1-10 / 100
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVS00171.jpg.jpg
Selene Kazası sakinlerindenken Validesi Meryem Hanım'ın vefatında gayr-i baliğ olduğundan hissesinin Hanya Eytam Müdüriyeti tarafından zabt edildiği ancak, rüşdünü ispat ettiğinden hisse-i Irsiyesinin verilmesi için Saliha binti İbrahim'in istidası.-1895-01-17
ACCEVS00152.jpg.jpg
Hanya sakinlerinden Kurdoğlu Mehmed Ali Efendi, Apakoron Kazası, Bruznoro Kariyesi sakinlerinden Yargi Markaki ve Yuanni Yarolaki'nin müteveffa Kurdoğlu Kanber Ağa'nın veresesine medyun olduğu 3134 kuruşa dair şahidler huzurunda yapılan muakavelename.-1891-09-21
ACCEVS00203.jpg.jpgMüteveffa pederi Ali Çavuşzade Mehmed Efendi'nin kassamından hissesine düşen 2292 kuruş 22 parayı Hanya Eytam Sandığı'ndan aldığına dair Ayşe Hanım imzalı senet. [10 Kanun-i Sani 1311]-1896-01-22
ACCEVS00144.jpg.jpg
Müteveffa Ayan Ağazade Abidin'den alacakları isbatsız kassam defterine dahil edilemediğinden, alacaklarını ispat etmek için Mehakim-i Nizamiye'ye edip müteveffanın eytamına nizamiye masrafı tehmil edecekleri melhuz olduğundan meblağın muhakemesiz sarfı.-1890-11-06
ACCEVS00137.jpg.jpgVefat eden eşi Melek binti Hacı Selim Hanım'ın hanesinden hisse-i verasesine ait olan hissesinin rehini ve biraderi Bedelaki(?) Süleyman'ın kefaletiyle vasisi ve validesi olduğu Eytam Sandığı'ndaki akçesinden borç isteyen Bedelaki Hasan'ın dilekçesi.-1894-08-15
ACCEVS00146.jpg.jpgAnnesi Ümmü Gülsüm binti Demirci Faful Hanım'ın veraseti kendileri ve babalarına intikal ettiği, müteveffanın Uzunalaki Ömer Efendi'nin zimmetinde alacak hakkı 12 kuruşun verilmesi için Zehra ve Kübra (?) Hacı Mustafa'nın dilekçesi-1893-10-21
ACCEVS00167.jpg.jpg
Tahir bin Arif Şerifaryanakinin terekesini kızkardeşi Cemile zapt ettiği ve kendi hissesine düşen miktarı vermeye imtina ettiğinden Cemilenin çağırılıp kendi hissesini vermesinin sağlanması için İbrahim bin Emin Kahikadaraki'nin dilekçesi [9 Ağustos 1309]-1893-08-21
ACCEVS00168.jpg.jpgHünkar Cami-i Şerif Mahallesi'nde vefat eden kızı Demire binti Nusret Muzuraki'nin hayatta iken aldığı 6000 kuruşluk borcu ödemeden vefat ettiğinden terekesinden tarafına itasına dair validesi Penbe binti İsmail'in istidası. [Cemaziyel-Ahir 1314]-1896-11
ACCEVS00172.jpg.jpgVehbi Efendi'nin müteveffiye eşi Melek Hatun'un terekesinden Eytam Sandığı'nda bulunan akçesinden hissesine düşen 199,10 kuruşun Hanya Eytam Sandığı'ndan alındığına dair senet. [19 Kanun-i Evvel 1306]-1890-12-31
ACCEVS00176.jpg.jpg
İskenderiye'de vefat eden Validesi Hacı İmade binti Süleyman Hanım'ın Hanya Beytül-Mal İdaresince Korunmuş olan terekesinden Beytül-Mal Sandığında mevcud olan parayı ahz ederek alacağı kalmadığına dair Hacı Ayşe binti Kasım Helvan Mısırlı'nın beyanı.-1893-07-24
1-10 / 100

Discover

Issue Date