1-10 / 21
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVO00571.jpg.jpg
Mustafa Hacı İsmailaki'nin eytamı evrakı. [30 Rebiyülevvel 1294]-1877-04-14
ACCEVO00800000.jpg.jpg
Nukud ve Emlaki Eytam İdaresi tarafından idare olunan yetimlerle diğer acezenin eytam memurlarının haber ve malumatı olmadıkça kendi kendilerine yapacakları muamelenin kabul olmayacağına dair ihtiyar meclisi tarafından gazetelere gönderilen takrir.-1873-01-06
ACCEVO00787.jpg.jpgSelefi Ahmed Bey zamanında Hanya İslam Eytam Sandığı’ndan istikraz ettiği akçenin teslimatı ile ilgili takrir. [3 Eylül 1289]-1873-09-15
ACCEVO00222.jpg.jpgHamuryo'dan Ali Kapudan'ın kızı Tuba Hanım'ın Hanya Eytam Sandığındaki nukudundan 10.000 kuruşun havale edilmesi hususunda Vasi İsmail Kapudan'ın seneti. [23 Muharrem 1289]-1872-04-02
ACCEVO01167.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Mustaki Hayri'nin küçük oğulları Ömer ve Ali'nin reşit oluncaya kadar umurları için Müftüzade Ali Efendi bin Mustafa Şakir Efendi'nin vasi olarak nasb ve tayinine dair ilam.-1873-05-07
ACCEVO01126.jpg.jpg
Girit Vilayeti merkezi Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Abdurrahman Asım Bey'in yetimlerine vasi tayinine dair ilam. [8 Rebiyülevvel 1291]-1874-04-25
ACCEVO01122.jpg.jpg
Hanya sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden Amasyalı Ahmed Halifenin yetime kızı rüya ve Şerife'nin babalarıdan intikal eden mallarının hıfzı için Müftüzade Ali Efendi bin Mustafa Şakir Efendi'nin vasi tayinine dair ilam.-1873-05-08
ACCEVO01127.jpg.jpg
Girit Vilayeti merkezi Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Emine binti Şinitaki Hacı Ali'nin kızları için vasi tayinine dair ilam. [16 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-14
ACCEVO01125.jpg.jpg
Girit Vilayeti merkezi Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Haki Edhem'in yetimlerine vasi tayinine dair ilam. [11 rebiyülevvel 1290]-1873-05-09
ACCEVO00211.jpg.jpgKidona Kariyesi ahalisinden olup bağlı köylerde 8 sene önce vefat eden Murad bin İbrahim'in Eytam İdaresindeki yetimlerinden zahid olduğu senet mucibince alacağı 7061 kuruş ödenmesi için gönderilen protesto. [3 Teşrin-i evvel 1289]-1873-10-15
1-10 / 21

Discover

Type