21-40 / 55
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVSC00014.jpg.jpgDuagu fodla beratına İstanbul Evkaf İdaresi'nden aldığına dair ilm-i haber makbuzu. (İstanbul Evkaf İdaresi Müdürü tarafından Mühürlü) [2 Nisan 1327]-1911-04-15
ACDCGVSC00012.jpg.jpgKavala Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan fakirlere dağıtılmak üzere Yenimahalle İmamı Ali Halil'e 380 drahminin verildiğine dair makbuz.--
ACDCGVSC00044.jpg.jpgFukara olarak vefat eden İsmailoğlu Hüseyin'in tekfin masrafı olan 30 frangı Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Yenimahalle İmamı imzalı ilm-i haber. [Kavala?]-1916-11-13
ACDCGVSC00034.jpg.jpgMerhum Salih Ağa Hacı Şefika Hatun'un vefatı ile kendileri muhacir olduklarından merhumenin techiz ve tekfin masraflarının itası hakkında Hüseyin Bey Mahallesi İmamı Mustafa Hilmi imzalı pusula. [Kavala, 14 Haziran 1334]-1918-06-14
ACDCGVSC00029.jpg.jpg
Hüseyin Bey Mahallesi sakinlerinden olup bu kere fakir olarak vefat eden Süpürgeci Ağa Mehmed'in tekfin masrafını Vakfı Sandığı'ndan aldığına dair Hüseyin Bey Mahallesi İmamı imzalı ilm-i haber. [Kavala, 7 Şubat 1332]-1917-02-20
ACDCGVSC00009.jpg.jpgFakirlere dağıtmış olduğu ekmeğin bedeli olan 573 kuruş 5 parayı Kavala Cemaat-i İslamiye Dairesi'nden aldığına dair Pazar Meydanı'ndaki Ekmekçi Bayram imzalı pusula. [Kavala, 31 Kanun-i Evvel 1330]-1915-01-13
ACDCGVSC00002.jpg.jpgKüçük Mahalle İmamı'nın mahallesindeki fakirlere ödediği miktarı gösteren pusula. [Kavala]-1922-05-12
ACDCGVSC00023.jpg.jpgMüzakeratta tartışılacak olan 9 maddenin (Fukara-i İslamiye hakkında, Orta Medrese alındaki vakıf dükkanı meselesi vs.) ana temalarının belirtildiği gündem. [Kavala, 9 Kanun-i Sani 1331]-1915-01-22
ACDCGVSC00015.jpg.jpgHamidiye İmareti'nden yevmiye bir çift ve Beyazid İmareti'nden yevmiye 15,5 çift ve Cedid Valide İmareti'nden yevmiye bir çift fodlaya mutasarrıf Mehmed Tevfik Efendi'nin hala hayatta olduğuna dair ilm-i haber. [İstanbul, 2 Ağustos 1327]-1911-08-15
ACDCGVSC00013.jpg.jpgHaremeyn-i Şerifeyn Hazinesinden mazbut evkaftan İstanbul'da Ayasofya-ı Kebir 1. Mahmud Evkafından fodla alan Mutasarrıfı Rusumat Emaneti Muhasebeciliği'nden emekli Mehmed Talat Bey'in hayatta olduğuna dair ilm-i haber. [3 Cemaziyelevvel 1329]-1911-05-02
ACDCGVSC00007.jpg.jpg88 no.lu merbut makbuz mukabilinde evvelce İstanbul Evkaf Müdüriyeti'ne verdiği fodla beratının 19 mecidiyeden esmamı olan 615 kuruş 8 mecidiyeden yarısı Hazine-i Evkaf-ı Hümayun veznesinden aldığına dair Şerife Zehra imzalı pusula [İstanbul, 9 Nisan 1327]-1911-04-22
ACDCGVSC00050.jpg.jpgKüçük Mahalle sakinlerinden iken vefat eden Kamil bin Abdullah'ın fukara olması sebebiyle tekfin masrafının Cemaat-i İslamiye Vakıf Sandığı'ndan ödenmesine dair ilm-i haber. [Kavala?, 14 Şubat 1322]-1907-02-27
ACDCGVSC00042.jpg.jpgFukara olarak vefat eden Köprülü Ahmed Ağa'nın tekfini için 20 frangın verildiğine dair Edip Efendi'ye gönderilen pusula. [Kavala?, 10 Mart 1333]-1917-03-10
ACDCGVSC00039.jpg.jpg
Cemaat-i İslamiye Heyeti tarafından fakir oldukları için kendilerine tahsis edilen aylık 20 frangı aldığına dair Karakızıl Mehmed Ağa'nın zevcesi Fatma imzalı makbuz. [Selimiye Mahallesi, Kavala]-1903-02-01
ACDCGVSC00036.jpg.jpgTaşköprü Kazası, Köklan Kariyesi ahalisinden Çakanoğlu Hasan bin müteveffa Yakub'un hala hayatta, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan İmareti'nden tahsis edilen beratıyla günlük 2 çift duagü fodlasının mutasarrıfı olduğuna dair ilm-i haber. [İstanbul, 28 Mart 1327]-1911-04-10
ACDCGVSC00032.jpg.jpgMahalle sakinlerinden olup vefat eden Mustafa Efendi'nin kız Ayşe Hanım'ın fakir olmasından tekfin ve techiz masraflarını Cemaat-i İslamiye karşılandığna dair Halil Bey Mahallesi İmamı Hafız Mustafa Salih imzalı ilm-i haber [Kavala, 31 Kanun-i Sani 1332]-1917-02-13
ACDCGVSC00016.jpg.jpgMihr-i Şah Valide Sultan İmareti'nden almak üzere günde 75 tek fodlanın ücreti olan parayı olmak üzere İstanbul Telgrafhanesi Baş Memuru Galip Bey'in mezun olduğuna dair ilm-i haber. [İstanbul, 25 Mayıs 1327]-1911-06-07
ACDCGVSC00030.jpg.jpgFakir olarak vefat eden Ayşe Hanım'ın tekfini için gereken parayı Vakıf Sandığı'ndan aldığına dair Halil Bey Mahallesi İmamı imzalı ilm-i haber. [Kavala, 31 Kanun-i Sani 1332]-1917-02-13
ACDCGVSC00028001.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye hesabına Mayıs 1332 döneminde fakir hastalara verilen yardım bedellerini gösteren pusula, Dr. M. Sabri'nin yazmış olduğu 7 adet Osmanlıca ve 3 adet Fransızca reçete.-1916
ACDCGVSC00005.jpg.jpg80 yaşındaki Mehmed Saip Efendi'nin sahip olduğu Beyazıd İmareti'nden günlük 4 çift fodla beratının tetkik için İstanbul Vilayeti Evkaf İdaresince alındığına dair ilm-i haber. [2 Nisan 1327]-1911-04-15
21-40 / 55
Discover
Issue Date
Browse