21-40 / 478
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVP00247.jpg.jpgCamilere bir memur-ı ruhbaniyenin tayin olduğu istihbar kılındığı, bu kişilerin imtihanla mi imtihansız mı tayin kılındığı istifsar buyurulursa da tayin gerekirse imtihanla ehil birinin tayini lazım geldiğine dair Hanya Müftü ve Naib Vekili'nin yazısı.-1918-06-12
ACREVP00244.jpg.jpg
Veliyüddin Paşa Cami imamet hizmetine talip olanlardan ehillerin tayini hakkındaki İhtiyar Meclisinin 25 Mart 1329 tarihli 56/125 no.lu kararname suretinin takdim edildiğine dair Resmo Sancağı İhtiyar Meclisi Reisinin yazısı. [9 Nisan-26 Mart 1329]-1913-04-08; 1913-04-22
ACREVP00240.jpg.jpgDirectorate of Rethymno Muslim Foundations. Order of payment of 1344.40 drachmas to Georgios I. Siganos as his late paid salaries.-1906-01-05
ACREVP00236.jpg.jpg1309 senesi Kanun-i Sani döneminde 1 aylık istihkakları olan 350 kuruşu Resmo Evkaf Sandığı'ndan Mübaşir Şaban Ağa ve Mübaşir Ahmed Ağa tarafından alındığına dair pusula. [1 Şubat 1309]-1886-02-01
ACREVP00195.jpg.jpgDirectorate of Rethymno Muslim Foundations - Receipt of payment. Salary of Housein Omerakis, imam at Perivolia Mosque, for March 1910.-1910-04-01
ACREVP00192.jpg.jpg1325 senesi Mart ayı maaşı olan 20 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti Sandığı'ndan aldığına dair Küçük Hacı İbrahim ve Ankebut Camii Ferraşı Ali Sakalızaki imzalı senet. [1 Haziran 1325]-1909-06-14
ACREVP00163.jpg.jpgÖmeraki Mercan Efendi'nin Sultan İbrahim Camii imametine tayinine dair tahrirat.-1919-01-17
ACREVP00160.jpg.jpg1322 senesi Kanun-i Evvel zarfında umum cevami müfettişliği vazifesinden olarak istihkakı olan 15 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Müfettiş Süleyman Hulusi imzalı makbuz. [31Kanun-i Evvel 1322]-1907-01-13
ACREVP00148.jpg.jpgReceipt of payment. Aspasia Fountalaki, teacher at the Muslim Professional School of Rethimnis received 60 dr. as her salary for February from Mpeha Veligradaki, Cashier. [Şubat 1334]-1918-02
ACREVP00119.jpg.jpgResmo Sancağı'ndaki bazı Kurra ahalisi Resmo Naibliği'ndeki işlerinin tesviyesi hususunda vuku bulan müracaatlarında Liva Naibi şahsi menfaatleri doğrultusunda para talep ettiği hususunda yazılan Ali Giridi imzalı şikayet dilekçesi. [12 Teşrin-i Sani 1315]-1899-11-24
ACREVP00104.jpg.jpgApplication of Mehmet Ali Arnavoutaki. Towards the President of the Muslim Elders of Rethimnis: asks to be appointed as mouezinis to any Mosque.-1918-12-28
ACREVP00101.jpg.jpgDirectorate of Rethymno Muslim Foundations. Order of payment: 15 drachmas is paid to Halil Koumatakis for serving at the Kapediana Mosque.-1910-09-02
ACREVP00100.jpg.jpg
Sinamekezade Hacı Ali Efendi, Raci Efendi, Moytafaki Mehmed Efendi ve Kumaryataki Hüseyin Efendi'ye ait Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan alınan toplam 16 frangın seneti. [5 Mayıs 1323]-1907-05-05; 1907-05-18
ACREVP00082.jpg.jpg
İmamlar ve şeri memurlar akıl ve şeriata muhalif teferruhatı vahiyenin ötede beride ve kahvehanelerde cahiller nezdinde neşr ve beyanı ile tağlidi ahaliye cüret etmeleri sıfat ve haysiyeti zatiyelerine gayri layık olduğu hakkında bir yazı. [10 Nisan 1317]-1901-04-23
ACREVP00079.jpg.jpgResmo İhtiyar Meclisi Heyet-i Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilen Resmo Müftüsü ve Naib Vekili İbrahim Efendi'nin Şeriyye Katibi Aya Yorganaki Mehmed İzzet Bey'in vazifesinden ayrılmasıyla yerine adliye heyetince bir zatın tayinine dair teklifi. [30 Haziran 1340]-1924-06-30
ACREVP00066.jpg.jpg
Order of the prefecture of Rethymno to Muslim Religious Foundations' director of Rethymno concerning the legal appointment of the members of the council.-1903-12-15
ACREVP00064.jpg.jpgWarrant for payment of the directorate of Muslim Religious Foundations of Rethymno of a sum of 70 drachmas as wages for the month of March 1910 of the treasurer Izet Aigiorgiannakis.-1910-04-01
ACREVP00062.jpg.jpg
Warrant for payment issued by the Directory of Muslim Religious Foundations of Rethimnis concerning the wages for the month of December 1906 of a sum of 20 drahmes of Hasan Karkidaki as water distributor.-1906-12-24; 1906-12-31
ACREVP00057.jpg.jpgResmo İhtiyar Meclisi Mübaşiri Hüseyin Fuad Efendi'nin 1326 Kanun-i Sani ayı maaşı olan 40 frangı Resmo Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [2 Şubat 1326]-1911-02-15
ACREVP00047.jpg.jpgAcknowledgement towards the rural policeman of the village Palelimnos of the district of Rethymno that Ioannis Vourvahis was appointed guardian of the Muslim cemetery and asking that no one else should be allowed to intervene.-1912-04-21
21-40 / 478
Discover
Issue Date
Browse