1-20 / 35
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACNEVSC00023.jpg.jpgFakir olarak vefat eden Hüseyin'in techiz ve tekfin masrafı olup Vakıf Sandığı'ndan alacağı olan 3 frangı aldığına dair Süleyman Ağa imzalı ilm-i haber. [31 Kanun-i Evvel 1332]-1917-01-13
ACNEVSC00020.jpg.jpgGiryana Kariyeli İbrahim Kobinaki zevcesi ile kızının menkulatları ile kariyesine gitmek üzere kiraladıkları hayvan bedeli olarak Şefkat Sandığı'ndan 22,5 kuruş ödenmesine dair karar. [13 Şubat 1298]-1883-02-25
ACNEVSC00009.jpg.jpgKüçük yaşta beli sakatlanmış olan Kolcu Mesud Ağa’nın oğlu Hüseyin'in, daha sonra babasının şiddet uygulaması ile büsbütün yürüyemez duruma düştüğünden kendisine maddi yardım yapılmasına dair dilekçesi. [11 Kanun-i Sani 1305]-1890-01-23
ACNEVSC00005.jpg.jpgÇehizi için kendi emlakinin hasılatından Kurtzade Ahmed Bey'in nezdinde olan zeytinyağının satımından elde edilecek miktarın kendisine teslimine dair Karacaki Hüseyin Usta'nın vesayeti altındaki Mevlide binti İsmail Mollazaki'nin dilekçesi. [10 Şubat 1305]-1890-02-22
ACNEVSC00026000.jpg.jpg
1 Kanun-i Sani- 26 Şubat 1299 dönemine ait ücret-i tedrisiye bağış makbuz koçanı. [Kanun-i Sani-Şubat 1299]-1883-12-12; 1884-03-09
ACNEVSC00022.jpg.jpgGül Mahallesi'nde Abdullah hanesinde yaşayan muhacirlerden Mustafa Ağa'nın kerimesi Hatice'ye tekfin ve techiz masrafı olan 72,5 kuruşun Cemaat-i İslamiye'den ödendiğine dair makbuz. [22 Temmuz 1330]-1914-08-04
ACNEVSC00017.jpg.jpgFakir ve bikes olarak vefat edenlerin techiz ve tekfini masrafı Kabristan ve kadı fasıla-ı varidatından ödenmesi hususunda gerekli iznin nasıl verileceğine dair Cemaat-i İslamiye Katibi'nin yazısı. [28 Mayıs 1336]-1920-05-28
ACNEVSC00013.jpg.jpgYedinci sene şakirdanından Hüseyin bin Salih Ağa ve Veysi bin Muharrem Ağa ile Ali bin İbrahim Efendiler için gereken kitap ve risalelerin maarif tarafından tedarik edilmesi için fukara-ı evlad-ı vatandan olduklarını tasdik eden ilm-i haber. [12 Eylül 1311]-1895-09-24
ACNEVSC00001.jpg.jpgEytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilen Serdaraki Seyfullah Bey’in Ramazan masrafı için kendisine 2 Fransız lirası verilmesine dair tezkere [22 Mart 1309]-1893-04-03
ACNEVSC00035.jpg.jpgMuhtacin-i İslamiye için gönderilen dakik hakkında ilm-i haber. [10 Kanun-i Sani 1317]-1902-01-23
ACNEVSC00028.jpg.jpgZehra binti müteveffa Ahmed vefat etmesi ve fukaradan olması nedeniyle tekfin masraflarının Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan itası hususunda ilm-i haber. [1321]-1905
ACNEVSC00012.jpg.jpgMahalle sakinelerinden Molla Osman'ın zevcesi Cemile Hatun'un küçük kızı ve oğlunun fakir olduklarına dair mahalle imamı tarafından Cemaat-i İslamiye Riyaset-i Alileri'ne verilen ilm-i haber. [4 Kanun-i Sani 1331]-1916-01-17
ACNEVSC00010.jpg.jpgEytam Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilen Karispiropola Fatma Hanım’ın 5 evladının masraflarının karşılanmasına dair pusula. [1 Teşrin-i Evvel 1311]-1895-10-13
ACNEVSC00019.jpg.jpg
Fukara ahali-i İslamiye'den cenaze vukuunda ahaliden para almaksızın cenaze işlemlerini İfa etmek üzere her ay 200 drahmi maaş ile tayin edildiğine dair Mesaritaki İbrahim Efendi'ye gönderilen tebliğ.-1924-03-16
ACNEVSC00003.jpg.jpgEski Zağra Bahriyeci Halil Ağa’nın ailesi Fatma'nın fukara haline binaen Cemaat-i İslamiye tarafından kendisine verilen 6 frangı Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair pusula. [14 Kanun-i Sani 1331]-1916-01-27
ACNEVSC00034.jpg.jpg8. sınıf şakirdanlarından Hüseyin Zihni Efendi ile Hüseyin Şakir, Hasain Hilmi ve Ali Vehbi Efendilerin tarih kitabı satın almalarına mali imkanları yetmediğinden maarifin kendilerine meccanen tarih kitabı verilmesine dair tarih muallimi imzalı senet.-1895-12-04
ACNEVSC00008.jpg.jpg
Kaçomatazo Köyü sakinlerinden müteveffa Halim Çaçaronaki terk ettiği kızı evleneceğinden ve fakir olduğundan kendisine Şevkat Sandığı'ndan çehiz yardımı yapılması hususunda Köy Muhtarı Yusufaki'nin şehadetnamesi. [16 Nisan 1306]-1890-04-28
ACNEVSC00032.jpg.jpgMehmed bin Merhum Kasım Kaldırımcı adlı talebenin fukaradan olup kitap almaya imkanı olmadığı tahkik olunmuş olduğu ve kendisine verilmek üzere 2 kıta risalenin alındığına dair ilm-i haber. [24 Ağustos 1305]-1889-09-05
ACNEVSC00024.jpg.jpg
Mustafa ve validesi Hasibe ikisi birden vefat edip bikes ve fukaradan olup techiz ve tekfini için bir kıta ilm-i haberin Cemaat-i İslamiye'nin riyaset-i alilerine ita kılındığına dair Yeni Mahalle İmamı imzalı yazı. [22 Kanun-i Evvel 1332]-1917-01-04
ACNEVSC00018.jpg.jpgVefat eden fakirlerin hangi mezarlığa gömüldüğü ve ne kadar masraf yapıldığı hakkında liste.--
1-20 / 35
Discover
Browse