1-10 / 470
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACDCGVF00211001.jpg.jpg
Kavala Cemaat-i İslamiye’nin Mekatip ve Evkaf Varidatı’ndan 5 Mart 1336 -9 Mart 1336 tarihleri arasında müstecirler yedinden alınan meblağa dair makbuz ilm-i haberi.--
ACDCGVDIV00019.jpg.jpgKavala Mal Müdürlüğü Canib-i Valası'na gönderilen, Kavala'daki mütevellilerin isimleri ile ikametgahlarını belirten pusula.-1919-06-04
ACDCGVS00013.jpg.jpg
Kavala Kasabası'nın Hamidiye Mahallesi'nde oturan Molla Osman'ın kerimesi ve Garoyan Hüseyin oğlu Hasan'ın eşi Ayşe Hanım'ın vefat eden babasının mirasını kardeşleri ile birlikte paylaştırılmasına dair mahkeme zabıtları.--
ACDCGVS00046.jpg.jpg
Aydın Vilayeti Merkezi İzmir'de sakin iken vefat eden Fatma binti Giridi Abdurrahman Ağa'nın veraset ilamı. [6 Rebiyülahır 1311]-1893-10-17
ACDCGVF00017.jpg.jpgMustafa Kapudan'ın Ramazan-ı Şerif'te iftar ve sahurda atılan top için hak ettiği 500 kuruş ile askerlere verilen ekmek ve mum bedeli 110 kuruşu, ki toplam 610 kuruşu Sandık Emini İbrahim Efendi’den aldığına dair ilm-i haber. [Kavala, 22 Temmuz 1331]-1915-07-25
ACDCGVF00057.jpg.jpg
Towards Yirsef Amie, Hatzi Mustafa, brothers, Ali Efendi, Asan Roumie Suleyman, Asan Yiakoup, Amet Memet, Nourie Hamdi and Memet Efendi Topal: They are informed that they have been registered on the D tax list.-1922-01-20; 1922-02-23
ACDCGVF00013.jpg.jpgFetvahane için imal edilen soba boru ve dirseği ile sair levazımatın karşılığı olan 280 kuruşu Kavala Cemaat-i İslamiye veznesinden aldığına dair Sobacı Paşova İsak (?) imzalı senet. [Kavala, 9 Kanun-i Sani 1322]-1907-01-22
ACDCGVF00111.jpg.jpg1329 Teşrin-i Sani istihkakı olan 150 kuruşu Maarif Encümeni Komisyonu Sandığı'ndan aldığına dair Kadı Ahmed Efendi Mahallesi'nde Mekteb-i İbtidai Muallimi (?) imzalı pusula. [Kavala, 3 Kanun-i Evvel 1329]-1913-12-16
ACDCGVF00002.jpg.jpgKavala, Hamidiye Mahallesi İmamı Hüseyin Hüsnü Efendi’nin mahallesinde vefat eden bir kişinin tekfim masrafının Cemaat-i İslamiye Sandığı’ndan verilmesine dair ilm-i haber. [Kavala, 23 Şubat 1332]-1917
ACDCGVDIV00105.jpg.jpg
The president and imamis of the community Sougioumou (?) and the Kavallas Mouftis certify that Moustafa Salih is imamis at the mosque since 1917.-1921-03-29
1-10 / 470

Discover