21-40 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVJ00017.jpg.jpg
Proceedings of the Session of Muslim Council of Elders for the election of its president, Sali Kalayjakis, and its vice-president, Rasih(?) Anorakis.-1910-11-27
ACNEVJ00015.jpg.jpg
Mustafa Gadaraki adlı bir kişinin davası ile ilgili soruşturma evrakı (Baştan ve sondan eksiktir). [1 Teşrin-i Sani 1321]-1905-11-14
ACNEVJ00047.jpg.jpg
Law concerning the Council of the Elders, the employees of the foundations etc.-1901-08-30
ACNEVJ00035.jpg.jpg
Towards the director the writer (?) informs that he went to inspect the condition of the vakif olive trees at (?) village-1904-03-25
ACNEVJ00034000.jpg.jpg
1316-1320 dönemine ait meclis kararname deftelerinin eski nazır Hacı Kahramanaki Hüsyin Hüsnü ile yeni nazır Hacı Mazlumaki arasındaki teslim ve tesellüm defteri. [10 Eylül 1320]-1904-09-23
ACNEVJ00028.jpg.jpg
Müddeinin ve vekilininin olmadığından mahkemede hazır olmasına dair tahrirat [19 Mart 1334]-1918-03-19
ACNEVJ00031.jpg.jpg
21 Kanun-i Evvel 1309 tarih, 1280 No.lu Girid Gazetesi. Girid Vali Vekili Mahmud Celaledddin'in vilayete bağlı mutasarrıflıklara ve kaza kaymakamlıklarına ziraat ve hayvancılığın geliştirilmesine dair talimatı [21 Kanun-i Evvel 1309]-1894-01-02
ACNEVJ00013.jpg.jpg
İşbu madde hakkında evvela meclis idare kararının iraesi için kaleme ..' yazılı pusula. [6 Nisan 1319]-1903-04-19
ACNEVJ00008.jpg.jpg3 Mayıs 1317 - 31 Teşrin-i Evvel 1318 tarihli mukarrerat defterinin etiketi.-1901-05-16; 1902-11-13
ACNEVJ00036.jpg.jpgVasi Rıfat Efendi vekili Sefer Hayri Efendi ile Hacı Mehmed Efendi kerimesi vekili Anduraklı Efendi meyanelerinde cereyan edip Mezbure Nahide Hanım'ın telakına hükm olunan ve muameleri hitam bulunan evraktır.--
ACNEVJ00019.jpg.jpgNuriye Kara Musapola ile Nuri Fakulaki'nin dava dosya muhafazası.--
ACNEVJ00002.jpg.jpgSultan Mahmud Han Vakfı’ndan aylık otuzyedi buçuk aded fodlaya (ekmeğe) mutasarrıf olan Ahmed Naşid Bey ibn-i Mehmed Hayreddin'in hala hayatta olduğuna şehadet eden ilm-i haber [26 Nisan 1327]-1911-05-09
ACNEVJ00048.jpg.jpgİstişhad-ı Şuhud hakkında tutulan müsvedde defteridir yazılı kapak-1903
ACNEVJ00006.jpg.jpgBir ilamın suretinin dosyaya koyulmasına dair acil kaydıyla gönderilen not. [21 Şubat 1328]-1913-03-06
ACNEVJ00027.jpg.jpgVilayet Evkaf muhasebeci ve evkaf müdürlerine Hususat-ı Vakfiye’de Kullanılmak üzere muhasebecilik ve müdürülüğe mahsus muhasebeci ve müdürlerin adına hak ettirilecek 2 parçalı mühürlerden başka mühür kullanmaması hususunda tahrirat. [20 Şubat 1298]-1883-03-04
ACNEVJ00026.jpg.jpgŞefkat Sandığı Heyeti’nin kararı üzerine Reis Balkaşzade Necip Efendi tarafından Sandık Emini sıfatı ile tarafında verdiği evrak ve meblağ-ı sairenin devir teslim dökümü. [17 Teşrin-i Sani 1307]-1891-11-29
ACNEVJ00046000.jpg.jpg
Mahkeme görülen davaların sahipleri ve konularını belirten liste.--
ACNEVJ00043.jpg.jpgMüdüriyetin 333 rakamlı müzekkeriyle kabul ve teaddisine şifaen, 339 rakamlı müzekkesinde kabul ve teaddisine şifahen ibreleri bulun yazı.--
ACNEVJ00033.jpg.jpg
Mahkeme-i Şer'iyye tarafından şer'i hususa dair kurra ve kasabalara gönderilen ilan.-1919-09-22
ACNEVJ00030.jpg.jpgMüessesat-ı Diniye Müdüriyeti’nden Mekteb-i İbtidaiye gönderilen süpürge, küfe gibi malzemelerin tasdiki. [12 Kanun-i Evvel 1318]-1902-12-25
21-40 / 48
Discover
Browse