1-10 / 42
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACREVPR00379.jpg.jpg
Merhum Küçük Hacı İbrahim Ağa'nın vakfının icare-i vahideli dükkanının 1291 senesi muhasebesini ihtiva eden defter. [1291]-1875; 1876
ACREVF00443.jpg.jpgResmo Kazası Trapanya Kariyesi sakinlerinden ve Teba-i Devlet-i Aliye'den Loşano Yorgaki ibn-i Manoli aynı kariyede Eytam-ı İslam İdaresi'nce mazbut akçeden kendisine ödenen 4400 kuruş deynin tesviyesine dair ilam. [29 Safer 1290]-1873-04-28
ACREVPR00630.jpg.jpgResmo Kazası Minoşa Afraciskana Kariyesi sakinlerinden ve Devlet-i Aliye tebasından İstilyano Bernizaki veled-i vasili mülk ve menzillerinin yarı hissesini müşterisi Nikol Biriznopola'ya sattığına dair ilam. [20 Cemaziyelahir 1291]-1874-08-04
ACREVDIV00053002.jpg.jpg
Şaban 1293-Rebiyül-Evvel 1296 dönemine ait günlük yazışmaların kopyası [1293-1296]-1877; 1880
ACREVF00437.jpg.jpgResmo Sancağı ve tevabii 1288-1290 yıllarına ait duyunat defteri ve fihristi-1872; 1874
ACREVO00201.jpg.jpgDedezade Hüsnü Bey'in alacağı olan 120 kuruşu Resmo Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Saranaki Mustafa imzalı senet. [2 Temmuz 1293]-1877-07-14
ACREVO00178.jpg.jpgMilapotamupola Nazlı'nın yetimlerinden Hasan'ın ihtiyaçları için 30 kuruşun Resmo Eytam-ı İslam İdaresi'nde bulunan parasından verildiğine dair vasisi Ali imzalı pusula. [3 Cemaziyelevvel 1294]-1877-05-16
ACREVPR00632.jpg.jpgResmo sakinelerinden ve her biri Devlet-i Akiye tebasından Mariya, Erini Netenyani Dimitrakaki adlı hatunların emlaklarını sattıklarına dair ilam. [17 Recep 1288]-1871-10-01
ACREVF00243.jpg.jpg1294 senesi Zilkade ayı tahsilat miktarını gösteren, Seyyare Memuru İsmail Sıdkı mühürlü cetvel. [27 Teşrin-i Sani 1293]-1877-12-09
ACREVO00118000.jpg.jpg
Eytam İdaresi'nin 2 Muharrem 1288 ile Ramazan 1288 dönemine ait günlük kayıt defteri. [1288]-1871
1-10 / 42