1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFDIVRE013000.jpg.jpgÖmer Abed Han'a giriş çıkışları gösteren İstanbul Polis Müdüriyeti Galata Merkez Memurluğu damgalı 1927 tarihli kayıt defteri - Register showing entry and exit to Ömer Abed Inn, dated to 1927, stamped İstanbul Police Station Galata Police Department-1927
AFDIVRE011001.jpg.jpgÖmer Abed Han'ın zimmet ve matlup defteri - Register of Ömer Abed Inn's debt and lien-1927; 1931
AHANBDOC002.jpg.jpgBorsa Han'ın tasdik olmamış haritası ile ilgili yazı - An article about Borsa Han's unapproved map-1926-03-02; 1926-03-07
AHANBPL001.jpg.jpgBorsa Han'ın yerini gösteren kroki - Sketch showing the location of Borsa Han (Mikyas - Scale 1:500)-1926-03-07
AHANBDOC033.jpg.jpgTüketici Hakem Heyeti Müdürü namına Muavin Kemal tarafından yazılan dilekçe - Petition written by Assistant Director Kemal on behalf of the Consumer Abritration Committee DirectorMüdür Yardımcısı Kemal1928-10-14
AHANBPL002001.jpg.jpgTopçular Caddesi'nde bulunan emlakların eski ve yeni vaziyetlerini gösteren harita - The map showing old and new conditions of properties in Topçular Street (Mikyas - Scale 1:100)-1925-01-14
AHANBPL003.jpg.jpgBorsa Han'ın konumu gösteren harita - The map showing location of Borsa Han (Mikyas - Scale 1:200)-1924-09-10
AHANBDOC031.jpg.jpgŞehremaneti istikraz hesabı - Municipal loan calculation-1926-02-24
AHANBDOC193001.jpg.jpgCemiyet-i Umumiye-i Belediye Tetkik Hesap Encümenince Tanzim Edilen Şehremanetinin 1926 Sene-i Maliyesiyle 1926 Senesi 3 Aylık Manzum Bütçeye Talik Eden 15 Aylık Devre-i Hesabiyeye Mütedair Hesab Kat-i Raporudur-1926
AHANBDOC005001.jpg.jpg"Müsakkafât ve arazi mukâbilinde medayine muamelatına mahsus sened-i resmîdir."-1925-08-13; 1925-10-05
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date