1-20 / 1174
GörüntüleBaşlıkÜretenYayın Tarihi
ACCEVO01171.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Fotinaki İbrahim'in torunu Halime'nin babasından intikal eden malının hıfzı ve umurunun tesviyesi için Müftüzade Ali Efendi bin Mustafa Şakir'in vasi olarak nasbına dair ilam.-1863-08-29
ACCEVO01170.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Grapaki Süleyman'ın hafidleri Ahmed ve Bayram, Emine adındaki yetimlerin babalarından intikaleden mallarının hıfzı ve umurlarının ruiyeti için Tac Ali bin Grapaki'nin vasi olarak nasb ve tayinine dair ilam. [8 Rebiyülevvel 1290]-1863-08-23
ACCEVO01117001.jpg.jpg
Eytam idaresince idare olunan yetimlerin hesaplarını havi defter. [28 Şubat 1308]-1893-03-12
ACCEVO01022.jpg.jpgKavuralaki Derviş Efendi'nin eytamının ispat-ı rüşdlerine müsaade olmasına Eytam Meclisi karar vermiştir. 24 Nisan 1315 tarihli, 44 no.lu kararın tebliğ olunduğu ve iktiza eden muamelenin yapılmasına dair Emval-i Eytam Müdürü'nün tahriratı [29 Nisan 1315]-1899-05-11
ACCEVO01097.jpg.jpgVesayeti altında bulunan Halepa Kasabası’nda sakin müteveffa Lokaki Mehmed Efendi'nin kızı Ülker Hanım’ın vasiliğinden istifa ettiğine dair vasi Yazalaki Hasan imzalı dilekçe. [9 Haziran 1328]-1912-06-22
ACCEVO01012.jpg.jpg
Müteveffa Hasan Selvaki veyahud Bayrakdaraki'nin eytamı için akraba meclisinin teşekkül etmesi ve yetimlerin ihtiyaçları olan meblağın temini hususunda vasileri bulunan dayıları Ali Bey'in hak ve selahiyeti olması dair alınan karar.-1906-12-03
ACCEVO01018.jpg.jpgNalbanaki Hüseyin Ağa eytamının Prevolya Kariyesi’nde mutasarrıf oldukları zeytin ağaçlarının kazıma ücreti olan 339 kuruşu Hanya Eytam Sandığı’ndan aldığına dair Cemaleddin mühürlü senet. [15 Mart 1304]-1888-03-27
ACCEVO00988.jpg.jpgMüteveffa Osman Hasanaki'nin yetimleri Mustafa, Ali ve Cemile için toplanan akraba meclisinin yetimlerin umur ve hususatını rüyet etmek üzere Kemalaki veyahud Loraki Mustafa Efendi'nin vasi olarak tayin edilmesi hususunda kararı.-1904-03-14
ACCEVO00920.jpg.jpgHünkar Mahallesi’ndeki mutasarrıf olduğu bir bab haneyi rehin ve Latifaki Ahmed Ağa'yı kefil göstererek 1 sene müddetle Hanya Eytam Sandığı’ndan 3500 kuruş istikraz talebinde bulunan İdrisaki Hüseyin'in dilekçesi. [6 Kanun-i Evvel 1310]-1894-12-18
ACCEVO00986.jpg.jpgMüteveffa Ali Lasuraki'nin yetimleri İsmail, Hasan, Hüseyin ve Fatma için toplanan akraba meclisinin yetimlerin umur ve hususatını rüyet etmek üzere anneleri Hamide binti Mustafa Odabaşaki'nin vasi olarak tayin edilmesi hususunda kararı. [2 Şubat 1319]-1904-02-15
ACCEVO00915.jpg.jpg
Vasileriolduğu mezarcaki Ali'nin eytamının Hünkar Mahallesi^'ndeki Tabya Sokağı'nda bulunan bir bab hanenin 8 hisse itibarıyla hisselerine ait olan 5 hissesi 12.331 kuruş üzerine hisse-i şayiaları 7706 kuruş 35 para fiyat ile satılmasına dair karar.-1895-01-05
ACCEVO00919.jpg.jpgKurdoğlu Hacı Kanber Ağa’nın yetimesi Şerife’nin kardeşi Hüseyin ile şeren mutasarrıf olduğu haneden Hüseyin Efendi'nin mutasarrıf olduğu 2 sülüsten biri 4000 kuruş bedelle yetimeye iştira olunmak üzere karar verilmesini validesinin talep ettiğine dair yazı.-1894-12-29
ACCEVO00897.jpg.jpg
Abdurrahmanoğlu Ali Bey’in borçunun ödemesi için alacaklıların yaptığı tazyikle, Tüccar Kefalyanaki Hüseyin’den miras kalan mülkleri rehin ve Hocazade Mustafa Bey'i kefil gösterip istikraza izin verilmesi için yetimlerin vasisi Salih Fuad'ın dilekçesi.-1895-02-18
ACCEVO00876.jpg.jpg
Hanya, Hünkar Cami-i Şerifi Mahallesi'nde sakinken vefat eden Kisamaki veyahut Patayoli Tosun Ağa Bin Ahmed’in oğlu Mercan ile kızı Kübra’nın vesayeti için Eytam ve Evkaf Meclisi riyaseti tarafından yetimlerin anneleri Bonazaki(?) Faful'un tayinine dair hüccet. [17 Rebiülahir 1309]-1891-10-21
ACCEVO00872.jpg.jpg
Müteveffa Nuri Ağa Çikonaki'nin yetimi Hasan için teşekkül eden akraba meclisinde validesi Fatma binti Karamollaki Ahmed Efendi'nin vasi olarak tayini hususunda alınan karar.-1920-03-03; 1920-03-09
ACCEVO00867.jpg.jpgÇukadar Alioğlu Hacı Emin Ağa'nın eşi Mehcure Ayşe Hatun için 1 kurbanın satın alınmasına dair alınan karar. [15 Ağustos 1303]-1887-08-27
ACCEVO00852.jpg.jpgMüteveffa Usta Ömerovalaki'nin eytam için toplanan akraba meclisinin eytama pederlerinden intikal eden Kidonya Kazası, Vasarmaka adlı mahaldeki emlakin umur ve hususatı için yetimlerin vasisi Dakadosaki Mustafa'ya mezuniyet verilmesine dair kararı. [16 Kanun-i Sani 1318]-1903-01-29
ACCEVO00840.jpg.jpgMüteveffa Ali Varsakaki yetimi Mustafa için teşekkül eden akraba meclisinde yetime vasi olarak annesi Halime Maralopola'nın tayin edilmesine dair alınan karar. [23 Mart 1319]-1903-03-05
ACCEVO00813.jpg.jpgMüteveffa Mehmed Memekozaki yetimi Bekir için toplanan akraba meclisinde yetimin babasından intikal eden akarın idaresi için vasi tayin edilse de rüşdüne baliğ olduğundan akar ve emlakin idaresinin kendisine verilmesine dair karar [30 Kanun-i Evvel 1318]-1903-01-12
ACCEVO00810.jpg.jpgSelene, Kalvirya Kariyesi sakinlerinden hanım Koçu İbrahim Maki'nin eytamı için toplanan akraba meclisinin eytamın Hanya Menafi Sandığı’na medyun olduğu meblağ senetinin yenilenmesi için vasileri babaları Kadri Sipandizaki'nin hakkı olduğuna dair kararı.[5 Kanun-i Sani 1318]-1903-01-18
1-20 / 1174
Keşfet
Tür
Yayın Tarihi
Araştır