1-10 / 32
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVJ00065.jpg.jpg
icare tazminatından nizam-ı ahere müsteniden sahiplerine iadesi lazım gelen fazla tediyelerin geri alınması için dairenin mahkümiyetine dair karar [30 Teşrin-i Sani 1318]-1902-12-13
ACCEVJ00075000.jpg.jpg
Hanya ahalisinden Müteveffa Mehmed Ağazade Mustafa Efendi'nin Avukatı Şükrü Efendi ile Rüstem Asım Efendi arasındaki tevliyet davasının zabıtların kopyası.-1901-03-14
ACCEVJ00069001.jpg.jpg
Hanya Müessesat-ı Diniye Dairesine ait dava evrakları. [1323]-1907
ACCEVJ00064.jpg.jpg
Hanya İslam ve İhtiyar Meclisinin kararı. [1324]-1908
ACCEVJ00082.jpg.jpg
Müessesat-ı Diniye Müdürlerinin Şer'i işleri olmadıkça mahkemelere ait vezaif-i şeriyye ve mesail-i diniyenin icrasına mücaseret ve mahkeme-i şeriyyenin şer'en haiz olduğu dini sıfatların, Kanun-i Esasi'nin verdiği selahiyete müdahale etmemeleri kararı-1907-03-13
ACCEVJ00077009.jpg.jpg
Matbu Kanun-i Esasi. [30 Eylül 1323]-1907-10-13
ACCEVJ00085.jpg.jpgDer Aliyye'de Tesis Eden Giridliler Kulübü ile muhaberenin devamını ve yazışmaların sağlanması için bir komisyon oluşturulması hakkında alınan karar. [23 Teşrin-i Sani 1324]-1908-12-06
ACCEVJ00055.jpg.jpgStatement and call by Housein Efendis Diadarakis (?) against Zaire Katsikadaropoula, resident of Chania towards the Chania Holy Court.-1904-09-03
ACCEVJ00019.jpg.jpgMehakim-i şeriyyeden Türkçe ilamların rumcaya tercümesiyle resmiyet kazanacak olan tercüme suretlerinin iş sahiplerine verilmesine dair adliye müsteşarlığından Hanya niyabet-i şeriyyesine gönderilen tahriratın sureti. [29 Mart 1324]-1908-04-11
ACCEVJ00004.jpg.jpg
Application of the mufti of Chania towards the Supreme Directory of Justice requesting recognition of the right to the Muslim judges (Ierodikas) not to accept unprofessional lawyers at the court procedures.-1901-01-01
1-10 / 32