1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVPR00052.jpg.jpgSultan Beyazid-i Veli Vakfı defterlerinin tetebbuundan Kasım Paşa cibayetine bağlı Kağıdhane Kariyesi hududunda Tilki Çalısı tarafındaki hali iki tarlanın ba temessük Kuzattan Mehmed Molla Efendi bin Mustafa tarafından tasarruf edilmesine dair senet [25 Şaban 1248]-1833-01-17
ACDCGVPR00053.jpg.jpg
Reisülküttap Elhacc Mustafa Efendi Vakfı'ndan Kağıdahane Kariyesi'ndeki emlakının tasdiki hakkında evrak [14 Teşrin-i Evvel 1315]-1899-10-26
ACDCGVPR00054001.jpg.jpg
Topkapı'da Eğri Kapu haricinde kain Evkaf-ı Miriye'den Eyyüb-i Ensari Vakfı Gedikleri hisseleri seneti [15 Rebiülevvel 1252]-1836-06-30
ACDCGVPR00055.jpg.jpg
Zenciye Fidan Hanım binti Abdullahın Karaman-ı Sağir Hoca Hayreddin Mahallesi Emir Buhari Sokağındaki hanesinin tapusu [4 Safer 1309]-1891-09-09
ACDCGVPR00051.jpg.jpg
Elhac Mehmed Paşa Vakfı'na ait İstanbul'da Daltaban... ait ve Bursa'da bazı evkaf musakkafatının seneti vakıf mütevelli Kaimamakı Ahmed Mutar imzalı senet. [1 Cemaziyel-Ahir 1246]-1830-11-17
ACDCGVPR00081001.jpg.jpg
Selanik Belediyesi tarafından istimlak olunan vakıf ve mülklerin kıymeti istimlak tarihi ve bedeli, kime ait olduğu ve ödenen miktarları gösteren defter. [1296-1316]-1880; 1900
ACDCGVPR00082001.jpg.jpg
Bazı evkafın ferağ ve intikalinden muamele-i kalemiye vesair varidatı havi defter. [İstanbul, 31 Kanun-i Sani 1288]-1873-02-12
ACDCGVPR00010.jpg.jpgKazasker Beylizade Ahmed Raşid Efendi Vakıf Hayratı'ndan mektebin inşasına, sebil ve türbenin tamirine Rumeli ve Anadolu hisarlarındaki çeşmelerin suyunun aktığına dair İstinaf Müdde-i Umumiliği Hülefasından Mustafa Kadem mühürlü ilm-i haber. [3 Mart 1312]-1896-03-15
ACDCGVPR00083001.jpg.jpg
Defter-i Hakani'den müdevver hasılat-ı yevmiye defteri. Evkaf-ı şerifenin esamisi, mülkleri, ilk ve son sahiblerini ihtiva eden defter [İstanbul, 14 Mart 1304-30 Temmuz 1308]-1888-03-26; 1892-08-11
ACDCGVPR00011.jpg.jpgTahtakale'de Rüstem Paşa Mahallesi'nde Yağkapanı Hanı'nda mizaniye rüsumu hissedarları tarafından emaneten idare olunan malın(?) satıldığında 180 bin kuruş edeceğinin tahmin edildiğine dair ilm-i haber. [İstanbul, 7 Kanun-i Evvel 1311]-1895-12-19
1-10 / 10
  • 1

Discover