1-10 / 304
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVP00021.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdürü Merbutafaki Hüseyin Şakir'in, Katip Hacı Kahramanaki Hüseyin Hüsnünün ve Mübaşir Mustafa'nın 1323 senesi Teşrin-i Evvel dönemine ait maaşlarını Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldıklarına dair pusulalar. [4 Teşrin-i Sani 1323]-1907-11-17
ACLEVF00177.jpg.jpg
Cheque issued of Lawyer Mihail Kothri and delivered to the Administration's Director of the Religious Foundations of the Holy Court's (Ierodikiou) periphery, Emin Efendi Haji İsmailaki, concerning the payment of 11,60 drahmas as court expenses.-1904-08-19
ACLEVPR00256.jpg.jpgDaire Katibi Hacı Kahramanaki Hüseyin Efendi'nin teşrin-i evvel başlangıcında Mirambela'nın Kırımçe ve diğer köylerinden icar bedellerinin tahsili memuriyetine dair takrir.-1904-01-18
ACLEVPR00251.jpg.jpgİrsal ettiği kanun-i sani ve şubat 1320 aylarına ait icar bedellerinin alındığına ve senetlerinin gönderildiğine dair Estiye İmamı Receb Efendi'ye gönderilen tahrirat. [4 Şubat 1320]-1905-02-17
ACLEVS00053.jpg.jpgEstiye'nin İhlaziye Kariyesi ahalisinden olup Kuşadası'nda vefat eden Akide Bedropola binti Bedri Yekataki adlı hanımın veraseti hakkında Mehmed Tahiraki bin Tahir imzalı istida.-1908-09-02
ACLEVS00103.jpg.jpgEstiye Kazası dahilinde Mulyana Kariyesi’nde Aya Androni Çiftliğinde katlen vefat eden Kamile Hacı Arifopola binti Ahmed Bin Hacı Arifin veraseti hakkında ilam. [17 Temmuz 1317]-1901-07-30
ACLEVPR00248.jpg.jpgYaniçi Kariyesi sakinlerinden Andrea Kurfaki'nin eşinin bu köyde malik olduğu bir kahvehanesini genişletmek istediğine dair tahrirat. [25 Temmuz 1320]-1904-08-07
ACLEVF00559001.jpg.jpg
Laşid Evkaf Sandığına 3 Şubat 1319 İla 12 Teşrin-i Evvel 1320 tarihleri arasında teslim olunan mebaliğin makbuz ilm-i haberidir.-1904-02-16; 1904-10-25
ACLEVF00259.jpg.jpgHoly Court of Ierapetrou. Towards Fotini Papadaki wife of Georgiou Makaraki, she is asked to appear at court. She has a debt of 112.23 dr. towards the Administration of Muslim Foundations-1909-06-19
ACLEVP00444.jpg.jpg1321 senesi Nisan-Temmuz dönemine ait 4 aylık vazife-i acizanesi olan 56 drahmiyi Laşid Müessesat-ı Diniye Sandığı'ndan aldığına dair Yerapetre Defterdar Cami-i Şerfi Müezzini Mustafa imzalı senet. [5 Ağustos 1321]-1905-08-18
1-10 / 304

Discover

Issue Date