1-20 / 109
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACLEVS00085.jpg.jpg
Vefat eden İspirlangalı Selim'n terekesinden hasıl olan geliri gösteren müfredat defteriyle müteveffanın kız kardeşiyle Aya Nikolada Mutasarrıf oldukları emlakın bedelini havi pusulayla beraber gönderildiğine dair İspirlanga Müdürü Mustafa Refikin takriri-1873-09-28
ACLEVS00084001.jpg.jpg
Bundan akdem vefat eden İspirlangalı Mehmed Reis'in terekesi için yapılan yazışmalar. (Toplam 8 belge bulunmaktadır) [1289]-1873; 1874
ACLEVS00073.jpg.jpgHandra Camii vakfından olup Estiye'ye tabii Aya Koşya Kariyesi’nde sakine Şilizopola Sofola binti Nikola'nın ve eşi Duvarcı Manosaki Kostandi ve diğer kardeşlerine irsen intikal eden gayr-i mülklerin mübayaa seneti.-1895-09-04
ACLEVS00062.jpg.jpg
Laşid Sancağı Yerapetre Kazası Kendre Kariyesi sakinlerindenken vefat eden Mustafazaki Mehmed'in yetimesi Melike'nin mirası hususunda akraba meclisinin toplanması ve alınan karar. [15 Mayıs 1331]-1915-05-28
ACLEVS00016.jpg.jpgYerapetre naibi müteveffa Abdurrahman Efendi’nin tereke ve mevcud mülklerini şamil tanzim olan kassam-ı şeriyyesiyle terekesine dair Kaza Kaymakamı Mustafa Sırrı Efendi tarafından verilen dilekçe. [2 Haziran 1292]-1876-06-14
ACLEVS00007.jpg.jpgMüteveffa Lağozaki Osman’ın eşi Zeliha binti Selim’in yetimesi Gülnazı’n validesi terekesinden Laşid İslam Eytam Sandığı’ndaki akçesinden 420 kuruş aldığına dair pusula. [21 Teşrin-i Evvel 1308]-1892-11-01
ACLEVS00106.jpg.jpg
Yarapetre sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden Saka Hacı Ahmed bin Mustafa bin Abdullahın veraset ilamı. [15 Zilhicce 1281]-1865-05-11
ACLEVS00104.jpg.jpg
Laşid Estiye Kazası’na Tabi Palpiskopi Kariyesi ahalisinden olup Kandiye'de Muahcireten bulunur iken bundan akdem vefat eden Mehmed İpsarazaki Bin Şermet'in veraset İlamı. [2 Şaban 1286]-1870-01-05
ACLEVS00070.jpg.jpgVefat eden eşi Mustafa Çavuşaki veya Mollazaki'nin veraseti kendisi, kızı Veliye Hanım Çavuşopola ile kardeşleri Ahmed ve Nusret Çavuşaki'ye Münhasır olduğu, kendisnin mihr-i müeccel hakkının kendisine verilmesine dair (?) Kefaloryasanapola'nın dilekçesi.-1904-03-23
ACLEVS00068001.jpg.jpg
Vefat eden annesi Kumru binti Şükrü Nenecaki'nin mühr-i müeccel seneti mucibince ve müteveffa eşi Halil Efendi'den mühr-i müeccel olan paranın matlubu olarak müteveffanın varisi olduğunun ilam-ı şeri ile beyan edilmesine dair Mehmed Şükrü'nün dilekçesi-1904-09-25
ACLEVS00061.jpg.jpg
In the name of the Prince. In the presence of the Lerapetras Notary P. E. Stiakaki: Ehmet Efedis Kefalovrisanakis, treasurer of Lasithiou Evkaf, representing the Director Mehmet Mouhedin Efendi lends 800 Gr. to Mehmet Risvanakis.-1882-05-25
ACLEVS00060.jpg.jpg
Writer had been informed that the late Tsaousakis' properties are going to be leased through auction after the leasing of previous year will expire however, heiress of the late became of age and therefore she leased properties to Moustafa Aga Tsaousaki.-1875-09-18
ACLEVS00050.jpg.jpgVefat eden Ahmed Dokuzaki'nin eşi İnayet binti Ahmed Dokuzaki'nin müteveffanın varisi olmadığından Ahmed bin Mustafa'nın Merhum Ahmed'e borçlu olduğundan İnayet binti Ahmed'e teslim ettiğine dair vasisi Osman Bastolaki imzalı dilekçe.-1900-09-20
ACLEVS00024.jpg.jpg
Replying Letter to the document No. 138/118 of Lawyer Iosif Koundouros to the Administration of Muslim Religious Foundations of Lasithiou concerning the identity of the recipients of the allotments of the property of the deceased Mehmet Moustafidak.-1914-10-27
ACLEVS00015.jpg.jpg
Kayınpederi Mehmed Mustafa'nın Menkulleri taksim olmadığından Resyalaki Hasan Efendi’nin idaresinde mirasçı İbrahim Mustafa Efendaki yetimi Alinin hissesine düşen miktarın ödenmesine dair Eytam Nezareti’ne bilgi vermesi için davet mektubu. [16 Şubat 1330]-1915-03-01
ACLEVS00002.jpg.jpg
Laşid Sancağı İslam ve Eytam Müdüriyeti ve Evkaf muhasebeciliği canib-i behiyesine gönderilen Estiye Kazası, Ayamamalı İsparozaki Mustafa zevcesi Demirci Mehmed'in Kandiye dışında vefat etmesine dair yazışmalar ve zarfları [13 Haziran - 10 Eylül 1310]-1895-06-25; 1895-09-22
ACLEVS00102.jpg.jpg
Laşid Sancağı Yarepetre Kazası’na bağlı Nefs-i Kastel-i Yarepetre muzafatından kendire Kariyesinde sakine iken vefat eden Dilber Havva binti Hüseyin Zakalaki'nin veraset ilamı. [6 Nisan 1290]-1874-04-18
ACLEVS00077.jpg.jpg
Pendiye Kazası, Nefs-i Kastel Kariyesinde vefat eden Hasan Ağa sağlığında tüm emlakini taksim etmişse varislerinden kız kardeşi Kamer Hanım mirasın tekrar taksimi İddiasında bulunmuştur.-1873-06-17
ACLEVS00072.jpg.jpgMüteveffa valideleri Sedropola Arbiri adlı hanımdan Irsen mutasarrıf oldukları Handra Camii vakfından olan mülklerinin mübayaa seneti.-1895-07-27
ACLEVS00057.jpg.jpgAhlazya Kariyeli Hatice binti müteveffa Ahmed Beytaki adlı hanım okur-yazar olmadığı için daireye davet edilerek şahitler huzurunda imza atması hususunda Laşid Sancağı Naib Vekili Mustafa Raşid imzalı tahrirat.-1904-11-02
1-20 / 109
Keşfet
Tür
Yayın Tarihi
Araştır