1-10 / 55
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVPR00098.jpg.jpg
Eshab-ı Hayrattan Mektubi-i Maliye Mukabelecisi merhum El-Hacc Arif Bey'in vakıf ve tescil eylediği nukud-ı mevkufesinin meşrut olarak mütevellisi Halilesi Hayriye Hanım ibnetü Ali'nin 1327-1329 senesi 24 aylık muhasebesini havi defter [8 Rebiyülahır 1333]-1915-02-23
ACDCGVPR00087.jpg.jpgKavala'nın Halil Bey Mahallesi'nde merhum Topuzoğlu Hacı Ahmed'in ihyakerdesi olan Medrese'nin vakıf emlakının icarat fazlasından olup mütevelli ve Müderris Mustafa Efendi yedinde mevcut akçeye dair tahrirat. [21 Haziran 1328]-1912-07-04
ACDCGVPR00081001.jpg.jpg
Selanik Belediyesi tarafından istimlak olunan vakıf ve mülklerin kıymeti istimlak tarihi ve bedeli, kime ait olduğu ve ödenen miktarları gösteren defter. [1296-1316]-1880; 1900
ACDCGVPR00094.jpg.jpg
Yedikule'de Hacı Hamza Mahallesi'nde Sarayönü Caddesi'nde bulunan El-Hacc Hamza Vakfı'ndan 2, mükerrer 2 ve mükerrer iki numaralardaki hane ve dükkanların kaydına vakıf defterinde tesadüf edilemediğinden kaydına dair ilam. [İstanbul, 5 Zilkade 1334]-1916-09-03
ACDCGVPR00005.jpg.jpgMerhum Gazi Halil Ağa Vakfı'na ait emlakin tahsilatları %20 civarında icra kılındıktan sonra hissesine isabet eden 43 kuruş 10 parayı Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair mütevelli Mahmud Nazmi imzalı pusula. [Kavala, 31 Kanun-i Sani 1332]-1917-02-13
ACDCGVPR00086001.jpg.jpg
Sahra-yı Cedid Camii Vakfiyesi ve cami personeli için lojman yeri ile ilgili yazışmalar.-1948-12-30
ACDCGVPR00100.jpg.jpg
Boğaziçi Arnavut Kariyesi Dere Sokağı'nda 5 no.lu arsa Çorlulu Ali Paşa Vakfı'ndan olduğu halde vakıf defterinde kaydına rastlanmadığı gibi sahibi de kayıp olduğundan talibine ihalesine dair mütevelli Ali Rıza Efendi Eş-Şeyh Mehmed Emin Efendi'nin talebi. [İstanbul, 20 Zilkade 1333]-1915-09-29
ACDCGVPR00103.jpg.jpg
Üsküdar Solak Sinan Mahallesi'nde Altmış Odalar Sokağı'ndaki hanenin Nefise Hanım adına deftere kaydedildiğine dair Üsküdar Bülbül Deresi'nde Hüsameddin Uşaki Vakfı'ndan hanenin Mühtedi Kayıkçı Mehmed ile zevcesi Nefise Hanım namına kayda rastlanmadığına dair ilam. [10 Cemaziyelahır 1331]-1913-05-17
ACDCGVPR00085.jpg.jpgDefter-i Hakani'den ita olunacak Vakıf senetin vuruduna değin akarı tasarruf edenlere verilen 4 adet boş muvakkat ilm ü haber formu.--
ACDCGVPR00003.jpg.jpg
Kavala Kasabası'ndaki İstanbul Çarşısı'nda medreseye bağlı bulunan bir şekerci dükkanı ile bir diğer dükkanın kiraya verilmek üzere açık arttırmaya sunulması ile ilgili ilan ve müsveddesi. [Kavala, 13 Eylül 1331]-1915-09-26
1-10 / 55

Discover