21-40 / 176
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVDIV00055.jpg.jpg
Söğütçek (?) Kariyesi'nden Kara Ali bin Hüseyin Ağa ile teslim edilen deri hakkında ilm-i haber. [Kavala, 4 Ağustos 1331]-1915-08-17
ACDCGVDIV00053.jpg.jpgKurban derilerinin esameleri. [Kavala, 5 Ağustos 1332]-1916-08-18
ACDCGVDIV00052.jpg.jpg
Towards the Head officer of the Guards (Frourarhon) of Kavallas. The Muftis of Dramas and Kavallas asks that the guards of a fortress are more careful so as not to disturb the peace of the city and offend the women of the area.-1916-08-04
ACDCGVDIV00036.jpg.jpg
Evkaf ve Emlak-i Eytam-ı İslamiye İdaresi'nin değişik mercilere yazmış olduğu takrirlerin suret defteri. [Selanik, 1303-1304]-1885; 1886
ACDCGVDIV00003.jpg.jpgKavala Müftülüğü Canib-i Fazılanesi'ne gönderilen Kavala Müftülüğü'nden mecnunun terekesinin kayıtlarının çıkarılmasına dair tezkere.-1919-04-11
ACDCGVDIV00148.jpg.jpg
Beyoğlu mıntıkasındaki sebiller, vakıfları ve hududlarını tahkik edilerek bir defter halinde hatırlanmasını amir tebligat ve liste. [İstanbul]-1932-07-02
ACDCGVDIV00123.jpg.jpgVasisi olduğu Ahmed Bin Salih'in Kardeşi Hüsnü Kavala Hüsnü'nün Kavala Mahkeme-i Şeriyyesi’nde hazır bulunmasına dair Kavala'nın İbrahim Paşa Mahallesi’nde sakin İsmail Efendi'ye gönderilen davetname.-1922-02-05
ACDCGVDIV00121.jpg.jpgVasisi olduğu Ahmed Bin Salih'in kardeşi Hüsnü Kavala Hüsnü'nün Kavala Mahkeme-i Şeriyyesi’nde hazır bulunmasına dair Kavala'nın İbrahim Paşa Mahallesi’nde sakin müteveffa Hüseyin Resioğlu İsmail Efendi tarafına gönderilen davetname.-1921-12-29
ACDCGVDIV00102000.jpg.jpg
Yunanistan'da kalan hayrat-ı Şerife'nin nev ve mahalleriyle vakıfları ismini havi defterdir. [Selanik, 1346]-1928
ACDCGVDIV00097.jpg.jpg
Kavala Yukarı Mahallesi'ndeki caminin 2. hatibi ve müezzinliği münhal bulunduğundan bu vazifelere talip olduğuna dair Kızanlı Kariyesi'nden Molla Ramazan Hüseyin imzalı istida.-1921-03-29
ACDCGVDIV00070.jpg.jpg
Mayor of Greece replies at the request of the President of the Kavallas Muslim community and accepts to help poor Muslims during the celebrations he recommends that each time the Muslim community adresses him it would be better to avoid useless details(?)-1916-06-17
ACDCGVDIV00065.jpg.jpg
Kavala Kasabası Küçük Mahallesi sakinlerinden Çolak Mümin'in kerimesi ve Selban(?) Kariyesi sakinlerinden Demirci Salih oğlu Bayram'ın eşi Fatma'nın hakkında geçimsizlikten nedeniyle açmış olduğu davanın zabıtları.--
ACDCGVDIV00062.jpg.jpgMahalle ve vaizlerin isimlerini gösterir pusula.--
ACDCGVDIV00032.jpg.jpgHamidiye Mahallesi'nden müteveffa Ahmed Ağa'nın mahdumu Hüseyin Efendi'nin mahkemeye teşrifi lüzumunun tebliğine dair pusula. [Kavala, 16 Nisan 1336]-1920-04-16
ACDCGVDIV00015.jpg.jpg
Fukala köyünün Yukarı Mahalle Mescid-i Şerifi Müezzini Hacı Hüseyin'in müezzin olması ile İlgili bir vesika ve vesikayı ekte sunduğuna dair Kavala Müftülüğü Canib-i Fazılaneleri'ne gönderilen dilekçe. [Kavala, 8 Teşrin-i Sani 1913]-1913-11-08
ACDCGVDIV00005.jpg.jpg
Kavala'nın Hüseyin Bey Mahallesi'nde yaşayan Fatma Hanım'ın eşi İbiş Ağazade Ali Efendi'nin İstanbul'da vefat ettiğinin bildirildiği dilekçe, Kavala Müftülüğü'nden gönderilen tezkere ve zarf [Kavala, 22-24 Cemaziyel Evvel 1339]-1921-02-01; 1921-02-03
ACDCGVDIV00160000.jpg.jpg
Bir adet defter-i kebir. [Selanik, Şubat 1319]-1904-02
ACDCGVDIV00150.jpg.jpg
Çarşı Kapı Mevkii’ndeki sebilleri gösteren tarihsiz liste. [İstanbul]-1932-07
ACDCGVDIV00120.jpg.jpg
Kavala, İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden müteveffa Salih Reisoğlu Ahmed Bey'in bekar olarak vefat ettiğine dair Mahkeme-i Şeriyye’de şehadet eden kişilerin adil ve makbulüş-şehade olup olmadığının bildirilmesi için yazılar.-1922-02-15; 1922-03-03
ACDCGVDIV00092000.jpg.jpg
Servet Gazetesi 21 Temmuz 1899 tarihli nüsha.-1899-07-21
21-40 / 176
Discover
Browse