1-20 / 44
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVE00044001.jpg.jpg
Mekteb-i Kebir-i İslam ders devam cetveli [Mart-Nisan 1312]-1896-03; 1896-04
ACNEVE00031000.jpg.jpg
3 Mayıs 1310-12 Mayıs 1310 dönemine ait Rüşdiye Mektebi talebelerinin devam durumlarını gösteren yoklama defteri. [1310]-1894
ACNEVE00028.jpg.jpg
List of Muslim students: 4 students in the 1th class, 5 students in the 2th class, 1 student in the 3th class, 1 student in the 4th class and 2 students in the 5th class--
ACNEVE00024.jpg.jpg
Legislation (Article 97-114) Education. Articles about the non christian schools in general and the Muslim schools in particular-1907-09-12
ACNEVE00019.jpg.jpg
Bazı muallimlerin derslere girip girmediğiyle, geçikmeleriyle ilgili jurnallar ve ihtarlar.-1919-01-19; 1920-05-21
ACNEVE00016.jpg.jpgMuallim Ahmed Cevdet Efendi'nin çocuklara verdiği terbiyeden memnun olmadıklarından uyarılması, yoksa çocukları geri çekeceklerine dair Hacı Murad, Salih Serenaki Recep, Hacı Oğlaki Atıf, Larnaki Mustafa, Mehmed Hakkı, Hacı Mazlumaki Ali'nin dilekçesi. [4 Şubat 1298]-1883-02-16
ACNEVE00015.jpg.jpgMaarif Nisan 1328 senetleri yazılı boş zarf. [Nisan 1328]-1912-04
ACNEVE00011.jpg.jpgBir öğrencinin derslerinden aldığı notları gösteren karne (Belgenin büyük bölümü olmadığından içeriği tam olarak anlaşılamadı).--
ACNEVE00036000.jpg.jpg
Cemaat-i İslamiye'ye mahsus nizamname [13162]-1900
ACNEVE00032.jpg.jpgHalil Efendi'yi, annesinin maişet temini için mektebin 1. sınıfından alarak bir mağazaya çalışmak üzere gönderdiğine dair Hayriye Mektepleri Müdür Vekili emriyle Katip Hüseyin imzalı tezkere.-1922-12-18
ACNEVE00014.jpg.jpg
List of the books for the 2th Class of the Secondary School (Bought by Muslim student). Book categories: Greek, Mathematics, Latin, French, History, Physics-1910-05-04
ACNEVE00041.jpg.jpgFakir talebeler için ihtiyaç duyulan kitapların Maarif Kütüphanesi’nden meccanen verilmesine dair istida.--
ACNEVE00026.jpg.jpgTowards the inspector of the state Muslim Schools thessaloniki. Letter about the size of some duplicathe papers ordered by the director-1920-12-28
ACNEVE00034000.jpg.jpg
İlaveli anahtar dördüncü kitab. [1300]-1884
ACNEVE00004.jpg.jpg
1. sınıf öğrencilerinin kıraat-ı Kerim, ulum-ı ilmiye, kıraat Ve imla derslerinde Mart-Nisan aylarında almış oldukları notları gösteren Muallim Mehmet imzalı not çizelgesi.--
ACNEVE00002.jpg.jpgApplication of the responsible school-doctor of the new founded microbiologic and chemical laboratory for schools to Muslim Council of Elders for the offering of 600 drahmes for the support of the laboratory.-1919-05-15
ACNEVE00001.jpg.jpgAhali-i Müslime’nin servet sahiplerinden tahsil olunduğu halde Maarif-i İslamiye Nizamnamesi’ne derc edilen ücret-i tedrisiye hakkında Meclis-i Umumi-i İslam azası tarafından tanzim olunan mazbata sureti. [30 Mayıs 1297]-1881-06-11
ACNEVE00038000.jpg.jpg
Talim-i Lisan-ı Osmani, Ömer Mehmed Atıf [Saye-i Maarifvaye-i Cenab-ı Şehriyariye’de Girid Vilayet-i Celilesi Matbaası’nda tab ve temsil olunmuştur, 1293]-1877
ACNEVE00021.jpg.jpg10. sene talebesinden Çesteraki Mehmed Zeki Bey'in kitap meblağına kudreti olmadığından 2 kıta kitabı Maarif Kütüphanesi’nden aldığına dair İbrahim Edhem imzalı ilm-i haber. [30 Ağustos 1306]-1890-09-11
ACNEVE00009.jpg.jpg
Towards the President of the Muslim Professional Association: Thanking letter of Nazire Varvarezaki, student of the Professional School.-1916-11-14
1-20 / 44
Discover
Browse