1-10 / 135
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVF00211001.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye’nin Mekatip ve Evkaf Varidatı’ndan 5 Mart 1336 -9 Mart 1336 tarihleri arasında müstecirler yedinden alınan meblağa dair makbuz ilm-i haberi.--
ACDCGVF00017.jpg.jpgMustafa Kapudan'ın Ramazan-ı Şerif'te iftar ve sahurda atılan top için hak ettiği 500 kuruş ile askerlere verilen ekmek ve mum bedeli 110 kuruşu, ki toplam 610 kuruşu Sandık Emini İbrahim Efendi’den aldığına dair ilm-i haber. [Kavala, 22 Temmuz 1331]-1915-07-25
ACDCGVF00057.jpg.jpg
Towards Yirsef Amie, Hatzi Mustafa, brothers, Ali Efendi, Asan Roumie Suleyman, Asan Yiakoup, Amet Memet, Nourie Hamdi and Memet Efendi Topal: They are informed that they have been registered on the D tax list.-1922-01-20; 1922-02-23
ACDCGVF00013.jpg.jpgFetvahane için imal edilen soba boru ve dirseği ile sair levazımatın karşılığı olan 280 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye veznesinden aldığına dair Sobacı Paşova İsak (?) imzalı senet. [Kavala, 9 Kanun-i Sani 1322]-1907-01-22
ACDCGVF00111.jpg.jpg1329 Teşrin-i Sani istihkakı olan 150 kuruşu Maarif Encümeni Komisyonu Sandığı'ndan aldığına dair Kadı Ahmed Efendi Mahallesi'nde Mekteb-i İbtidai Muallimi (?) imzalı pusula. [Kavala, 3 Kanun-i Evvel 1329]-1913-12-16
ACDCGVF00002.jpg.jpgKavala, Hamidiye Mahallesi İmamı Hüseyin Hüsnü Efendi’nin mahallesinde vefat eden bir kişinin tekfim masrafının Cemaat-i İslamiye Sandığı’ndan verilmesine dair ilm-i haber. [Kavala, 23 Şubat 1332]-1917
ACDCGVF00094.jpg.jpgFodula Beratı olan 1231 kuruşun Evkaf-ı Hümayun'dan alındığına dair pusula. [İstanbul, 16 Mayıs 1327]-1911-05-29
ACDCGVF00212001.jpg.jpg
Selanik Cemaat-i İslamiye Sandığı’nın 1334 senesi hesap cetveli. [10 Ağustos 1334]-1918-08-10
ACDCGVF00116.jpg.jpgMerhume Hacı Nefise Hanım Vakfı ile Kadı Ahmed Efendi Cami-i Şerifi Vakfı'na ait emlaktan 1330 senesi Teşrin-i Sani vazifesi toplam 45 kuruş 95 parayı aldığına dair Kadı Ahmed Efendi Camii İmamı Mehmed Naci imzalı pusula. [Kavala, 30 Teşrin-i Sani 1332]-1916-12-13
ACDCGVF00044.jpg.jpgMaarif dükkanları için satın alınan 600 adet kiremidin nakliyesi ile birlikte bedeli olan 135 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi’nden aldığına dair Kavalalı Kiremitçi Aposto imzalı pusula. [Kavala, 7 Şubat 1330]-1915-02-20
1-10 / 135

Discover

Issue Date