1-7 / 7
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCGVM00005.jpg.jpgTowards the Army Guards ( Frourarhion) of Chania. Among the other Muslim soldiers is the mouezinis of the mosque of the District Kato Koum Kapi. He wishes to be exempted by the afternoon call in order to practice the afternoon pray.-1919-02-27
ACCGVM00007.jpg.jpg
Jandarma Kumandanlığı'na çeşitli hususlarda yazılan tahrirlerin kayıt müsveddeleri. [28 Kanun-i Evvel 1309]-1894-01-09
ACCGVM00004.jpg.jpgHanya'da konuçlanmış 34. Alayı mülazımlarından Lütfü Efendi'nin Halepa'da memur bulunduğu sırada bazı ev eşyasını emanet vererek Eski Vali Corci Paşa'nın emriyle kendi ailesiyle Halepa'dan ayrılmasına dair Papazaki Nikola'nın yazısı [17 Kanun-i Sani 1313]-1898-01-17
ACCGVM00008.jpg.jpgHidmet-i Askeriye'ye celb edilen Müslümanların tevellüd defterlerinde senelerinin yanlış gösterildiğinden bir emirname-i mahsuseyle Hanya'da teşekkül eden komisyona evraklarıyla başvurmaları hususunun Mahkeme-i Şeriyesi'nce cereyan edip etmediğine dair yazı.-1917-02-06
ACCGVM00001.jpg.jpgHanya Evkaf ve Eytam Riyaset-i Canib-i Alisi'ne gönderilen Sivil Esirler Garnizonu Tabibi Doktor Necati Bey esir askerlerden Bursalı İbrahimoğlu Mustafa’nın muayenesi ve teşhisi ile ilgili raporu. [ Teşrin-i Evvel 1338]-1922-10-20
ACCGVM00006.jpg.jpg
To the Head of the Army Guards (Frourarhos). it is asked that Mouezinis Arap Ezamisi Getimagazade stays there, at Chania.-1919-04-04
ACCGVM00003.jpg.jpgHanya Maarifi'nden Mekteb-i Hukuka gönderilmesi kararlaştırılan her sancaktan üçer nefer talebinin masraflarnın Hanya hissesine düşen kısmının karşılanması için Hanya Sancağı'na raci olan tahsisatın kabul ve tasdikine dair karar. [24 Eylül 1303]-1887-10-06
1-7 / 7
  • 1

Discover

Issue Date