1-20 / 96
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVS00096.jpg.jpg
Kandiye Pezya Kazası'na tabi Varvara Kariyesi ahalisinden olup Kandiye'de sakin iken hüccet tarihinden altı sene mukaddem vefat eden Ahmed Milayano ibn-i Mehmed'in veraseti hakkında ilam. [8 Rebiyülevvel 1321]-1903-06-04
ACIEVS00088.jpg.jpg
Girit Vilayeti Kandiye Kazası'nda sakin iken vefat eden Laciza Kariyeli Mustafa Çorbacaki bin Hüseyin bin Abdulhay'ın veraseti ve geride bıraktığı zevcesi Safinaz binti Hüseyin ile evladlarına ait miras taksimine dair hüccet. [9 Ramazan 1283]-1867-01-15
ACIEVS00060.jpg.jpgKadiriye Tarikatı'ndan Arif Mustafa Baba Tekkesi'ne 31 Temmuz 1921 tarihli ilam-ı şer'i mucibince evlad-ı vakıftan Raif Babazade Ali Hıdır Efendi Şeyh ve mütevelli tayin edilmiş olduğuna dair Kandiye Müftüsü'nün yazısı.-1921-08-05
ACIEVS00051000.jpg.jpg
List of some farms at the city of Iraklio left by the late Aligies Zehras Moutafopoulas, who died in Konstadinoupoli (Istanbul), to her under age children Kaber and Housein Mouladaki.--
ACIEVS00050.jpg.jpg
Sultan Abdülmecid Han Vakfı'ndan yarım masura su balta Ahmed Ağa Vakfından Hak-ı Mecra Bornozaki Ahmed Ağa'nın uhdeyi tasarrufunda olduğu halde vefat ettiğinden boş kalan suyun varislerinden Sakazaki Ahmed'in uhdesine takarruruna dair karar. [22 Mart 1306]-1890-04-03
ACIEVS00043000.jpg.jpg
Kandiye şehri sekenesinden olduğu halde Anadolu'nun Tire kasabasına hicret eden ve orada vefat eden Peza Kariyeli müteveffa Tosunaki Arif Ağa'nın oğulları ve meşru mirasçıları Niyazi, Ali, Afet arasında taksimi hususunda alınan karar [27 Kanun-i Sani 1323]-1908-02-09
ACIEVS00036.jpg.jpgKandiye Şehrinde babası ve annesinden kendisine intikal eden, idare ve hasılatından yararlandığı menkullerin tasarrufunda olduğuna dair resmi vesika bulunmadığına dair Mehmed Atıf Sakazade'nin dilekçesi. [5 Kanun-i Sani 1340]-1924-01-05
ACIEVS00015.jpg.jpgMenufaç Kazası, Kastel Kariyesi'nde sakinken vefat eden Bedevi Ağakaki ve eşinin eytamı için toplanan akraba meclisinde yetimlere ait emlakı gayrı menkulenin eşi Kadire Kamberopola ve diğer mirasçıları arasında paylaştırılması kararı [4 Kanun-i Evvel 1903]-1903-12-04
ACIEVS00089.jpg.jpg
Kandiye'ye bağlı Mirambela Kazası, Vovolezmini Kariyesi sakinlerindenken vefat eden Emine binti Ali Kakalaki adlı hanımın veraset zevci Mustafa ve babası Ali Kakalak, annesi Rabia ve evladlarına ait miras taksimi hakkında hüccet. [30 Cemaziyelevvel 1273]-1857-01-26
ACIEVS00086.jpg.jpgNotification to Tax office of Iraklio, delivered by bailiff of the Court of First Instance,of heirs of Mehmet Divadaki Ali, Ahmet and Ikibal, as well as the late's widow, Saadet Sekraki, concerning inheritance tax for the late's property.-1916-02-10
ACIEVS00076000.jpg.jpg
Müteveffa Hasan Mahmudaki bin İsmail Derviş'in vefatından sonra borçları ödenip kalan mülkünün 1/3'ünü torunları Osman, İkbal, Cafer, Nebi ve İbrahim'e hibe ettikleri hakkında bir yazı ve dosya muhafazası. [Laraki, Menufaç]-1901-05-16
ACIEVS00030.jpg.jpg
Abdurrahman Ağa Paşa Vakfı'na ait umur ve hususatın rüyet ve tesviyesi için Esbak Naibi Hatipzade Süleyman Hali Efendi'nin ilamı mucibince vefat eden Besnicipezaki Şeyh Hüseyin Kami Baba bin Nazif'in mütevelliliğinin kerimelerine intikaline dair takrir.-1915-02-17
ACIEVS00071.jpg.jpg
In presence of Irakliou Notary Themistokleous I. Padelidou: 1) Moustafa Halejakis, land owner, representing Orphans of the late Sidiki Hajalaki and Halimes Lameropoulas and 2) Edehem Karemfilakis representing his wife Hiahver Hajalopoulas Ikodespinas agreed on.-1906-12-30
ACIEVS00069.jpg.jpgRizod Çiftliği'nde sakin iken bundan akdem vefat eden eşi Hatice Hanım'ın emval-i menkulesinden hissesine düşen 192 frank 84 santimi Kandiye Eytam-ı Müslime Emvali Nezareti'nden aldığına dair makbuz seneti. [5 Mart 1329]-1913-03-18
ACIEVS00066000.jpg.jpg
Menufaç Kazası Rotasi Kariyesi ahalisinden müteveffa Turkaki Hasan Ağa'nın terekesi ve evladları mülklerinin dosyası [1317]-1901; 1902
ACIEVS00046000.jpg.jpg
Sofu Mehmed Paşa Vakfı'ndan Temnos Kazası, Kastel Kariyesi'nde Karakurdana mahalindeki 3 dönüm tarla Nikola Kalona'nın uhdesindeyken vefat ettiğinden mirasçılarına intikaline dair Kandiye Evkaf Muhasebecisi Mehmed imzalı tahrirat [26 Teşrin-i Evvel 1303]-1887-11-07
ACIEVS00038.jpg.jpg
Mustafa Rıdvanaki Eytamı Terekesi. [Rizo, 18 Eylül 1317]-1901-10-01
ACIEVS00019.jpg.jpgAnkebut Ahmed Paşa Camii Vakfı'ndan bir evin 1/4 hissesine mutasarrıf olan Asiye bila-veled fevti ile mahlulen vakfa kalan hissenin satılması ve isabet eden 75 kuruşu Kandiye Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair Midhat imzalı senet. [22 Mayıs 1299]-1883-06-03
ACIEVS00012.jpg.jpg
Müteveffa Yerapetrizade Osman Bey'in mirasçılarına ait Hünkar Mahallesi'ndeki mülklerinin taksimi ile ilgili mahkeme kararı. [31 Temmuz 1318]-1902-08-13
ACIEVS00007.jpg.jpg
Ivraim Edehem Gonjakis and Haji Hilmis Gonjakis, Ropopolas are set as guarantors for the paying of the debt of Anna Zafiridou widow of Ioanou Melisidou, owed by the deceased Mustafa Anoyianaki, due to the deceaseds family incompetence for paying.-1895-11-17
1-20 / 96
Discover
Browse