1-20 / 357
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00317000.jpg.jpg
Arpaçıoğlu Molla Mustafa'nın Eytam Sandığı'na borcuna Kefil olan Cezayirlaki Şaban zevcesi ve Zafinili Bilalaki Molla İbrahim izam kılındığı gibi diğer kefil Hacı Mazlumaki Ali Ağa Yerapetre'de olduğundan oraya izam olunmak üzere yazıldığının arzı.-1872-05-11
ACLEVO00306.jpg.jpg
Zafini Kariyeli müteveffa Cezayirlaki Şaban eytamının akarının Eski Mültezimi Kasapaki Edhem, yetimlerin annesine verdiği 1/8 hisse için 1 ve nafaka için 1 olmak üzere toplam 2 senetin gönderildiğine dair takrir. [12 Eylül 1288]-1872-09-24
ACLEVO00292.jpg.jpg
Liva İhtiyar Meclisinden 30 Muharrem 1290 tarihli emirnameye cevaben Yerapetre Kazası, Manastraki Kariyeli Yuanni Kokinyaki adlı şahsın Laşid İslam Eytam Sandığına 2000 küsur kuruş borcunun tahsili hakkında yapılan muameleye dair takrir. [27 Mart 1289]-1873-04-08
ACLEVO00262001.jpg.jpg
Vasisi olduğu Estiye Kazası, Tortulus Kariyesi sakinlerinden Hacı Recep Eytamının nafakasından terakim eden 9-10 aylığın kendisine itası ve Hamryakolu Numan Ağa'ya bıraktığı mühürle birlikte irsaline dair Emine adlı Hanım'ın arzuhal verdiğine dair takrir.-1873-06-03; 1873-06-05
ACLEVO00219.jpg.jpg
in the presence of the Ierapetras Notary Mihail G. Petri: Maria Kostadinou Kostadinou Kodopodaki, widow of Adoniou Asargoti, housewife, acting for Herself and as guardian of orphan children of Her,-1907-11-19
ACLEVO00209001.jpg.jpg
Müteveffa annesi Kendreli Nesibe binti Hacı Şükür terekesinden dolayı Laşid İslam Sandığı'nda bulunan kayda mahsuben 4660 kuruşu sandıktan aldığına dair merkumun yetimi Kapikolaki İbrahim imzalı senet. [30 Nisan 1310]-1894-05-12; 1893-05-23
ACLEVO00203001.jpg.jpg
Tayganapola Kamile binti Hüseyin adlı hanım tarafından verilen umumi vekaletname.-1892-06-02
ACLEVO00185001.jpg.jpg
Laşid Sancağı Cemaat-i İslamiye Heyeti Riyaseti ile Emval-i Eytam-ı İslam Nezareti arasındaki Haziran 1322 dönemindeki muhaberat. [1322]-1906; 1907
ACLEVO00176.jpg.jpg
Estiye Kazası, Avkumulyana(?) Kariyesinde sakinken vefat eden Lanyarotaki Hüseyin ve zevcesi Hediye binti Hudzaki'nin yetimine ile ilgili maddelere karar verilmek üzere vasisi Hacaki Ahmed Efendi'nin talebiyle akraba meclisi toplandığına dair yazı.-1901-09-04
ACLEVO00154.jpg.jpg
The Ottoman Bank for the Orphans is invited to court against the Defender Marias Hourdopoulas-1876-03-16
ACLEVO00141.jpg.jpgPiskokefal Kariyeli Ali Paşalaki yetimi Hüseyin'in akçesinden olup irsal buyurulan 2500 kuruşun Kandiye Eytam Sandığına ita edildiğine dair ilm-i haberin leffen takdim kılındığı hususunda tahrir. [13 Mayıs 1292]-1876-05-25
ACLEVO00138.jpg.jpg
Yerapetre Niyabeti Vekaletindeki Abdurrahman Efendi'nin kerimesi Asiye Hanım Eytamının emlaki bedel-i iltizamından İslam Eytam Sandığına deyni olan 1200 Küsur kuruşu tediye etmek üzere azimet ettiğine dair tahrir. [8 Haziran 1290]-1874-06-20
ACLEVO00126000.jpg.jpg
Yerapetre Kazası Eytam Sandığı muhasebe defteri. [1290-1295]-1874
ACLEVO00123.jpg.jpgMeclis-i Eytam'ın kararı gereğince Yerapetreli Kethudaoğlu Molla Osman yetimi Hüseyin'in mülkünün satışıyla ilgili Laşid İslam Sandığı'ndan aldığı 5110 kuruşun yetim-i mezkur vasi ve validesi Kefalyonopola tarafından alındığına dair senet. [11 Şubat 1303]-1888-02-23
ACLEVO00093.jpg.jpgYerapetre müteveffa Lazanaki Ahmed Eytamı Halil ve Melike'nin 1294 Safer-1295 Rebiyülahir dönemine ait 15 aylık nafakaları olan 1500 kuruşu Laşid İslam Eytam Sandığı'ndan aldığına dair vasi Lazanaki Mustafa imzalı senet. [27 Teşrin-i Sani 1293]-1877-12-09
ACLEVO00057.jpg.jpgPaskokefal Köylü Ali Paşalaki yetimi Hüseyin'in Laşid İslam Eytam Sandığı'ndaki akçesinden 4066 kuruşu aldığına dair ilm-i haber. [3 Mayıs 1291]-1875-05-15
ACLEVO00009.jpg.jpgVasisi bulunduğu Ali Barkaki yetimi Hamza'nın 1308 senesi Mart-Eylül dönemine ait 7 aylık nafakası olan 315 kuruşu Laşid İslam Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Vasi Bölükbaşaki Halil imzalı pusula. [22 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-02
ACLEVO00334.jpg.jpgYerapetre Kasabası sakinlerinden müteveffa Veliüddin Bey Eytamı hisselerine ait olup İslam Eytam Sandığı'nda bulunan meblağdan yetimlere yapılan havale hakkında Laşid Eytam Sandığı medyunlarından Mustafa Osman Yağaki imzalı ilm ü haber [15 Nisan 1318]-1902-04-28
ACLEVO00332.jpg.jpg
Table and application by Mihail N. Trapezanakis, lawyer, resident of Ierapetrou, against the Administration of Lasithiou Muslim Foundations, represented by the Director Housein Moutafaki, resident of Ierapetrou/ towards Lasithiou Court of First Instance-1913-02-15
ACLEVO00321.jpg.jpgEstiye Kazasına tabi Tortulos Kariyesi ahalisinden İsfilaçaki Mustafa'nın kızı Selime Hanım'ın Eytam Sandığında olan akçesinin kendisine verilmesi hususunda alınan karar.[12 Şubat 1289]-1874-02-24
1-20 / 357
Discover
Issue Date
Browse