1-10 / 27
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVSC00021.jpg.jpgPederi, Balkan Harbi Şehidi eşinin annesi ve kızıyla yalnız kaldığından kendisine yardım edilmesi için Kavala, Kadı Ahmed Mahallesi'nden Merhum Hayrullah Efendizade İsmail Efendi'nin eşi, Su Seferi Kariyeli müteveffa Mustafa Ağa'nın kızı Ayşe'nin istidası.-1915-11-20
ACDCGVSC00018.jpg.jpgMihr-i Şah Valide Sultan İmareti'nden almak üzere aylık 22,5 fodlaya mutasarrıf olan Fatma Zehra Hanım'ın hala hayatta olduğuna dair ilm-i haber. [İstanbul, 20 Nisan 1327]-1911-05-03
ACDCGVSC00020.jpg.jpgEbul-Feth El-Gazi Sultan Mehmed Han İmareti'nden fodla mutasarrıfı Adliye Nezaret-i Celilesi Mahkeme-i Temyiz İstida Dairesi Zabıt Katibi ve Dersaadet Bidayet Mahkemesi 1.Hukuk Dairesine müdavim Ali Rıza Efendi'nin Beyazıd'da oturduğuna dair ilm-i haber. [İstanbul, 24 Mart 1327]-1911-04-06
ACDCGVSC00027.jpg.jpgHüseyin Mahallesi sakinlerinden ve fukaradan olan Merhum Hacı Abdullah Efendi'nin eşi vefat ettiğinden cenaze masraflarına medar olmak üzere mikdar-ı kafinin verilmesi hususunda adı geçen mahalle imamının ilm-i haberi. [Kavala, 13 Ağustos 1333]-1917-08-13
ACDCGVSC00008.jpg.jpgKavala İslam mahalle mekteplerinde kız ve erkek talebelerin aşı ve gureba ve muhacirin tedavisi için Kavala Cemaat-i İslamiye Sandığı'ndan 5 lira aldığına dair Kavala Cemaat-i İslamiye Tabibi Trandaki imzalı pusula. [Kavala, 30 Teşrin-i Evvel 1330]-1914-11-12
ACDCGVSC00022.jpg.jpgGuraba ve fukara-ı İslamiye hakkında Cemaat-i İslamiye Dairesi'nde yapılacak müzakeratta hazır bulunulması hususunda Cemaat-i İslamiye Heyeti Reisi'nin davet mektubu. [Kavala, 3 Kanun-i Evvel 1331]-1915-12-16
ACDCGVSC00019.jpg.jpgMihr-i Şah Valide Sultan İmareti'nden almak üzere aylık 52,5 fodlaya mutasarrıf olan Zübeyde Hanım'ın hala hayatta olduğuna dair ilm-i haber. [20 Nisan 1327]-1911-05-03
ACDCGVSC00007.jpg.jpg88 no.lu merbut makbuz mukabilinde evvelce İstanbul Evkaf Müdüriyeti'ne verdiği fodla beratının 19 mecidiyeden esmamı olan 615 kuruş 8 mecidiyeden yarısı Hazine-i Evkaf-ı Hümayun veznesinden aldığına dair Şerife Zehra imzalı pusula [İstanbul, 9 Nisan 1327]-1911-04-22
ACDCGVSC00013.jpg.jpgHaremeyn-i Şerifeyn Hazinesinden mazbut evkaftan İstanbul'da Ayasofya-ı Kebir 1. Mahmud Evkafından fodla alan Mutasarrıfı Rusumat Emaneti Muhasebeciliği'nden emekli Mehmed Talat Bey'in hayatta olduğuna dair ilm-i haber. [3 Cemaziyelevvel 1329]-1911-05-02
ACDCGVSC00015.jpg.jpgHamidiye İmareti'nden yevmiye bir çift ve Beyazid İmareti'nden yevmiye 15,5 çift ve Cedid Valide İmareti'nden yevmiye bir çift fodlaya mutasarrıf Mehmed Tevfik Efendi'nin hala hayatta olduğuna dair ilm-i haber. [İstanbul, 2 Ağustos 1327]-1911-08-15
1-10 / 27

Discover

Issue Date