1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVSC00025.jpg.jpgMuhtacinin ekseriyesinin vilayet-i şahaneye hicret etmekte ve Cezire'de kalanların köy ve kasabalarına avdetle yerleştikleri cihetle adetleri azaldığı, bu defa mübaya olunan dakikten 200 çuvalının fazla olduğuna dair Maarif-i Umumiye Nazırı imzalı yazı-1899-10-18
ACREVSC00023.jpg.jpg4 Eylül 1315 tarihli emirname ile gelen 400 çuval dakikin ihtiyaç sahiplerine adilane dağıtıldığına dair tahrirat müsveddesi. [29 Eylül 1315]-1899-10-11
ACREVSC00020.jpg.jpg
Muhacirin miyanındaki Adile Bekçiropola zevci Hüseyin Bayramaki, Fatma Feyzona'nın zevci Mehmed Feyzaki, Elifiye Bekçiropola'nın zevci Cemalidaki Basri ve Nazlı Bekçiropola'nın zevci Ali Karadanaki'nin Resmo'da olduklarına dair ilm-i haber.-1899-08-20
ACREVSC00031.jpg.jpgResmo ahalisinden Ali Kazanaki namındaki 3 nüfustan ibaret bir hane halkının hicret talep ettiğine dair bir ilm-i haber. [6 Haziran 1315]-1899-06-18
ACREVSC00022001.jpg.jpg
Sudan vapuru ile Resmo'ya irsal olunan 527 çuval dakikin iskeleden alındığına ve nakil edildiğine dair mektup suretleri. [10 Temmuz 1315]-1899-07-22
ACREVSC00019.jpg.jpgGirid ahali-i müslümesi muhtacini için Ağustos tertibi olarak mübayaa olunan 400 çuval dakik çuvallarının üzerlerine Maarif Nezareti ibaresini havi damgalarla Dersaadet'ten gönderildiğine dair Maarif-i Umumiye Nazırı imzalı takrir. [14 Haziran 1315]-1899-06-26
ACREVSC00030000.jpg.jpg
2 Teşrin-i Sani 1313 tarihinde Resmo Mutasarrıfı'nın emriyle hazırlanan muhtacin defteri. [1313]-1897
ACREVSC00024.jpg.jpg
Muhtacin için satın alınmış olan dakikten 220 çuval ayrılarak Maarif Nezareti damgalı olarak Dersaadet'ten gönderildiğine dair Maarif-i Umumiye namına azadan Mektupçu Hüseyin imzalı takrir. [9 Teşrin-i Evvel-6 Teşrin-i Sani 1315]-1899-10-21; 1899-11-18
ACREVSC00006.jpg.jpg
Fatma Lolazosyola'nın kızı Zekiye binti Tevfik evlendiğinden dolayı kızının çeyiz masraflarını karşılamak üzere 300 kuruşluk yardım talebi. [28 Mart 1310]-1894-04-09
ACREVSC00037001.jpg.jpg
Muhtacin-i Müslümin Komisyonu'nun Haziran 1314- Mayıs 1315 dönemine ait dakik vesair yardımların muhasebesi [Muhtemelen Resmo]-1898-06; 1899-05
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover