1-20 / 58
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVFM00044.jpg.jpgGirit Vilayeti Kandiye Kazası Balta Mahallesi sakinlerinden Sümeyye binti Hüseyin Ağa ile İbrahim Mataracaki bin Edhem ile nikah akdi. [12 Rebiyülahır 1314]-1896-09-30
ACIEVFM00014.jpg.jpg
Sevdiye binti Mustafa Hacı Selimaki ile Mehmed Abuzataki ibn Hasan'ın, Hurşide binti Hüseyin Kololaki ile Hasan bin Ahmed Numanaki'nin, Hüseyin bin Ali Sögübaki ile Fazilet Dabaşopola binti Sadık Ağa'nın nikah akidleri. [26-31 Teşrin-i Evvel 1338]-1922-10-26; 1922-10-31
ACIEVFM00013.jpg.jpg
Mefaret binti Sami Türbederaki ile Hasan bin Mehmed Baba Efendakizade'nin, Naciye Hanım binti Eşkilenaki Emin Efendi ile Deli Ahmedzade veyahud Kuçulaki Asaf Bey bin Deli Ahmedzade Ahmed Bey'in nikah akidleri. [1338]-1922-10-17; 1922-10-20
ACIEVFM00007.jpg.jpg
Mehmed Saim Ağafaki ile Saadet binti Hüseyin Çavuşaki'nin, Hüseyin ibn Yusuf Kalatas ile Demire binti Ömer Dayızaki Selim'in, İbrahim ibn Mustafa Suyanos ile Zehra binti Mehmed Hindizaki'nin nikah akidleri. [1339-1339]-1923-01-01; 1923-02-18
ACIEVFM00031.jpg.jpg
2 Temmuz 1921-23 Ağustos Kanun-i Evvel 1921 tarihleri arasında evlenenleri gösteren liste.-1921-07
ACIEVFM00030.jpg.jpgKandiye'de mukim Mustafa Sakazaki bin Hasan ile Kandiye şehri dahilinde Ser Turna Mahallesi'ndeki Penbe binti Hüseyin Pozara'nın nikah akdi. [14 Rebiyülevvel 1337]-1918-12-18
ACIEVFM00024.jpg.jpg
Karnavalın dini bir yönü olmadığı ve karnavala katılan Müslümanların tecdid-i iman veya tecdid-i nikah yapmalarına gerek olup oladığına dair talep edilen Kandiye Niyabet-i Şeriyesi Vekalet-i Aliyesi'ne gönderilen fetva. [9-17 Şubat 1330]-1915-02-22; 1915-03-02
ACIEVFM00018.jpg.jpg
Kandiye Sancağı'nda buluan Menufac Kazası, Laran Köyü sakinelerinden Zehra binti Mehmed Nazif Bakalaki ibn Mustafa ile aynı köyden Hüseyin Mollavalaki ibn Selim ibn Molla Veli'nin nikah akdi.--
ACIEVFM00022.jpg.jpgKandiye Sofu Mehmed Paşa Mahallesi'nde sakine Melike binti Hüseyin Kalyapona adlı Seyyibe (boşanmış) Hanım ile gemici esnafından Mehmedaki Ali ibn Mehmed'in nikah akdi. [27 Şevval 1311]-1894-05-03
ACIEVFM00037.jpg.jpgKandiye Sofu Mahallesi'nde sakine Cevher Bardokopola binti Mehmed ile Kandiye Arabacı Ali Kasap Arifaki Hüseyin'in nikah akdi. [10 Kanun-i Evvel 1334]-1918-12-10
ACIEVFM00026.jpg.jpgFukaha tarafından hind hasebül hızane aguş-ı terbiyesindeki evlad-ı sigarının nafakası pederleri zeyd üzerine vacib değildir diye verilen fetvanın şeran makbul olup olmdaığına dair icab eden bir fetvanın gönderilmesine dair takrir.-1916-07-28
ACIEVFM00021.jpg.jpg
Girid Kandiye Finike Kariyesi'nde sakine Ayşe binti Hüseyin ile İbrahim Ademaki bin Adem'in nikah akdi. [11 Rebiyül-Ahir 1277]-1860-10-27
ACIEVFM00017.jpg.jpgCertification edited by the Holy Court (Ierodikion) of Irakliou that no registration of legal marriage (kapinion) with the deceased 5 years before Nehit Nobetsaki or Vahitaki and Fatmes Jameropoulas has been found in its registers for the period 1900-1917.-1922-03-03
ACIEVFM00016.jpg.jpgKandiye Biryoniçe Kazası mülhakatı Kako köyünden Rençber İbrahim bin Hüseyin'in Şemsiye binti Hüseyin Yusufaki ile evlenip terk ettiğinden şeriyyen icab eden boşanma muamelesinin yapılmasına dair Kandiye Niyabet Vekaleti'ne gönderilen yazı. [29 Mart 1317]-1901-04-11
ACIEVFM00011.jpg.jpg
Pilopola Zeynep binti Mustafa ile Mazlumaki Kemal bin Hüseyin'in, İsmet bin Hasan Norapovaki ile Nedim Bin Ali Barbutaki'nin, Zeynep binti Said Feyizaki ile Mustafa bin Mehmed Bardukaki'nin nikah akidleri. [12 Şubat 1338-5 Teşrin-i Sani 1922]-1922-02-12; 1922-11-05
ACIEVFM00002.jpg.jpgKandiye Yeni Cami Mahallesi'nde sakin Kahveci Ali Dapolaki bin Necib ile Fatma Kahveci Salopala bin Mustafa'nın nikah akdi. [9 Kanun-i Evvel 1918]-1918-12-09
ACIEVFM00056.jpg.jpgKandiye mahallelerinden Yeni Cami Mahallesi'nde sakine Bilalopola Hatice binti Hacı Bilal'in Molla Yusuf Abdulzaki ibn-i Abdullah ile nikah ilamı. [27 Şaban 1313]-1896-02-12
ACIEVFM00049.jpg.jpg
Ali bin Mehmed Selim Çilingir ile Halime binti Mehmed Filbaraki'nin nikah akidnamesi. [21 Cemaziyelahır 1308]-1891-02-01
ACIEVFM00048.jpg.jpgKandiye Yeni Mahalle sakinelerinden Hatice binti Hasan Pehlivanaki ile Hüseyin Kara Mustafazaki'nin izdivaç ilamı. [3 Rebiyülevvel 1299]-1882-01-23
ACIEVFM00045001.jpg.jpg
Nikah akidleri kayıt defteri [26 Eylül-24 Teşrin-i Sani 1904]-1904-09-26; 1904-11-24
1-20 / 58
Discover
Browse