Browsing by "Subject"
Appointment
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
19-29 / 29
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMSBBDOC157.jpg.jpgParis Türk Heyeti Başdelegesi Mehmet Ali Tiney'in, Mehmet Ali Bağana'nın yevmiyeleri, yurtdışındaki vazifesi ve Paris Türk Heyeti'nde bir kadroya tayin edilmesi ile ilgili olarak M.İ.İ.T'e gönderdiği yazıMehmet Ali Tiney1959-12-15
TMSSDOC0128000.jpg.jpg
T.B.M.M. Umur-ı Maârif Vekâleti Matbaa-i Âmire Müdüriyeti Müdürü'nün Mülga Maârif Nezâreti Muhasebat Dairesi Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 8 Mart 1339 tarihli ve 146 sayılı tayin hakkında mektup ve zarfıMatbaa-i Âmire Müdürü Mahmud Z.1923-03-08
TMSSDOC0199.jpg.jpgT.C. Nafia Vekâleti Demiryolları Müdüriyet-i Umûmiyesi Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdür-i Umûmî Vekili Nafia Vekâleti Müsteşarı'nın Mülga Maârif Nezâreti Mümeyyiz-i Evveli Şemseddin Bey'e gönderdiği 11 Teşrin-i Evvel 1926 tarihli ve 932/4485 numaralı yazı-1926-10-18; 1926-10-19
AFMSBBDOC090.jpg.jpgTarım Bakanı Cavit Oral'ın Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Umum Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçeCavir Oral1948-07-02
AFMSBBDOC089.jpg.jpg
Türkiye Zıraî Donatım Kurumunun açık bulunan Umum Müdür Muavinliği aylığının tesbiti ve bu göreve Yüksek Ziraat Enstitüsü İdarî Müşaviri Mehmet Ali Bağana'nın tayini hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ve bu kararın bildirildiği dilekçe-1948-06-30
AFMSBBDOC15901.jpg.jpg
Yurda dönüş harcırahı ile ilgili Mehmed Ali Bağana'ya Tarım Bakanlığı'ndan gönderilen yazı. [22 Haziran 1960] Hariciye Vekâleti Milletlerarası İktisâdi İşbirliği Teşkilâtı'ndan Ankara Ziraat Vekaleti'ne gönderilen Paris Heyeti'nde delege sıfatiyle çalışan Mehmed Ali Bağana'nın yurda dönmesi hususuna dair yazı. [17.06.1960]-1960-06-17; 1960-06-22
AFMSBBDOC112.jpg.jpgZiraat Vekâleti Müsteşarı'nın Ankara Ziraat Mektebi Müdür-i Sabık Mehmet Tayyar Bey'e gönderdiği tayin durumu ile ilgili yazı [26 Teşrin-i Evvel 1341]-1925-10-26
AFMSBBDOC079.jpg.jpgZiraat Vekâleti tarafından Yüksek Ziraat Enstitüleri Rektörlüğü'ne gönderilmiş yazı-1939-04-22
AFMSBBDOC116.jpg.jpg
Ziraat Vekâleti Umum Müdürü imzalı, Mehmet Ali Bağana'nın idarî müşavirliğe tayin edildiğini bildiren yazılar-1935-03-30
AFMSBBDOC118.jpg.jpgZiraat Vekâleti Yüksek Makamına gönderilen Mehmet Ali Bağana'nın tayini ile ilgili yazı-1935-03-30
AFMSBBDOC12301.jpg.jpg
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen'in Ziraat Vekâleti Müsteşarlığı'na gönderdiği, Süreyya Genca'nın tayinine dair yazıMuhlis Erkmen1939-04-18; 1944-09-27
19-29 / 29