1-20 / 25
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVSC00003.jpg.jpgLaşid Sancağı Eytam ve Evkaf Meclisi Heyet-i Aliyesi'ne gönderilen evlenmek üzere olan Uyanu Köyü’nden Molla Melik’in büyük kızının fakir olması sebebiyle yardım talebinde bulunduğu dilekçesi [2 Teşrin-i Evvel 1298].-1882-10-14
ACLEVSC00010.jpg.jpgŞefkat Heyeti’nin 9 no.lu kararnamesi gereğince fakir olarak vefat eden Zarife Süleyman Ağazopola'nın tekfin masrafı olan 68 kuruş 30 paranın Laşid Şefkat Sandığı'ndan ödendiğine dair makbuz. [22 Mart 1298]-1882-04-03
ACLEVSC00008.jpg.jpgYerapetre Kalesi’ndeki Topçu Askerleri için imal edilen 13 çift ayakkabının bedeli olan 188,5 kuruşun Laşid Şefkat Sandığı'ndan alındığına dair Usta İsmail Draki'nin makbuzu. [31 Ağustos 1298]-1882-09-12
ACLEVSC00006.jpg.jpgŞefkat Heyetinin kararnamesi gereğince Veli Serdaropola'nın evlenmesi ve çeyiz masrafları için 800 kuruşun Laşid Şefkat Sandığı’ndan Mutemed Yerapetreli Ömer Beyzade Mustafa Fuad tarafından alındığına dair makbuz. [30 Kanun-i Sani 1298]-1883-02-11
ACLEVSC00024.jpg.jpg
Laşid Sancağı Şefkat Sandığı’nın bidayet-i teşkilinden itibaren komisyon varidat ve masarifat devir muhasebe defteri. [23 Ağustos 1304]-1888-09-04
ACLEVSC00012.jpg.jpg
Kendre Cami-i Şerifi’nin inşaatına medar olmak üzere kariye ahalisi tarafından vaki olan ianeyi gösteren defter. [18 Teşrin-i Evvel 1311]-1895-10-30
ACLEVSC00002.jpg.jpgLaşid Sancağı Şefkat Sandığı’nın Uyanu Köyü’nden Molla Melikin büyük kızına yaptığı 200 kuruşluk yardımı gösteren pusula. [8 Teşrin-i Evvel 1298]-1882-10-20
ACLEVSC00017.jpg.jpgMaloviz ve Kaguş Kazasına bağlı kurra muhacirin-i muhtacinine teşrin-i evvel 1313 idareleri için karar-ı ahır mucibince beherine tevzi ve sarf olunan dakikin suret-i tevzii natıktır yazılı defter etiketi [1313]-1897
ACLEVSC00011.jpg.jpg
Muhiddin Efendi'nin talimatı ile 800 kuruşun neması ile birlikte tamamen Muhiddin Efendi'den alındığına dair Şefkat Sandığı Reisi Lazaki Mustafa Hilmi'nin seneti. [3 Ağustos 1304]-1888-08-15
ACLEVSC00016.jpg.jpg
Ali Galip Efendi, Hasan Tahsin, Ali Saib ve Ahmed Said Efendi'lerin Dersaadet Mekteb-i Harbiye-i Şahaneye gitmek üzere Laşid Maarif Meclisi azasından Ahmed Hamdi Efendi tavassutu ile bu talebelere yarım navlun yardım edilmesine dair talimatname.-1887-09-09
ACLEVSC00014.jpg.jpg
To rhe Inspector Housein Moutafaki(?) and Efeti Kehramanaki. Dervihis Vrgivakis writes that the son of Houseini, Meemetis, came to his house and that he has no money to eat, no house and no clothes to put on.-1904-01-31; 1904-02-01
ACLEVSC00013.jpg.jpgMemurin-i İslamiyenin maaşından %1 kuruş Mekatibe iane olmaktaysa da Eytam Dairesi’nin memurları maaşatı kendi sandıklarından sarf olduğundan maaşatından gereken ianenin Şube-i maarif-i livaya verilmek üzere idareye havalesine dair tahrir. [24 Mart 1291]-1871-04-05
ACLEVSC00009.jpg.jpgŞefkat Heyeti’nin 3 no.lu kararnamesi gereğince Yerapetreli Zarife Süleyman Ağazopola'ya verilmek üzere 15 kuruşun Laşid Şefkat Sandığı’ndan ödendiğine dair makbuz. [22 Kanun-i Sani 1297]-1882-02-03
ACLEVSC00023.jpg.jpg
Katouyano Kariyesi’nden olup 15 sene Mukaddem pederinin vefat etmesi ile fakir düştüğü ve evlenmek üzere olduğundan ihtiyacına binaen Laşid Sancağı Şefkat Sandığı akçesinden Atike binti Mehmed Hasanaki'nin bir miktar akçe talebi. [10 Mayıs 1299]-1883-05-22
ACLEVSC00018.jpg.jpg25 sene önce başlanılıp henüz bitirilemeyen Hamidiye Camii için eshab-ı hayrattan Şakir Ağa tarafından yapılan 200 liralık bağış hakkında Laşid Evkaf Müdüriyetince alınan karar. [11 Mayıs 1307]-1891-05-23
ACLEVSC00005.jpg.jpgİhtida eden Fatma Hanım'ın masrafları için Şefkat Sandığı’ndan verilmesi kararlaştırılan 22,5 kuruşun Laşid Şefkat Sandığı’ndan verildiğine dair makbuz. [5 Mayıs 1295]-1879-05-17
ACLEVSC00001.jpg.jpg
Acknowledgement of the public prosecutor and president of the Legacies Committee at Neapoli towards the Administration of the Muslim Religious Endowments asking for tables containing the endowed properties.-1919-09-28
ACLEVSC00004.jpg.jpgYenişehir, Karakaş Camii-i Şerifinin ihtiyaçları konusunda İmam Şabanın dilekçesi. [10 Teşrin-i Evvel 1304]-1888-11-22
ACLEVSC00022.jpg.jpg
Laşid Sancağı ve İspirlanga ahalisi tarafından verilen İane miktarlarını gösteren pusula.--
ACLEVSC00007.jpg.jpgŞefkat Heyetinin 19 Sayılı kararnamesi gereğince imal olunan kutuların tamir masraflarına verilmek üzere 3 kuruş 15 paranın Şefkat Sandığı’ndan alındığına dair makbuz. [30 Kanun-i Sani 1298]-1883-02-11
1-20 / 25
Discover
Browse