1-20 / 43
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVE00020.jpg.jpgMezheb-i Numan adlı kitabın tetkik ve mütalaası ile bu husustaki görüşleri ve mahkemenin beyanının bildirilmesi hususunda dilekçe.-1907-02-26
ACCEVE00013.jpg.jpg
Mekteb-i Kebir-i İnas muallimelerinden Atiye Tazdotola’nın kızının vefatıyla ev işlerini görecek kimsesi kalmadığından Çubukçu Hacı Mustafa Ağa'nın teklifiyle Hanya, Musa Paşa Mahallesi'ndeki evin hususi Sıbyan Mektebi ittihaz edilmesine dair dilekçesi.-1895-05-01
ACCEVE00002.jpg.jpgApplication of the president of the council of the Muslim Elders of Chania accompanying the report of the director of the Muslim schools of Chania .-1908-04-26
ACCEVE00023.jpg.jpgHangi mahallede kız çocuklarının hangi okula gittiğini gösteren liste.--
ACCEVE00043.jpg.jpg
19 Temmuz 1298 tarihinde göndermiş olduğu policenin Dersaadet'te sigortalanıp geldiği ve siparişlerinin yerine getirildiğine dair Kalaki Mehmed imzalı mektup Girit Hanya'da Mekteb Müdürü Faziletlü İsmail Efendi Hazretleri'ne gönderilmiştir. [30 Temmuz 1297]-1881-08-11
ACCEVE00014.jpg.jpgİslamlar tekrar hicrete başladıklarından sene-i atide mektebe devam edecek inas çocukların ancak sene-i mahiye miktarına eşit olabileceği ve hicretin önü alınır ise sene-i mahiye miktarından 20 kadar fazla olacağına dair Mekteb-i İnas müdiresinin yazısı.-1902-08-15
ACCEVE00012.jpg.jpgAhmed Efendi bin Halim Ağa Hacı Piraki bi-kudret kisandan olduğundan (?) risalenin Hanya Mekteb-i Kebir Kütüphanesi’nden itası hususunda Hacı Ahmedaki Hasan Şinasi imzalı ilm-i haber. [22 Eylül 1310]-1894-10-04
ACCEVE00003.jpg.jpgLatifaki Tahir adlı birinin Küçük İlm-i Hal ile Malumat-ı Nafia adlı iki ciltli kitabı Hanya Maarif Kütüphanesi'nden aldığına dair pusula. [1 Eylül 1305]-1889-09-13
ACCEVE00015.jpg.jpg1309 Şubat Kidonya Maarif Şubesi kararı ile küşad olunan Posasoyano Kariyesi Sıbyan Mektebi kız ve erkek öğrenci miktarını gösteren liste. [Şubat 1309]-1894-02
ACCEVE00036.jpg.jpgHanya Mekteb-i Kebir-i İslam İptidai Kısmı beşinci sene talebesinden Çafadoğlu Ali Ağa'nın mahdumu Hasan Efendi'nin pederinin fakir olması sebebiyle tedris ücreti ödemeye kudretinin olmadığına dair tahrirat. [7 Temmuz 1327]-1911-07-20
ACCEVE00022.jpg.jpgTaht-ı idaresindeki mektep şakirdanlarından bu seneki imtihan sonucunda mükafata şayan olanlara verilmek üzere 97 aded kitabı Hanya Maarif Kütüphanesinden aldığına dair mektep müdürü mühürlü pusula. [17 Temmuz 1315]-1899-07-29
ACCEVE00007.jpg.jpg
Kumkapı Mahallesi’nde okula gitmeye, meslek edinmeye müsaid çocuklar işsiz, bilgi ve terbiyeden yoksun olduklarından eğitimleri için Evkaf ve Eytam Meclisi ile Maarif Heyeti’nin tedbir almalarına dair Muhtar ve İhtiyar Heyeti’nin dilekçesi. [19 Haziran 1305]-1889-07-01
ACCEVE00031000.jpg.jpg
İzzî. [Hanya'da Mekatib-i İslamiye Matbaasında tab olunmuştur, 1299]-1883
ACCEVE00021.jpg.jpgTowards the Education Counselor/ Chania. The president informs that the Council of the Elders, according to the decision no. 214, suggests Ioannis Stavrakakis in the position of Agadakis.-1910-09-05
ACCEVE00008.jpg.jpgSelene Kazası Maarif Şubesi Heyeti seçilmesine rağmen nizam gereği reis ve azalara mülazımların da seçilmesi hususunda müzakere. [24 Eylül 1303]-1887-10-06
ACCEVE00009.jpg.jpg3 adet cebir kitabının Hanya Maarif Kütüphanesi'nden Riyaziye Muallimi Mahmud Celaleddin tarafından alındığına dair ilm-i haber. [16 Ağustos 1306]-1890-08-28
ACCEVE00004.jpg.jpg
Envelope to Muslim Council of Elders of Chania of the Supreme Directory of Education and Justice (city of Crete).-1906-07-13
ACCEVE00032000.jpg.jpg
Maksud. [Girid Hanya'da Mekatib-i İslamiye Matbaasında basılmıştır, 1299]-1883
ACCEVE00027000.jpg.jpg
Sübha-ı Sıbyan. [Girid Hanya'da Mekatib-i İslamiye Matbaasında tab olunmuştur.]--
ACCEVE00016.jpg.jpg
Tefeyüz Kitaphanesi’nden Hanya İslam Mektebi Müdürü Mehmed Zihni Bey'e gönderilen kitapların listesi [26 Teşrin-i Evvel 1328]-1912-11-08
1-20 / 43
Discover
Issue Date
Browse