1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVSC00032.jpg.jpg150 çuval dakikin ulaştığına dair Maarif-i Umumiye Nazırı Ahmed Zühtü imzalı tahrirat. [29 Mayıs 1316]-1900-06-11
ACREVSC00018001.jpg.jpg
Muhtacin-i İslamiye için bu defa mübayaa olunan dakik çuvallarının üzerlerine Maarif Nezareti ibareli damgalarla Dersaadet'ten gönderildiğine dair Maarif-i Umumiye Nazırı namına komisyon azasından mektupçu Hüseyin imzalı takrir.-1900-05-15
ACREVSC00021.jpg.jpgResmo Muhtacin-i İslamiye için gönderilen dakik hakkında mütalaa. [9 Mayıs 1316]-1900-05-22
ACREVSC00013.jpg.jpgResmo Muhtacin İslamiyesi Komisyonu Riyaseti Komisyonu'nca mübalaa olunan dakikadan oraya çıkarılmak üzere 150 çuval dakik üzeri Maarif Nezareti ibaresi bastırılmış halde Dersaadet'ten hareket ettiğine dair pusula. [3 Kanun-i Sani 1315]-1900-01-15
ACREVSC00011000.jpg.jpg
Resmo'da tesis olunan hususi Rüşdiye Mektebi'nin iane defteridir. [Mayıs 1325]-1909-05
ACREVSC00003.jpg.jpgResmolu Sumasyanaki Yusuf Vehbi Efendi'nin eşi Hacı Hüseyinopola Feriştah Hanım'ın evine getirilmek üzere yarım masura su talebi. [14 Kanun-i Evvel 1325]-1909-12-27
ACREVSC00015.jpg.jpg
Mekatib-i İslamiye'ye devam eden fakir talebelere verilmek için satın alınan kitapların bedelini Resmo Müessesatı İslamiye Sandığı Emini Mehmet İzzet Bey'den aldığına dair Cinci Ömerzade Ali Salih imzalı pusula [13 Mayıs 1323-3 Teşrin-i Sani 1323]-1907-05-26; 1908-11-16
ACREVSC00016.jpg.jpgGirit ahali-i İslamiyesi'nin ihtiyacı için gönderilen dakik-i fabrikanın makbuzu. [15 Muharrem 1318]-1900-05-15
ACREVSC00012.jpg.jpg
Girid Müslüman ahalisi ihtiyacı için Maarif Nezareti'nin Müteşekkil İane Komisyonu’nun satın aldığı 150 çuval dakikin Girid'e gönderilmesine dair senet. [16 Zilkade 1317-4 Mart 1316]-1900-03-17; 1900-03-18
ACREVSC00010.jpg.jpg
Ümmü Gülsüm binti Abdullah'ın vakf eylediği hanenin Adem Efendaki ve lakap-ı diğer ile Mehmed ve Cafer Nalbandaki'nin eşi Fafolopola Nuriye'nin talebi üzerine mülk-i sarfa tahviline dair karar. [18 Nisan 1322]-1906-04-18; 1906-05-01
1-10 / 11
  • 1
  • 2

Discover