21-40 / 243
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00130.jpg.jpg
Melikozade Mustafa Bey'in veresesi ebniye resminin tahsilatının Nahiye Sandığına tediye edildiğine dair makbuzlar. [13 Eylül 1308]-1892-09-25
ACCEVS00127.jpg.jpgHanya Merkez Hastahanesi Cerrahı müteveffa Mehmed İzzet Efendi'nin eşya-ı metrukesi esmanı 49 no.lu tahrirat-ı fazılanelerine Mahkeme Katibi İbrahim Efendi'ye tevdien irsal kılınan paranın vürud ettiğine dair Girid Kumandanı'nın yazısı.-1894-06-06
ACCEVS00107.jpg.jpgMarozaki Tahir Bey ile Saadet Hanım'ın terekesinden veraset talebindeki akrabasından Bazu İbrahim Kapudan'ın istidası. [6 Haziran 1308]-1892-06-18
ACCEVS00101.jpg.jpgMüteveffa pederi Basakaki Cemali Ağa vefat ettiğinden emlak-i menkule ve gayr-i menkulesinin Hanya İslam ve Eytam İdaresi tarafından zabt ve mahfuz olunduğu ve kendi hissesini idare etmek istediğine dair Mehmed Basakaki imzalı istida. [7 Eylül 1308]-1892-09-19
ACCEVS00100.jpg.jpgValidesi Fatma'nın verasetinin kendisi ve kardeşlerine kaldığı ve validesinin mutasarrıf olduğu Emlakin Metrukesinin kardeşi Süleyman tarafından zabtedildiğinden Süleyman Efendi'nin mahkemeye celbi için Ahmed bin Mehmed Kaçaralaki'nin istidası.-1892-03-17
ACCEVS00098.jpg.jpgMüteveffa Turşuçaki Salih Ağa'nın terekesi hesabından zevcesine ait mebaliğle mihr-i müeccel ve senedattan hissesine mahsuben kahvehane kirasıyla eşya bedeli olan parayı eşi namına Hanya Eytam Sandığı'ndan alındığına dair senet. [7 Teşrin-i Sani 1310]-1894-11-19
ACCEVS00074.jpg.jpgAmcası müteveffa Tursuçaki Salih Ağa'nın duyunatının bir an evvel istihsaline dair Kandiye Eytam ve İslam Memuru Mahmud imzalı istida. [26 Nisan 1311]-1895-05-08
ACCEVS00068.jpg.jpg
Kaymakam İzzetlü Mustafa Bey'in müteveffiye kerimesi Hacire Hanım'ın mirasına dair pusulalar..-1892-03-17
ACCEVS00064.jpg.jpgVefat eden Damcı Ali Ağa'nın verasesinin icazetiyle 430 kuruş sarfı verese canibinden kendisine ita olunamadığından müteveffa-ı mezburun terekesinden alınması için icab-ı şer'inin icrası hususunda Mustafa Reis Dervişaki imzalı istida. [21 Receb 1309]-1892-02-20
ACCEVS00052.jpg.jpg
Tenzile Hanım imzalı istidanameyle Hasan Ağa aleyhine açtığı davada vefat eden kızkardeşi Hamide Saliha Hanım binti Hacı Ali Hüseyin Hocaki'nin mirasçısının tespiti için mahkeme.-1921-01-11
ACCEVS00044.jpg.jpg
Gazzazzade Hüseyin Avni Bey’in eşi Nimet Hanım'a annesi Şerife Havva Hanım'dan kalan ve kızkardeşi İsmet Hanımdan hibe olunan mirasın idaresinin Eytam Sandığı'ndan kendisine devredilmesine dair karar. [24 Receb 1309 - 29 Şubat 1307]-1892-02-23; 1892-03-12
ACCEVS00039.jpg.jpg
Nalpanaki İbrahim Efendi'nin defter-i kassamı mucibince mirasçılarına yapılan taksimatı gösteren pusulalar. [4 Kanun-i Sani 1305- 23 Temmuz 1306]-1890-01-16; 1890-08-04
ACCEVS00032.jpg.jpgHüsnüye Annesi Zekiye Hanımdan kalan, Eytam Sandığının İdare Ettiği paranın, Caferaki Molla Mehmed, Semerci İdrisaki Hasan Ağa ve Hacı Alaki Hüseyin Çavuşun kefaletleriyle kendisine verilmesine için Berber Dervişaki Cemali'nin dilekçesi [30 Haziran 1304]-1888-07-12
ACCEVS00017.jpg.jpg
Summons to the Peace Tribunal of Chania of Zehhaas Yusufopoulas Azimes Mouratopoulas and Ismail Mourataki, concerning the rights to the inheritance of the Deceased Hasan Mourataki-1908-07-23
ACCEVS00010.jpg.jpgVefat eden eşi Mustafa Ağa'nın terekesinden toplam 1499 kuruş 6 paranın Fatma Hanım tarafından Hanya Eytam Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [26 Temmuz 1309]-1893-08-07
ACCEVS00241.jpg.jpg
Hanya Hünkar Camii Mahallesi'nde sakin, Babası Ahmed Ağa bin Selim Saraylaki Mahzarında Emine Gülizar Hanım binti Saraylaki Ahmed Ağa tedavi için Dersaadet'teyken vefat eden Malakaraki Hasan Ağa ibn-i Halil bin İbrahim'in mirasından hakkı olduğuna dair ilam. [30 Temmuz 1314]-1898-08-11
ACCEVS00233.jpg.jpg
Hanya'da sakin iken bundan akdem vefat eden Umbar'ın kızı Varda'nın annesinden intikal eden mirasının hıfzı için vasi olarak Ali Halifenin nasb ve tayinine dair İlam. [9 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-04
ACCEVS00229.jpg.jpg
Hüseyin Bakkalaki'nin veraset dosyası. [23 Teşrin-i Evvel 1318]-1902-10-05
ACCEVS00227.jpg.jpg
Hanya Apakuron Nahiyesine tabi Kilyos Kariyesinde sakin iken vefat eden El-Hacc İbrahim Ağa bin Molla Mehmed nam Şahsın veraset ilamı. [12 Zilhicce 1273]-1857-08-03
ACCEVS00180.jpg.jpg
Law suit by Moustafa Skounaki, resident of Chania, against: Esmas Mesklianokoulas, widow of Nousrete Saloikoulaki, 2) Esmas Kouyoumjoukoulas, 3) Housein Kavroroustemaki, representing Ali Nousret Saloikouklaki towards the Chania Magistrate's Court.-1902-04-22
21-40 / 243
Discover
Browse