Tüketici Hakem Heyeti Müdürü namına Muavin Kemal tarafından yazılan dilekçe - Petition written by Assistant Director Kemal on behalf of the Consumer Abritration Committee Director
Files
File Description SizeFormat 
AHANBDOC033.jpg1.92 MBJPEG
Title
Tüketici Hakem Heyeti Müdürü namına Muavin Kemal tarafından yazılan dilekçe - Petition written by Assistant Director Kemal on behalf of the Consumer Abritration Committee Director
Creator
Müdür Yardımcısı Kemal
Description
"Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Heyet-i Hesabiye Müdüriyeti. Cemiyet-i Umumiye Belediye Tetkik Hesap Encümeni'nin 926 sene-i maliyesiyle sene-i mezkûreye ait 3 aylık manzum bütçeye müteallik varidat hesabı kat-i raporunun emlak-ı emanet varidatına dair olan 2. faslı hakkındaki fıkrasında emanet-i celilelerinin iratçılık yapması muafık görülmeyerek cadde açmak için istimlak olunan mahallerin maksad-ı şûraya kalb ve caddeye kalbleri icab etmeyen emlakın da füruhatı ile [...] hasılasının şehrin en mükenâ yerinde güzel bir eser vücuda getirilmesi nefs-ül emre muvaffak olacağı zikredilmiş ve keyfiyet cemiyet-i umumiye-i müşarünileyhaca tesvip olunarak [...] hasılanın mahal sarf-ı âtiye-i tayin edilmek üzere emlak-ı mezkûrenin satılmasına karar verilmiştir. Karar-ı mezkûra tevfikan muktezasına tevessül olunarak emlak-ı mezkûre kısmen müzayedeye vaz edilmiş kısmen de tasarruf senedâtı olması hasebiyle tapuya rapt edilmeleri hususu takip edilmekte bulunmuştur. Emanet-i Celilelerine oldukça mühim varidat temin etmekte olan Galata'da Borsa Hanı namiyle maruf vasi sahayı havi hanın halen tarîka tecavüzü olması hasebiyle karar-ı mezkûre tevfiken satılması lazım gelmekte ise de hanın mebni bulunduğu mahallin İstanbul'un en şerefli ve kalabalık bir yeri olması ve köprünün meydan mahalline nazır bulunması itibariyle burasının mezkûr meydanın âtiye-i [...] kifayet etmeyerek [...] mecburiyet hasıl olduğu takdirde elden çıkacak olan bu mülkün bittabi bilahare pek yüksek bir bedel ile istimlakına lazım hasıl olacağı bedihi bulunmuştur. Bu nazariyye âti hakkında vârid görülmesiyle Karaköy gibi bir mahalde mevcud kıymettar bir mülkün böyle emlak kıymetlerinin pek düşkün bir zamanda satılması herhalde muvafık görülememektedir. Esasen tetkik-i hesabat encümeninin salf-ül arz raporunda da satılabilecek emlak bedalatıyla şehrin en mükenâ bir yerinde güzel bir eser vücuda getirilmesi zikredilmiş bulunduğuna ve Borsa Hanı'nın mebni bulunduğu mahallin ise şehrin en mükenâ bir yeri olduğuna göre satılacak emlak bedeliyle mezkûr hanın vakıf hanları gibi şehre mühim bir vâridat temin edecek tarzda tecdiden [...] inşası için mezkûr hanın karar-ı mezkûrdan istisnası lazım gelmiş olduğundan keyfiyet tasvib-i samilerine arz olunur efendim."
Issue Date
1928-10-14
Language
Ottoman Turkish
Coverage
Karaköy, İstanbul
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/192180
Collections
Type
Format
19,8-22,9 cm, El yazısı - Handwriting
Number of Scanned Documents
1
Identifier
AHANBDOC033
Rights
Open Access
Rights Holder
SALT Araştırma - SALT Research
Accrual Method
Satın alma - Purchase

RIGHTS STATEMENT

SALT is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by SALT Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. SALT Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact SALT Research via salt.research@saltonline.org