Tüketici Hakem Heyeti Müdürü namına Muavin Kemal tarafından yazılan dilekçe - Petition written by Assistant Director Kemal on behalf of the Consumer Abritration Committee Director
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialKaraköy, İstanbul
dc.creatorMüdür Yardımcısı Kemal
dc.date.accessioned2018-12-18T10:38:15Z-
dc.date.available2018-12-18T10:38:15Z-
dc.date.issued1928-10-14
dc.identifierAHANBDOC033
dc.identifier.other126395
dc.identifier.urihttps://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192180-
dc.description"Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Heyet-i Hesabiye Müdüriyeti. Cemiyet-i Umumiye Belediye Tetkik Hesap Encümeni'nin 926 sene-i maliyesiyle sene-i mezkûreye ait 3 aylık manzum bütçeye müteallik varidat hesabı kat-i raporunun emlak-ı emanet varidatına dair olan 2. faslı hakkındaki fıkrasında emanet-i celilelerinin iratçılık yapması muafık görülmeyerek cadde açmak için istimlak olunan mahallerin maksad-ı şûraya kalb ve caddeye kalbleri icab etmeyen emlakın da füruhatı ile [...] hasılasının şehrin en mükenâ yerinde güzel bir eser vücuda getirilmesi nefs-ül emre muvaffak olacağı zikredilmiş ve keyfiyet cemiyet-i umumiye-i müşarünileyhaca tesvip olunarak [...] hasılanın mahal sarf-ı âtiye-i tayin edilmek üzere emlak-ı mezkûrenin satılmasına karar verilmiştir. Karar-ı mezkûra tevfikan muktezasına tevessül olunarak emlak-ı mezkûre kısmen müzayedeye vaz edilmiş kısmen de tasarruf senedâtı olması hasebiyle tapuya rapt edilmeleri hususu takip edilmekte bulunmuştur. Emanet-i Celilelerine oldukça mühim varidat temin etmekte olan Galata'da Borsa Hanı namiyle maruf vasi sahayı havi hanın halen tarîka tecavüzü olması hasebiyle karar-ı mezkûre tevfiken satılması lazım gelmekte ise de hanın mebni bulunduğu mahallin İstanbul'un en şerefli ve kalabalık bir yeri olması ve köprünün meydan mahalline nazır bulunması itibariyle burasının mezkûr meydanın âtiye-i [...] kifayet etmeyerek [...] mecburiyet hasıl olduğu takdirde elden çıkacak olan bu mülkün bittabi bilahare pek yüksek bir bedel ile istimlakına lazım hasıl olacağı bedihi bulunmuştur. Bu nazariyye âti hakkında vârid görülmesiyle Karaköy gibi bir mahalde mevcud kıymettar bir mülkün böyle emlak kıymetlerinin pek düşkün bir zamanda satılması herhalde muvafık görülememektedir. Esasen tetkik-i hesabat encümeninin salf-ül arz raporunda da satılabilecek emlak bedalatıyla şehrin en mükenâ bir yerinde güzel bir eser vücuda getirilmesi zikredilmiş bulunduğuna ve Borsa Hanı'nın mebni bulunduğu mahallin ise şehrin en mükenâ bir yeri olduğuna göre satılacak emlak bedeliyle mezkûr hanın vakıf hanları gibi şehre mühim bir vâridat temin edecek tarzda tecdiden [...] inşası için mezkûr hanın karar-ı mezkûrdan istisnası lazım gelmiş olduğundan keyfiyet tasvib-i samilerine arz olunur efendim."
dc.format19,8-22,9 cm
dc.formatEl yazısı - Handwriting
dc.languageOsmanlı Türkçesi - Ottoman Turkish
dc.rightsOpen Access
dc.titleTüketici Hakem Heyeti Müdürü namına Muavin Kemal tarafından yazılan dilekçe - Petition written by Assistant Director Kemal on behalf of the Consumer Abritration Committee Director
dc.typeBelge - Document
dc.locationSALT Research
dc.catalogedbyMasum Yıldız
dc.date.cataloged2017-03-00
dc.format.numberofscans1
dc.format.numberofpages1
dcterms.accrualMethodSatın alma - Purchase
dc.rights.holderSALT Araştırma - SALT Research
CollectionsDocuments
Files
File Description SizeFormat 
AHANBDOC033.jpg1.92 MBJPEG