11-20 / 29
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVE00022001.jpg.jpg
Çırak mektepleri programı. [Kavala?]--
ACDCGVE00023001.jpg.jpg
Mekatib-i İbtidaiye’de ders programlarının Mevzuu Terbiye-i Bedeniye, Terbiye-i Zihniye, Terbiye-i Ahlakiye olup bu terbiyeleri nazar-ı dikkate alarak tanzim edilen program ve talimatnameleri iİhtiva eden Selanik Maarif-i İslamiye Komisyonu'nun talimatnamesi.-1920-04-09
ACDCGVE00026.jpg.jpgSelanik Midhat Paşa İslam Sanayi Mektebi’nin 1320-21 Devr-i dersiyesi hesabının takdim edildiğine dair evrak. [20 Ağustos 1331]-1915-09-02
ACDCGVE00027.jpg.jpgMekteblerindeki yazı tahtalarının matlub derecede olmadığı ve Usul-ı Cedide’ye muvafık surette ders yapmak mümkün olmadığından Kurban Bayramı tatilinde mektebe bir doğramacının götürülmesine dair Mekteb-i İbtidaiye Müdürü’nün yazısı.[4 Teşrin-i Evvel 1331]-1915-10-17
ACDCGVE00015.jpg.jpg
Kavala su yolundaki İbtidai İnas Mektebi 1331 senesi imtihan-ı umumide talebelerin almış oldukları dereceler ile her bir dersten almış oldukları notları gösteren cetvel [Kavala, 18 Haziran 1331]-1915-06-29
ACDCGVE00024.jpg.jpgKasap (?)naki Halim Ağa'nın İstanbul Sultani Mekteb-i İdadisi’nde meccanen devam eden mahdumu Hasib Nesimi(?) Efendi'nin bi-kudret olmasına mebni İkmal-i tahsile değin bundan böyle de mecanen devamına müsaade olunması talebi hakkında yazı. [17 Mayıs 1327]-1917-05-30
ACDCGVE00016.jpg.jpg
Kavala'da Kadı Ahmed Mahallesi’ndeki Zükür Mekteb-i İbtidaiye-i Terakki'nin 1331 senesi İmtihan-ı Umumi’de talebelerin almış oldukları dereceler ile her bir dersten almış oldukları notları gösteren cetvel [Kavala, 25 Haziran 1331]-1915-07-08
ACDCGVE00001.jpg.jpg
Kadı Ahmed Mahallesi’ndeki İnsa Mektebi’nin aşılı ve aşısız talebelerini gösterir cetvel. [Kavala, 28 Eylül 1331]-1915-10-11
ACDCGVE00005.jpg.jpgMektepte hemen birkaç günlük yakacak idarelerinin kaldığı ve kışın şiddetine maruz kalmak tehlikesine binaen şimdiden miktar-ı kafi yakacağın mektebe gönderilmesi hususunda Mekatib Müdürü Mehmed Sadık'ın yazısı. [Kavala, 16 Kanun-i Sani 1331]-1916-01-29
ACDCGVE00006.jpg.jpgMektep idaresi için tab ve teclid ettirilmesi gereken esas kayıt defterleri ile yoklama defterlerinin ve satın alınması icab eden kırtasiyenin alınması hususunda Mekatib-i İslamiye Müdürü Mehmed Ali'nin yazısı. [Kavala, 19 Ağustos 1332]-1916-09-01
11-20 / 29

Discover