1-10 / 89
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVPR00042.jpg.jpgYeni Bahçe, Keçeci Piri Mahallesi Sulukule Sokağı'ndaki mutasarrıflarının hayatta oldukları meçhul olan, taht-ı Hükme alınmış Hukuk Müşavirliği'ne bildirilen hanenin 160 lira bedelle müzayedeye çıkarılmasına dair tezkere. [İstanbul, 22 Ağustos 1339]-1923-08-22
ACDCGVPR00076.jpg.jpgAnnouncement of the Mayor of Kavala, D. Moschopoulidis, promulgating the order of the General Governor of thrace by which every sale of property of Muslims is forbidden.-1923-04-04
ACDCGVPR00034.jpg.jpg
Cemaat-i İslamiye'ye ait dükkan ve hanelerin müzayedeyle isticarata son verilip 22633 no.lu Vali-i Umumi'nin emirnamesi mucibince tayin ve teşekkül eden komisyon tarafından hal olunacağına dair Kavala Kaymakamı'nın yazısı. [15 Teşrin-i Sani 1335]-1919-11-14; 1919-11-15
ACDCGVPR00041.jpg.jpgKoca Musa Paşa'da Arabacı Beyazıd Mahallesi'nde Akarca Caddesi'nde ve vergi idaresince vakfı hissedar Hacı Mehmed İzadi Efendi Vakfı'ndan mukayyet olunan 39 numaralı bir menzilin vakıf, tenessük ve deruhtesinin iadesi zımnında senet [İstanbul, 26 Nisan 1331]-1915-05-09
ACDCGVPR00036001.jpg.jpg
Leasing through auction. Leasing of a shop of the Evkaf in Kavalla.-1918-11-23
ACDCGVPR00035.jpg.jpg
Vakif emlakının şimdiye kadar müzayede usulü ile mi yoksa müstecirlerle anlaşmak suretiyle mi kiraya verildiğine dair Kavala Kaymakamı'nın sorusunu havi Kavala Cemaat-i İslamiye Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilen yazı . [22 Teşrin-i Sani 1335]-1919-11-22
ACDCGVPR00056.jpg.jpgMevlevihane Kapısında Hacı Evliya Efendi Mahallesi'nde Mimar Caddesi'nde 7 numaralı bir fırın ve bir meskenin istifa kılındığına dair tezkere [8 Kanun-i Evvel 1327]-1911-12-21
ACDCGVPR00037.jpg.jpgTo the President of the Muslim community he is informed that the Government is planing to solve the case of the leasing of the Vakif land through the law order and asks him to wait.-1920-02-27
ACDCGVPR00065.jpg.jpg
Leasing of the work shop no 6 in Kavalla, in Pazar Yukarı location, for one year former rent: 48 dr. per month.-1918-10-23
ACDCGVPR00075.jpg.jpgHamidiye Mahallesi'nde vakfiyesindeki haneleriyle taallukatından Sülyen Kariyesi, Dere Mahallesi'nde Kasab Yusuf Ağa'nın camiyle çeşmesi tamiratına vakfedeceğinden tescilini isteyen Kavala İbrahim Paşa Mahallesi'nden Süleyman Efendi oğlu Süleyman'nın dilekçesi.-1921-12-21
1-10 / 89

Discover

Issue Date