1-20 / 26
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVO00009.jpg.jpg
To the Kavallas Moufti. To the Public Prosecutors the Public Prosecutor of Thessaloniki informs that according to the law mouftides are responsible for the administration of the properties of the Muslim orphan children but not for the Christian children.-1914-03-12; 1914-12-03
ACDCGVO00001.jpg.jpgİzmir Sanayi Mektebi talebelerinden müteveffa Salih Ağa'nın yetimi İbrahim Efendi'nin oymacılık sanatını ifa etmek için lazım alet ve edevat tedariki için kendisine para gönderildiğine dair hamisi Osman Faik tarafından yazılan ilm-i haber. [4 Mayıs 1326]-1910-05-17
ACDCGVO00007000.jpg.jpg
Eytam Adana tekariri [24 Safer 1286- 20 Şevval 1286]-1869-06-05; 1870-01-23
ACDCGVO00022.jpg.jpg
Kavala, İbrahim Paşa Mahallesi'nden merhum dayısı Pravişteli Hacı Osman Efendi'nin oğlu Rüştü,Saadeddin,Kızı Zehra ve Zelihanın vasileri büyükanneleri Amine Hanım binti Merhum Hacı Sefer Ağa'nın istifasıyla vasiliğe Sefer ibni Elmüteveffa Ahmed'in tayin talebi.-1922-01-13
ACDCGVO00019.jpg.jpg
Kavala Kasabası, Yeni Mahalle'de sakinken vefat eden Halil Ağa'nın oğlu Halil İbrahim rüşdünü ispat edinceye değin tesviye-i umuru için vesayetine talip olan validesi Esma Hanım binti Hasan'ın vesayete muktedir olduğuna dair Yeni Mahalle Muhtarı imzalı yazı.-1921-07-03
ACDCGVO00016.jpg.jpgThe Dramas Public Prosecutor towards Mavropoulos informs Kavallas Mouft that the lenders of the late Hasan Aga Zade Mehmet Aga from Karagozkoy asks him to appoint a guardian for his orphan Moustafa.-1915-02-18
ACDCGVO00013.jpg.jpgKavala'nın Cari Kariyesi ahalisindenken vefat eden Davud bin Bekir Ağa'nın 12 yaşında Şevket ve 9 yaşında Fulya adlı yetimlerin akraba ve taallukatından kimse mevcud olmadığından eytamın vesayetinin kendisine verilmesi hususunda kariye muhtarının istidası.-1922-07-05
ACDCGVO00020001.jpg.jpg
Vasisi olduğu Sarşiya Uzun Kuyu Kariyesi'nde ve hâlâ Kavala'da mukim Nailizade Hasan Efendi'nin oğlu Hasan Efendi'nin müptela olduğu, ekli etibba raporunda hastalığından dolayi Avrupa'da hususi bir senatoryumda tedavisi hususunda İsviçre'ye izamına dair istida.-1921-05-16; 1921-09-17
ACDCGVO00005.jpg.jpg
Aya Sipola Kariyesi'nden iken vefat eden Ali Hacaki yahud Malyotaki'nin terk ettiği yetimi hakkında alınan karar. [Kavala, 16 Mart 1338]-1922-16
ACDCGVO00003.jpg.jpg4 sene önce ailesi ile birlikte Vodine'ye gelerek Musa Bey Mahallesi'nde ikamet ederken vefat eden Güprümeli Selim Ağa'nın eşi Fatiko ve yetimlerinin bu mahalde oturduklarına dair mahalle imamının ilm-i haberi. [6 Ağustos 1338]-1922-08-06
ACDCGVO00021.jpg.jpgGirit Cemaati İslamiyesi'ne mahsus nizamnamenin ahkamına tevfiken bilcümle eytamın umur ve hususları için Eytam Nazırı namına tayin olunan zatın riyaseti tahtında içtima eden aile meclisinin intihaı ve kararı hakkında cevapname. [5 Teşrin-i Sani 1328]-1912-11-18
ACDCGVO00002.jpg.jpg
Hüseyin Bey Mahallesi'nden eşi Kara İbrahim Efendizade Hafız Tevfik Efendi'nin vefat ettiği, yetimlerin vasisi dayıları Hacı Abdülmemiş'in evladlarının nafakasını vermesini talep eden yetimlerin validesi Zehra Salih'in istidası [Kavala, 15 Kanun-i Sani 1334].-1918-01-15
ACDCGVO00008.jpg.jpgSigar (gayri baliğ çocuklar) hakkındaki kanunun hükmü ilhak olunan mahallerde de icra olunduğundan mülhakatlardaki yetimlerin mal varlıkları hakkında bilgilerin bir defter halinde bildirilmesine dair tebligat'ın tercümesi.-1914-12-06
ACDCGVO00023.jpg.jpgHüseyin Bey Mahallesi sakinlerindenken vefat eden pederi Merhum Mehmed Ali Kapudan Tatar Hacı Ahmed Efendi'nin geride bıraktığı Ahmed Mahir, Latife adlı çocuklarıyla kızkardeşi olduğu halde yetimlere vasi tayin edilen büyük kız Müslime'nin dilekçesi.-1921-12-30
ACDCGVO00006.jpg.jpg
Kavala'nın Hacı Ahmed Efendi Mahallesi sakinlerindenken vefat eden damadı Molla Mustafa oğlu Arif Ağa ve kızı Fatma'nın yetimine vasi tayin olduğuna dair Kadı Ahmed Mahallesi ahalisinden yetim Tahsin'in büyük pederi Yüzbaşı Mustafa imzalı istida.-1921-01-18
ACDCGVO00025.jpg.jpg
Letter of the Director of the Muslim Commercial/Professional School and Orphanage 'Midhat Pasa' of Salonica to the head of [The political and military movement taken place in Salonica movement of] 'Ethnikis Aminis' ['national defence'].-1916-09-21
ACDCGVO00015.jpg.jpg
Vasisi bulunduğu Nallızade Hasan Efendi için eşi ve küçük kızına verilmek üzere takdir olunan nafakasına yapılan tenzilatın mağduriyetine sebep olduğuna dair vasisi İsmail Hakkı imzalı istida. [29 Nisan 1333]-1917-04-29
ACDCGVO00012.jpg.jpg
Vasi tayin kılındığı Nailizade Hasan Tahsin Efendi'nin bir kıta vesayet hüccetinin sicilde mahfuz bulunan aslından bir suretinin çıkarılması ve tarafına verilmesinde dair vasi Hacı İbrahim Efendizade Rıfat imzalı dilekçe.-1919-01-03
ACDCGVO00011.jpg.jpgEvkaf-ı Hümayun Hazinesi muhasebesine ait matbu cetvel. Arka bölümde bazı yetim dosyalarının numaralarını gösteren kayıtlar bulunmaktadır. [İstanbul]--
ACDCGVO00018.jpg.jpg
Vefat eden Süleyman Ağa'nın terk ettiği henüz 12 yaşında kızı Saime ve 7 yaşında Sadiye adlı yetimlere vasi olmak talebinde bulunan Mehmed Ağazade Salih Mehmed Efendi'ye Kavala'nın İbrahim Paşa Mahallesi İmamı tarafından verilen şehadetname.-1921-09-12; 1921-09-25
1-20 / 26
Discover
Type
Issue Date
Browse