1-10 / 15
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVJ00107.jpg.jpgMaliye Nezaret-i Celilesinden 22 Cemaziyelahir 1307 ve 1 Şubat 1305 tarihli Damga Resmi Kanununa tabi olan devair-i resmiye makbuz senetleri ile evrak-ı sareye iktiza eden damga pulu yapıştırılmasına dair damga kanunu. [10 Mayıs 1306]-1890-05-22
ACLEVJ00106.jpg.jpgVakıf idaresi tarafından Mazbut Hacı Piri adlı hayır vakfından hâlâ vuku bulan akar hakkında cereyan eden davaya dair merkez vilayet evkaf muhasebecisi Rüstem Asım imzalı tahrirat. [12 Mart 1312]-1896-03-24
ACLEVJ00103.jpg.jpgSancak dahilindeki cami ve mescidlere ramazan için lüzum görünen şeylerin şimdiden tedariki hususunun taht-ı karara alınması için Laşid Evkaf Meclisinden takdim edilen yazı. [21 Kanun-i Sani 1310]-1895-02-02
ACLEVJ00069.jpg.jpg
Mihail Kothris received by the Ottoman Bank for Lasithiou Orphans, 428 Kurus on behalf of the Orphan Ivrahim Nousouret Tsaousaki according to the decision of the political department of the court (Protodikio) of Lasithiou-1895-07-19
ACLEVJ00008.jpg.jpg
Yorgi Fafutakinin Sulh Mahkemesine verdiği istidanamesinde Mustafa Nağbaki yahud Ağazakiden talebi parayı vermeye mahkum kalmasına ve Eytam müdürü Ahmed Fevzi Efendiğinin tebliğ almasına dair kararlar.-1896-05-18; 1901-07-24
ACLEVJ00066.jpg.jpgBugüne kadar tehir olunmuş ve Mültezim tarafından bu hususta ne yolda muamele edileceğine dair sorulan soruya cevap olarak kat'i bir cevap verilmediğine dair Yenişehir İmamı Şaban imzalı Tahrirat. [23 Teşrin-i Sani 1311]-1895-12-02
ACLEVJ00094.jpg.jpgLiva Mahkeme-i Bidayet ceza dairesince tedkikat-ı lazımesi icra edilen defterin bu kere iade ve irsal kılındığına dair Laşid Bidayet Mahkemesi Müdde-i Umumi Vekili imzalı ariza. [2 Temmuz 1310]-1894-07-14
ACLEVJ00006.jpg.jpg
Laşid Sancağı Evkaf ve Eytam Dairesinde kullanılmak üzere Kandiye'den celbi lüzum görülen defterler ve muhasebeciye verilecek sandalyenin celbi hususunda alınan karar ve defter miktarı. [22 Haziran 1311]-1895-07-04
ACLEVJ00070.jpg.jpgSandık Emini Mustafa Sırrı Efendi'nin mezunen Hicaz'a gitmesi dolayısıyla mumaileyhin mahdumu Mehmed Şükrü Efendi'yi yerine vekil bırakmış iken Mumaileyhin vefatı üzerine Mehmed Efendi'nin vekaletinin düştüğüne dair karar. [30 Temmuz 1311]-1895-08-11
ACLEVJ00067.jpg.jpgKendre Cami-i Şerifi muhasebesi hakkında Evkaf eski muhasebecisi Hüseyin Edib Efendi'nin iade ettiği muhasebe hakkında Yerapetre Kazası Kaymakamı Mustafa Sırrı Bey'in takriri. [3 Temmuz 1311]-1895-07-15
1-10 / 15
  • 1
  • 2

Discover