1-20 / 49
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVS00045.jpg.jpg
Merhum Nalband Mehmed Ağa'nın vasilerinin eşi Zeliha, oğulları Mustafa, Mehmed Ali olup ancak Mustafa'nın da ölmesiyle Mustafa'nın vasileri eşi Hüsniye, oğlu Hüseyin ve Abdülkadir'den başkası olmadığına dair Kavala İbrahim Paşa Mahallesi imamının şehadetnamesi.-1922-01-26
ACDCGVS00015.jpg.jpg
Midilli'ye tabi Mestana Kariyesi sakinlerinden ve Teba-ı Devlet-i Aliye'den Rum Milletinden iken veraseti eşi Mariko binti İstavro ile oğulları Kostantino ve Ekinyo ile kızları Vasiliko ve Anastasyaya münhasır olduğuna dair ilam.-1901-08-09
ACDCGVS00023.jpg.jpg
Kavala'nın Hüseyin Bey Mahallesi ahalisinden iken 3 sene önce Dersaadet'te vefat eden Molla Hacı Hüseyin Ağa'nın veraset davası.-1921-03-06
ACDCGVS00006.jpg.jpgKavala'da (?) Ticarethanesi Direktörlüğü Canib-i Valası'na gönderilen Vasi Hüseyin Ağa'nın vesayetten istifasından dolayı yerine tayin olunan vasi Kamile Hanım'ın vesayeti hakkında dilekçe. [29 Nisan 1322]-1906-05-12
ACDCGVS00003.jpg.jpg
To the wise (Sofoloyiotaton) Mufti of Kavallas. The Director of the Revenue Department of Kavallas asks information concerning the existence or not of Heirs of the deceased Fatme widow of Emin Tsaous.-1916-04-25
ACDCGVS00019.jpg.jpgBab-ı Caferi'de Ahi Çelebi Mahallesi'nde Değirmen Sokağında 18 nolu dükkanın 4/16 hissesine sahip Hüseyin Ağa ibn-i Osman uhdesinde iken vefat ettiğinden varislerine intikali hakkında tezkere. [8 Kanun-i Sani 1334]-1918-01-08
ACDCGVS00014.jpg.jpgKavala'da Yeni Mahalle sakinlerindenken bila-veled vefat eden müteveffa Arslanoğlu Mehmed'in eşi Ayşe Hanım'ın müteveffanın veraseti hususundaki istidası. [Kavala, 24 Zilhicce 1339]-1921-08-29
ACDCGVS00008.jpg.jpgKavala, Naipli Kariyesi'nden Tirit Osmanoğlu Hasan'ın veresesinden olduğundan mevcut mirasının emval ve emlakinin tevzi ve taksimini gösteren vesikanın tanzimine dair müteveffa Hasanoğlu müteveffa Osman'ın zevcesi imzalı istida.-1921-05-06
ACDCGVS00004.jpg.jpg
Müftülük Vekaleti Makam-ı Fazılanesi'ne Kadı Ahmed Efendi Mahallesi'nden İlyas Efendizade'nin, İbrahim Paşa Mahallesi sakinelerinden eşi Abdülbaki Efendi kızı Hasibe Hanım vefat ettiğinden mirasının taksimine dair dilekçesi. [Kavala]-1921-06-21; 1921-06-22
ACDCGVS00033.jpg.jpgAslen Kavala'nın Sülyan Kariyesi'nden olup uzun müddet Kavala'nın Hüseyin Bey Mahallesi'nde sakin bulunan Hacı Ömer Ağa bin Hüseyin Ağa'nın mirası ile ilgili Kavala Müftüsü Abdullah Hilmi tarafından verilmiş olan yazı.-1924-02-25
ACDCGVS00031.jpg.jpgRumeli Hisarı Paşmakçı Şücaaddin Mahallesi Hisar Caddesindeki sahilhanenin harem tarafının 1/2 hissesine Sahip Hacı Saide Hanım ve 2 evladından Saime Hanım'ın vefatlarıyla 1/4 hissesi mahlul olup irade-i seniyyeyle Atıf Paşa'ya verildiğine dair tezkere.-1919-04-14
ACDCGVS00048.jpg.jpgKavala Kasabası'nın Kadı Ahmed Mahallesi ahalisinden iken bundan iki sene mukaddem Dersaadet'te vefat eden Hacı Süleyman Sudi Efendi ibn-i Mehmed Ağa'nın veraset ilamı. [20 Mayıs 1333]-1917-05-20
ACDCGVS00040.jpg.jpgKavala'nın Yeni Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden Doğramacı İbrahim Usta bin Ali'nin veraseti eşine kaldığı ve bundan başka varisi olmadığına dair Kavala'nın Yeni Mahallesi imam ve muhtarı imzalı şehadetname.-1919-05-06
ACDCGVS00036.jpg.jpgAya Sofya-ı Kebir imaretinden 3 çift fodlaya mutasarrıf Harbiye Nezareti Mülga İstihdam ve İnşaat Dairesi Evrak Müdürlüğü’nden mütekaid Ömer Raif Efendi'nin evladlarından başka varisi olmadığına dair Atik Ali Paşa Mahallesi Muhtarı mühürlü tezkere.-1911-03-13
ACDCGVS00029.jpg.jpgBundan akdem Anadolu'ya hicret eden Filibeli Berber Hüseyin bin Mustafa ve eşi Hatice Hanım'ın mirası hakkında İlam. [Kavala]-1921-03-16
ACDCGVS00017.jpg.jpg
Kavala, Kadı Ahmed Efendi mahalleliyken Dersaadet'te vefat eden Hacı Süleyman Sudi Efendi'nin verasetinin eşi Emine Hanım, mahdumları Mustafa Niali ve Hüseyin, kerimesi Fatma'ya kaldığı, eytam için mezuniyet verilmesine dair eytamın varisinin istidası.-1922-03-22
ACDCGVS00049.jpg.jpg
Aşir Vilayeti Görüce Sancağına Tabi Poridina Kariyesi ahalisinden olup Girit'de Jandarma Birinci Alayının Üçüncü Taburunun Neferlerinden iken bundan akdem vefat eden Kasım bin İbrahim bin Hüseyin'in mirası hakkında ilam. [4 Rebiyülahir 1312]-1894-10-05
ACDCGVS00035001.jpg.jpg
Pederi Kasap Süleyman Ağa'nın oğlu ve varisi olduğu, tüm emval ve emlakinin verase-i mevcudesine taksimine dair veraset taksimini gösteren belgenin kendisine için hususunda İbrahim Paşa Mahallesi sakinlerinden Merhum Kasap Süleyman Ağazade'nin dilekçesi.-1921-09-10
ACDCGVS00030.jpg.jpgİskele kurbunda Topuzzade Vakfı'yla beraber tasarruf edilen dükkanın kirasından Şekerci Ali Efendi mirasçılarının hisselerine mahsuben 138 frank 90 santimi Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair şekerci Ali mirasçılarının vekili Ali Efendi imzalı ilm-i haber. Kavala, 4 Haziran 1332-1916-06-17
ACDCGVS00026.jpg.jpg
Kavala Hüseyin Bey Mahallesi'nden İbrahim Efendi'nin kerimesi Mevhibe Hanım'ın talebiyle Mahkeme-i Şeriyye'deki isbat-ı veraset davası şahitlerinden Ahmed Efendi ibn Hasan ile Mahmud Efendi ibn Hacı Mehmed Onbaşı'nın makbul işlerde olup olmadıklarına dair belge.-1919-03-11; 1919-03-17
1-20 / 49
Discover
Browse