1-10 / 48
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVP00989001.jpg.jpg
Hanya Sancağına bağlı nahiye ve kariyelerdeki cami-i şeriflerdeki görevlileri ve vazifelerini havi defter. [28 Şubat 1304]-1889-03-12
ACCEVP00045.jpg.jpg
Sekizinci Sene Muallimi ve Farisi Nazırı Ahmed Neşet ve Maarif Müfettiş-i Umumisi Mahmud Celaleddin Efendilerin maaşılarını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [8-12 Şubat 1310]-1895-02-20; 1895-02-24
ACCEVP00053.jpg.jpgMüteveffa Ahmed Muhtar Bey'in mutasarrıf olduğu çiftliğin subaşı Hasan marifetiyle görülmekte ise de Hasan'ın işleri idare edememesi sebebiyle çiftliğin idaresine avnaki Mehmed Efendi'nin tayinine dair arzı hal [28 Eylül 1303]-1887-10-10
ACCEVP00041.jpg.jpgFransızca mualliminin 1302 Teşrin-i Evveline ait olan 1575 kuruşluk maaşını Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığına dair makbuz. [31 Kanun-i Evvel 1312]-1897-01-12; 1896-09-24
ACCEVP00043.jpg.jpgRum Lisanı Mualliminin 1305 senesi Kanun-i Sani ayı maaşı olan 500 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula.-1890-05-24
ACCEVP00070.jpg.jpgMüdür Mehmed Sadıkın mekteb dersanesinin 5 adet cam ve çerçevesinin değişmesinden dolayı camcıya verilen pusula. [17 Teşrin-i Sani 1331]-1915-11-30
ACCEVP00047.jpg.jpgMuallim Emine Hanım'ın 1310 Mayıs ayı maaşı olan 500 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [9 Şubat 1310]-1895-02-21
ACCEVP00062.jpg.jpg
Nazır Saraçzade İbrahim Hakkı Efendi gideceğinden İhtiyar Meclisi Reisi Alyotizade Mustafa Tevfik Beyefendiye istifa dilekçesi ve yerinin Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdürü arnavudoğlu İbrahim Fevzi Efendiye verilmesi kararı.-1905-09-03
ACCEVP00058.jpg.jpgHanya ihtiyar meclisi heyet-i Aliye'sine gönderilmiştir. Mühendis Ağizaki'nin birçok konuda fikir beyan etmek için mühendislik ücreti olarak 500 frank talep ettiğini gösteren dilekçesi.-1923-06-30
ACCEVP00068.jpg.jpgKumkapı'daki Mekteb-i İnas Muallimesi Hatice Hanım'ın 1300 Kanun-i Evveline ait maaşı olan 1300 kuruşu Hanya Maarif Sandığı'ndan aldığını gösteren pusula. [5 Şubat 1300]-1885-02-17
1-10 / 48

Discover

Issue Date