicri 1073-74 tarihli hazine gelir ve giderlerini gösteren defter-1662; 1664
AOB053001.jpg.jpg
Ruznamçe defteri [Hicri 1050]-1640; 1641
AOB034001.jpg.jpg
Budin Eyaleti’ne ait bir icmal muhasebe defteri. [Hicri 1009-1010]-1600; 1602
AOB019001.jpg.jpg
Baş muhasebe kalemine ait hicri 1071-72 tarihli merkezi hazinenin muhasebe icmal defteri-1660; 1662
AOB018001.jpg.jpg
Baş muhabese kalemine ait hicri 1108 tarihli hazine-i amire'ye ait bir muhasebe icmal defteri-1696; 1697
AOB048001.jpg.jpg
Şark Seferi'nde Serdar Ferhad Paşa ile Defterdar Ali Paşa’nın varidat ve masarif muhasebe icmali [Hicri 1015]-1606; 1607
AOB031001.jpg.jpg
Hazine-i Amire’nin masarifat defteri. [Hicri 1116]-1704; 1705
AOB004001.jpg.jpg
IV. Mehmed dönemine ait 1654 (hicri 1064) tarihli bütçe-1654
AOB023001.jpg.jpg
Hazine-i Amire'nin hicri 1101-1103 senesine ait icmal muhasebesi (Büdçe)-1689; 1691
AOB054001.jpg.jpg
Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa, Defterdar Ahmet Paşa ve Ruznamçe-i evvel Ali Efendi zamanındaki masarif ruznamçesi [Hicri 1081]-1670; 1671
AOB036001.jpg.jpgHazine-i Amire’nin maliye kalemlerine dayalı olarak hazırlanan ve gelir ve gider yekunlerini gösteren defter.--
AOB022001.jpg.jpg
Baş Muhasebe Kalemi’ne ait gelir gider özeti defteri [Tarihsiz]--
AOB013001.jpg.jpg
Cevdet askeri fonunda bulunan tarihsiz bir harcama defteri. Tarihsiz--
AOB009001.jpg.jpg
III. Ahmed dönemine ait 1710 (hicri 1122) tarihli bütçe-1710-03-02
1-20 / 52
Discover
Type
Issue Date
Browse