1-19 / 19
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVJ00012.jpg.jpgNote of the Mayor of Kavala to the Mufti accompanying the dispatchment of the order No.10367 of the general Governor of Thrace. It is requested that the order is read publicly at the mosques.-1923-03-04
ACDCGVJ00005.jpg.jpg
The Kavalla Mayor. Shipment of instructions against malaria published by the Ministry of Health.-1922-05-14
ACDCGVJ00014001.jpg.jpg
Draft form of a letter of the Mufti of Kavala to the Minister of Justice in Athens concerning the status of the Muslim Holy Court.-1915-02-11
ACDCGVJ00018001.jpg.jpg
7 Rebiyülahır 1282-11-Safer 1283 tarihleri arasındaki hükümleri ihtiva eden Midilli Adası Şeriye sicil defteri.-1865-08-30; 1866-06-26
ACDCGVJ00016001.jpg.jpg
Dahiliye Nezareti ve Maliye Nezareti’nden 2 Nisan 1319- 16 Mayıs 1320 döneminde Selanik Vilayeti'ne gönderilen takrirlerin suretlerini havi defter.-1903-04-15; 1904-05-29
ACDCGVJ00006.jpg.jpg
Mesuliyeti altındaki İslam Arnavutların sayım cetvellerinin üç gün içinde hazırlanmasını isteyen Kavala Polis Müdürüyeti’nin takriri.-1922-01-03
ACDCGVJ00004.jpg.jpgKavala Hüseyin Bey Mahallesi’nden Hacı Ahmed Efendizade Hacı Mehmed Said Efendi'nin Müvekkili Nallızade Hasan Tahsin Efendi'nin vasisi Hacı İsmail Efendi'nin umumi vekil tayinine dair verdiği srzuhalin yetersiz olduğu hakkında karar. [1 Haziran 1333]-1917-06-01
ACDCGVJ00002000.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye Meclisi’nin 5 Teşrin-i Sani 1332-6 Haziran 1335 dönemine ait toplantı karar defteri.-1916; 1919
ACDCGVJ00011.jpg.jpg
Evkaf İdaresi’nden değişik makamlara gönderilen takrirlerin kayıtları. [Selanik, 18 Şubat 1284]-1869-03-02
ACDCGVJ00010000.jpg.jpg
Mecmua-i Kavanin-i Yunaniye. [Herşaki Karagöz, Selanik dava vekillerinden]-1921-05-30
ACDCGVJ00009.jpg.jpgKavala Mahkeme-i Şeriyesi’nde aleyhlerine ikame olunan alacak davasının 6 Temmuz 1919 tarihinde saat 8.00'da rüyet edileceği ve bu tarihte Kavala Mahkeme-i Şeriyesi’nde hazır bulunulması hususunda yazı. [27 Haziran 1335]-1919-06-27
ACDCGVJ00003001.jpg.jpg
1921 Mart ayına ait meclis karar zabıt defteri müsveddesi.-1921-03
ACDCGVJ00008.jpg.jpgİdaresi altında bulunan imamların belediyeye davetle ilanın uygulanmasında dair Kavala Belediye Reisi Dimitros Koshopolidis imzalı ilan.-1923-03-28
ACDCGVJ00001.jpg.jpgKavala Müdde-i Umumiliği Canib-i Ali’sine gönderilen Nailizade Mahsun Hasan Tahsin Efendi yakalandığı bir hastalıktan kurtuluncaya kadar mallarını ve hukukunu korumak hakkında alınan karar.-1919-04-09
ACDCGVJ00017.jpg.jpg
Midilli Mahkeme-i Şeriyesi hükümlerini ihtiva eden defter. [24-28 Şaban 1320]-1902-11-16; 1902-11-20
ACDCGVJ00019000.jpg.jpg
İstanbul Vilayeti Evkaf Müdüriyeti Mart 1330 senesi muameleli dosya evrakı.-1914-03
ACDCGVJ00015001.jpg.jpg
26 Şaban 1329 -2 Rebiyülahir 1330 dönemine ait Midilli Şehri Şeriye sicil defteri.-1911-08-22; 1912-03-21
ACDCGVJ00013.jpg.jpgDraft text of a telegraph concerning the shipment of the archive of the Evkaf by [the agency] 'Loyd' to İzmir. The text is signed by Baltzizades Rahmis and it is addressed to Seniyuddin Bey (Hotel Pladgiakinin (?) at 'Paleo Faliro' [Athens]).--
ACDCGVJ00007.jpg.jpgVali-i Umumilik'ten tebliğ edilen emirname gereğince her aile efradı ve reisleri hanesinde hastalık zuhuru halinde serian bir rapor tanzimine dair ilan.-1923-03-04
1-19 / 19
Discover
Browse