2621-2630 / 2694
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVO00036.jpg.jpgLaşid Emval-i Eytam Nezareti akçesinden medyun bulunan Hüseyin Efendi'ye Lişid Müessesat-ı Diniye İdaresi Müdiri Ahmed Veliyüddin Efendi'nin mektubu. [14 Kanun-i Sani 1330]-1915-01-27
ACLEVO00023.jpg.jpg
Application of Kioumbares Sakir Pasa Papotsoglou against her sister, Melekes Sakir Pasa Papoutsoglou asking that a relatives council is formulated for the interdiction of the management of her sisters property.-1902-05-17
ACLEVO00125.jpg.jpg
To Mr. Emmanouil Moudatzin (?), Lawyer, Residence: Agios Nikolaos Lasithiou-1909-06-24
ACLEVO00122.jpg.jpg
Eytam Sandığı akçesinin kumpanyaya ait hesabını gösteren defter. [1318-1319]-1902
ACLEVP00463.jpg.jpgYerapetre Maarif Şubesi dahilinde Küşad olunacak olan Mekatibin nev'i ve adedi ile istihdamı lazım olan muallimlerin adedi ve her bir mektebin mikdar-ı şakirdanını mübeyyin tanzim kılınan bir kıta pusulanın takdim kılındığına dair yazı. [20 Ağustos 1309]-1893-09-01
ACLEVPR00023.jpg.jpg
Dava Vekillerinden Mihail Kosriye Eytam Sandığı Vekili Vasilyo Kandiryandinin gönderdiği tahrirat üzerine müzayedeyi kazanan Yorgi Papatrokiden tahsil edilen paranın dinler arası Laşid Bidayet Mahkemesince taksimine dair ariza. [4 Teşrin-i Sani 1307]-1891-11-16
ACLEVPR00021.jpg.jpgKaguş Köyü sakinlerinden Merhum Ramazan Berbarakinin Kızı Zehra varis bırakmadan vefat ettiğinden Rukaka Cami-i Şerifi Efkafından mutasarrıf olduğu vazifenin mahlul olmasından dolayı akarının müzayedeye konulması hakkında pusula. [1 Teşrin-i Evvel 1312]-1896-10-13
ACLEVP00698.jpg.jpg
Girit Maarif Nizamnamesinin değiştirilen maddelerine istinaden Meclis-i Maarif Riyasetine İbrahim Saib Efendi'nin mülazımlığına Doktor Pertev Efendi'nin Oyçokluğu ile seçilmiş ve tayin kılınmış olduğuna dair İntihabname sureti. [21 Nisan 1300]-1884-05-03
ACLEVPR00009.jpg.jpg
Albanoğlu Mehmed ibn Ali Vakfından Lanbini Köyündeki iltizama verilmek üzere müzayedeye çıkarılan mülklerin Yorgi Petro Zolkiraki’ye iade edildiğine dair belge [20 Eylül 1309]-1893-10-02
ACLEVPR00029.jpg.jpg
Veliyüddin Bey eytamından Mehmed ve Selime’nin Kaldirus’daki değirmenin tamiri ve Papazayadaki tarlanın duvar tamiratı için gereken masraflarına dair belgeler. [24-25 Teşrin-i Evvel-23 Kanun-i Evvel 1308]-1892-11-05; 1893-01-04
2621-2630 / 2694

Discover

Issue Date