1-20 / 152
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVPR00120.jpg.jpg
Mornis Kariyesi ahalisinden Behçet İbrahim Bey'in 556 dib zeytin eşcarının bedel-i aşarından 1306 senesine ait sergi pusulası. [22 Ağustos 1308]-1892-09-09
ACNEVPR00077.jpg.jpgKalyoncuzade Hasan Efendi emlaki kira gelirleri. [31 Mart 1307]-1891-04-12
ACNEVPR00013.jpg.jpg
Sale of Mehmet Semsi Efendi Semsidezade to Mustafa Skounaki, land-owner, of the house of Haji Emin Delasani, belonging to the Wakf of the Tekke as an izarei vahiteyn and of a shop situated at neighbourhood Yusuf Pasa and of an one-floor house.-1903-07-15
ACNEVPR00006.jpg.jpg
Bir hanenin arsasının vakıf binası mahalinde bulunduğunu ve Evkaf Muhasebeciliği mucibince icra-i icabının yapılması hususunda düzenlenmiş mühürlü tezkere. [22 Mart 1309]-1893-04-03
ACNEVPR00002.jpg.jpgMekatib-i İslamiye ile Küçük Cami-i Şerifi'nin damlarının tamiri için istenilen ücretleri gösteren pusula. [27 Kanun-i Evvel 1328]-1913-01-09
ACNEVPR00131.jpg.jpgCouncil of religions. The writer asks for permission to make an exemption to the law according to which each building concerning the properties of the Muslim foundations that costs more that 200 dr. should be given through auction.-1922-11-30
ACNEVPR00103.jpg.jpgÇeşitli kişilerin zimmetindeki malları gösteren cetvel. [1303-1306]-1887; 1890
ACNEVPR00096.jpg.jpgZeyd, Ömer'in muvacehesinde bir arsayı 15 seneten fazla kullansa Ömer de buna şeren itiraz etmese, hâlâ Ömer bu tarlanın kendisine miras kaldığını söylese padişah emri olmadan Zeyd'den geri almaya kadir olup olmadığına dair Müftü Mehmed Efendi'nin fetvası.--
ACNEVPR00070.jpg.jpg
Çeşitli kimselerin iltizam bedellerini gösteren liste.--
ACNEVPR00038.jpg.jpgYeniden inşa olunmakta olan dükkanların çatılarının yapımını taahhüt eden Sakandaki'ye ihalesinin ikinci bir karara kadar tehir edilmesine dair evrak. [Hicri: 19 Zilkade 1333]-1915-09-17
ACNEVPR00020.jpg.jpg1293 senesine mahsus cabilere verilmeye mahsus icare pusulası.-1877; 1878
ACNEVPR00146.jpg.jpgOniki kariyesindeki mülklerin kayıt defteri. [Teşrin-i Sani 1270]-1854-11
ACNEVPR00138.jpg.jpgBir mülkün 23500 frank mukabilinde Franko Sokolyanaki adlı şahsa satışının vakfa faydalı olacağına izin verilmesine dair istida.--
ACNEVPR00125.jpg.jpgCabilere verilmeye mahsus icare pusulası. [1293]-1877
ACNEVPR00094.jpg.jpg
İsmi belirtilmemiş bir şahsın çocukları (Yorgi, Yanni, Marıa, Katarina, Z. İsyaki (?) ve hisselerini gösteren kayıt.--
ACNEVPR00086.jpg.jpg
Ayvasinde Kali Abidaki Selim'in kızı ve Sarıoğlu Ali Bey'in eşi Fatma'nın rehin mülklerini, Eytam Sandığı'nın Sarıoğlu Ali Bey'in mallarının satışından sandığa kalan meblağı ve Malviz Sivalı Sarıoğlu Ali Bey'in rehin emlakını gösteren liste. [13 Receb 1280]-1863-12-24; 1903-08-10
ACNEVPR00074.jpg.jpg
İltizam bedelleri ve mültezimlerin isimlerini havi liste.-1911-09
ACNEVPR00064.jpg.jpgKadri Efendi eytamıyla ceddeleri merhum Hacı Şakir Ağa'nın zevce-i metrukesinin terekesinden ve nukud-ı mevcudesi ile hane ve dükkanlarının 1 Haziran 1321'den 31 Temmuz 1321'e kadar kiralandığını gösteren evrak. [1321]-1905
ACNEVPR00061000.jpg.jpg
Vakıf binalarının iltizam bedelleri ile sair varidat ve masrafları ihtiva eden defter. [1315-1317]-1899
ACNEVPR00045.jpg.jpg
18 Mayıs-25 Temmuz 1924 dönemine ait iltizam bedelleri makbuzları.-1924
1-20 / 152
Discover
Browse