Tüketici Hakem Heyeti Müdürü namına Muavin Kemal tarafından yazılan dilekçe - Petition written by Assistant Director Kemal on behalf of the Consumer Abritration Committee Director
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANBDOC033.jpg1.92 MBJPEG
Başlık
Tüketici Hakem Heyeti Müdürü namına Muavin Kemal tarafından yazılan dilekçe - Petition written by Assistant Director Kemal on behalf of the Consumer Abritration Committee Director
Yazar/Üreten
Müdür Yardımcısı Kemal
Tanım
"Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Heyet-i Hesabiye Müdüriyeti. Cemiyet-i Umumiye Belediye Tetkik Hesap Encümeni'nin 926 sene-i maliyesiyle sene-i mezkûreye ait 3 aylık manzum bütçeye müteallik varidat hesabı kat-i raporunun emlak-ı emanet varidatına dair olan 2. faslı hakkındaki fıkrasında emanet-i celilelerinin iratçılık yapması muafık görülmeyerek cadde açmak için istimlak olunan mahallerin maksad-ı şûraya kalb ve caddeye kalbleri icab etmeyen emlakın da füruhatı ile [...] hasılasının şehrin en mükenâ yerinde güzel bir eser vücuda getirilmesi nefs-ül emre muvaffak olacağı zikredilmiş ve keyfiyet cemiyet-i umumiye-i müşarünileyhaca tesvip olunarak [...] hasılanın mahal sarf-ı âtiye-i tayin edilmek üzere emlak-ı mezkûrenin satılmasına karar verilmiştir. Karar-ı mezkûra tevfikan muktezasına tevessül olunarak emlak-ı mezkûre kısmen müzayedeye vaz edilmiş kısmen de tasarruf senedâtı olması hasebiyle tapuya rapt edilmeleri hususu takip edilmekte bulunmuştur. Emanet-i Celilelerine oldukça mühim varidat temin etmekte olan Galata'da Borsa Hanı namiyle maruf vasi sahayı havi hanın halen tarîka tecavüzü olması hasebiyle karar-ı mezkûre tevfiken satılması lazım gelmekte ise de hanın mebni bulunduğu mahallin İstanbul'un en şerefli ve kalabalık bir yeri olması ve köprünün meydan mahalline nazır bulunması itibariyle burasının mezkûr meydanın âtiye-i [...] kifayet etmeyerek [...] mecburiyet hasıl olduğu takdirde elden çıkacak olan bu mülkün bittabi bilahare pek yüksek bir bedel ile istimlakına lazım hasıl olacağı bedihi bulunmuştur. Bu nazariyye âti hakkında vârid görülmesiyle Karaköy gibi bir mahalde mevcud kıymettar bir mülkün böyle emlak kıymetlerinin pek düşkün bir zamanda satılması herhalde muvafık görülememektedir. Esasen tetkik-i hesabat encümeninin salf-ül arz raporunda da satılabilecek emlak bedalatıyla şehrin en mükenâ bir yerinde güzel bir eser vücuda getirilmesi zikredilmiş bulunduğuna ve Borsa Hanı'nın mebni bulunduğu mahallin ise şehrin en mükenâ bir yeri olduğuna göre satılacak emlak bedeliyle mezkûr hanın vakıf hanları gibi şehre mühim bir vâridat temin edecek tarzda tecdiden [...] inşası için mezkûr hanın karar-ı mezkûrdan istisnası lazım gelmiş olduğundan keyfiyet tasvib-i samilerine arz olunur efendim."
Yayın Tarihi
1928-10-14
Dil
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
Karaköy, İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192180
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
19,8-22,9 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
1
Kod
AHANBDOC033
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.