1-20 / 207
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVP00185.jpg.jpg
Irakliou Council of the Muslim Elders . The President Ali Rizas and the members decide that Mousadakis Astin Haji Hasan Ali Agas (?) that used to serve as neokoros at the Haji Memih Aga Foundation has to leave the residence he occupies.-1907-08-29
ACIEVP00183001.jpg.jpg
Kandiye İslam İhtiyar Meclisi'nce münhal olan Kandiye Müftülüğü'ne Kandiye ulemasından Mahkeme-i Şeriyye Katibi Hacı Dervişzade Ahmed Kami Efendi'nin tayini hususunda alınan karar. [26 Teşrin-i Evvel 1921]-1921-10-27; 1921-10-27
ACIEVP00181001.jpg.jpg
Abdurrahman Paşa Camii’nde çalışan Hatip Selim Hakkı, İmam Mustafa Şerif Efendi, Mektep Hocası Mehmed Efendi, Müezzin ve Kayyum Mustafa Efendi ve Muvakkit Mustafa'nın maaşlarını Kandiye Evkafı Şerif Sandığı'ndan aldıklarına dair pusula [31 Mayıs-29 Şubat 1299]-1883-06-12; 1884-03-12
ACIEVP00176.jpg.jpg
1298 senesi Şubat-1299 Mayıs dönemine ait 4 ay zarfında Cami-i Şerif su yolcularının istihkakı olan 144 kuruş 25 paranın Kandiye Evkaf Sandığı'ndan ödenmesine dair alınan karar.-1883-06-10
ACIEVP00169.jpg.jpgArkaluhor Kariyesi Cami-i Şerifi'nde 1291 senesi Eylül-Kanun-i Evvel dönemine ait 4 aylık imamet maaşı olan 50 kuruşu Kandiye Evkaf-ı Şerifesi Nükud-ı Mevkufe Sandığı'ndan aldığına dair Ömer mühürlü pusula. [19 Zilhicce 1292]-1876-01-16
ACIEVP00167.jpg.jpg
Kandiye Nahiyesi'ndeki muhtelif memuriyetlerde bulunan kişilerin isim, oturdukları Yer, memuriyetleri, isim ve şöhretlerini gösteren liste.--
ACIEVP00156.jpg.jpgTowards inspector of Irakliou Primary Schools. President S. Kalmijakis (?) reports that Muslim Elders proposes appointment of teacher of the 4 Class Primary School Georgios Papadakis at the position of Moustafa Mouladaki and vice versa.-1911-12-12
ACIEVP00153.jpg.jpgKandiye, Vezir Mahallesi'nde vaki Merhum Şeyh El-Hac Ahmed Hilali Baba Hazretlerinin bina buyurdukları halvetiye tarikatta Efendakizade Esseyid Şeyh Mehmed Baba'nın ve Esseyid Ahmed Hulusi'nin postnişin olmalarına dair karar.-1921-07-06
ACIEVP00150.jpg.jpg
The Council of Irakliou Muslim Elders decided that 2 secretaries are not enough after the incorporation of the Evkaf institution to the Council, they will spend the 60 dr. provided to the Ex Evkaf in order to hire three employees to help the secretaries.--
ACIEVP00142.jpg.jpg
1300 senesi dahilinde Yoklama Katibi Nusret Efendi'ye aylık 300 kuruş tahsis edildiğine dair Tahrirat. [3 Kanun-i Evvel 1301]-1885-12-15
ACIEVP00123.jpg.jpg
Application by Ali Riza Agadaki, resident of Irakliou towards Rethimnis Council of the Muslim Elders. The applicant asks to be appointed as teacher of the Greek language at the Rethimnou Muslim Primary School.-1910-09-02
ACIEVP00122.jpg.jpgYenişehir Mekteb-i İnas muallimesinin infisalinden dolayı yerine bir münasib birinin tayinine dair karar müsveddesi [27 Eylül 1310]-1894-10-09
ACIEVP00110.jpg.jpg
Menufaç Kazası, Laran Kariyesi'nde tesis olan Mekteb-i İbtidaiye muallimi olduğu gibi Merhum Gazi Hüseyin Paşa Hazretlerinin yaptırdığı cami-i şerifin imamet ve hitabetini de yaptığı halde hâlâ vazifeleri tayin olunmadığına dair Timur Hilmi'nın dilekçesi.-1884-08-23
ACIEVP00096.jpg.jpg1301 senesi Mart ayına ait maaşları olan toplam 215 kuruşu Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair (?) El-Hac Mehmed Paşa Cami-i Şerifi İmamı Mehmed Geylani Efendi, Müezzin-i Evvel Molla Eşref, Müezzin-i Sani Molla Hüseyin mühürlü senet. [15 Nisan 1301]-1885-04-27
ACIEVP00095.jpg.jpg1300 senesi Kanun-i Evvel-Şubat dönemine ait istihkakları olan 640 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldıklarına dair El-Hac Mehmed Paşa Cami-i Şerifi İmamı Mehmed Geylani Efendi, Müezzin-i Evvel Molla Eşref, Müezzin-i Sani Molla Hüseyin mühürlü senet. [31 Mart 1301]-1885-04-12
ACIEVP00078.jpg.jpgThe Muslim Elders of Irakliou certifies that Nikolaos Petasis worked as engineer for the Muslim Community of Irakliou from September 1905 until December 1907.-1923-03-17
ACIEVP00068.jpg.jpg1297 senesi Eylül-Teşrin-i Sani dönemine ait 3 aylık maaşı olan 525 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Evkaf Seyyar Memuru Mahmud imzalı senet. [ Kanun-i Evvel 1297]-1881-12
ACIEVP00032.jpg.jpgHanya, Kandiye Niyabet-i Şeriyyesi Canib-i Alisi'ne gönderilen müftüler ile şeri mahkeme memurlarının maaşı hakkında gerekli teşebbüslerin yapılması hususunda Resmo Müftüsü ve Naib Vekili'nin dilekçesi.-1922-03-10
ACIEVP00193.jpg.jpg
Letter of the President of Iraklio Muslim Elders, Katsoulakis, to the Councillor [of Education?] asking for the appointment of new female teachers at the girls-school for Muslims of Iraklio.-1904-01-14
ACIEVP00190.jpg.jpgKandiye Mahkeme-i Şerriyesinin münhal olan kitabet hidmetine Evkaf Ketebesinden Sıdkı Efendi Odabaşaki Meclis-i Aliyece tayin olmasına rağmen tayinnamesinin gelmediğine dair ilm-ü haber.-1922-05-07
1-20 / 207
Discover
Issue Date
Browse