21-38 / 38
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACIEVE00023.jpg.jpgThe 11th Irakliou primary school. The Director of the School A. Kokkinakis informs the President of the Muslim Elders that the gendarmerie has an order by the General Administration of Crete to close down all private Muslim schools..-1913-11-16
ACIEVE00014.jpg.jpg
Topaltı arazisinde Kaçapa Kariyesi'nde 30'dan fazla zükur ve inas etfal-i Müslime mevcut olup, terbiyeleri için sıbyan mektebinin tesisi için resmi müracaatların yapılması hususunda istida ve mektebin tesisine dair alınan karar.-1914-09-15; 1914-09-18
ACIEVE00001.jpg.jpg
To the Prefecture of Iraklion. Fazil Rukunakis demands the intervention of the Prefecture for the continuance of the student bursary provided to him until then by the Council of the Muslim Elders.-1903-09-23
ACIEVE00031.jpg.jpg
Irakliou Council of the Muslim Elders. According to the article 103 of te law 391 concerning the organization of education, in each school where the students're only of a different religion a committee must be established.-1902-03-16
ACIEVE00021.jpg.jpg
Mekatib-i İslamiye için girişilen teşebbüsler hakkında Hanya Encümen-i İslam Reisi Balcızade Hüseyin Rahmi imzalı layiha-1922-02-23
ACIEVE00018.jpg.jpgMekatibin 1 sene daha devam ve iştigal etmesine hükümetçe müsaade olunmasına dair Kandiye Müftü ve Naib Vekili Huzur-ı Fazılanesi'ne gönderilen talep. [2 Eylül 1331]-1915-09-15
ACIEVE00022.jpg.jpgTable of Irakliou private schools.-1913-11-21
ACIEVE00008.jpg.jpgRequest to the Mayor of Irakliou that the 7-Class Boys School, which had requisited, is evacuated, since the directors of the schools have been order to start the exams.-1917-05-14
ACIEVE00003.jpg.jpg
List of the Muslim Schools in the Municipality of Irakliou together with their teaching personel. On the back page the end of the list concerning the mosques of Irakliou together with the cemeteries.-1895-07-02
ACIEVE00010.jpg.jpg
Kandiye Sancağı Maarif Heyeti ile ilgili sancak ahalisi tarafından müştereken mühürlenmiş mazhar.--
ACIEVE00029.jpg.jpgKandiye sabık Maarifi'ne ait kitap ve risaleleri havi 20 sandığın Mahalle Evkaf Müdüriyeti'nden teslim edilerek Yunan bandıralı Andiyogoni adlı vapur ile İzmir'e gönderildiğine dair teslimat. [21 Ağustos 1340]-1924-08-21
ACIEVE00016.jpg.jpg
The Muslim Elders of Irakliou after taking into concideration the application of the headmaster of the 7th girls school of Irakliou. The students of the school after graduating from the last class expressed their intention to continue their studies.-1914-08-14
ACIEVE00015.jpg.jpg
7 sınıflıya yükseltilen İnas İslam Mektebi'nden şehadetname alan talebeler muallimelik icrasını hak kazanmak için mektebe devam etmek istediklerinden 3 sınıflı Darül-Muallimat Mektebi'nin tesisine dair İnas Mektebi Müdürü Es-Seyid Ali Calip'in dilekçesi.-1914-08-27
ACIEVE00013.jpg.jpgHandmade work of the girls' School of Irakliou. For an exhibition at Chania of Crete, detailed list of things.--
ACIEVE00036.jpg.jpg
Book of the Acts. Decisions of the the Board of the Muslim Evening School of Iraklio. It comprises pp. 25-44.-1919-07-31; 1922-03-03
ACIEVE00034.jpg.jpg
Letter of the Director of the 4-Grade Elementary School for boys of Iraklio to Iraklio Muslim Elders informing about the smooth functioning of the school in all sectors accept for the disorderly behaviour of the students.-1913-11-16
ACIEVE00027.jpg.jpgTedrisatı Mekteb-i Kebir İslam Dairesi cihet-i askeriyece işgal altında olduğundan çocukları burada bulundurmak mümkün olamayacağından Kandiye İslam Müessesat-ı Diniye İdaresi'nce mektebliği için münasip bir yer tedarik edilmesi için müftünün yazısı.-1919-09-04
ACIEVE00006.jpg.jpg
Complaint of Muslim Council of Elders to the Inspector of the primary schools of the educational periphery concerning the requisition occupation of the 7-class and 4-class Muslim primary school Muslim school, Ivraim Huseyn Seidaki by Stilianou Aloizou.-1921-11-29
21-38 / 38
Discover
Browse