1-17 / 17
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCGVM00012.jpg.jpg
Bedel-i askeri itasıyla terhisi hakkında nizamnamede istisna edilmiş Girid Müslümanlarının nizamdan müstefid olmaları hakkında Harbiye Nezareti'ne telgrafnamenin gönderildiğine dair Hanya Cemaat-i İslamiye Reisi Balcızade Hüseyin Rahmi imzalı takrir.-1922-09-20; 1922-09-21
ACCGVM00003.jpg.jpgHanya Maarifi'nden Mekteb-i Hukuka gönderilmesi kararlaştırılan her sancaktan üçer nefer talebinin masraflarnın Hanya hissesine düşen kısmının karşılanması için Hanya Sancağı'na raci olan tahsisatın kabul ve tasdikine dair karar. [24 Eylül 1303]-1887-10-06
ACCGVM00002.jpg.jpgApplication of the Army Recruiting office of Crete seated at Chania to Muslim Council of Elders asking information about the place and date of birth of Kazazalidaki son of Husni.-1922-12-21
ACCGVM00009.jpg.jpg
Ahzı Asker Komisyonu’na gönderilecek huteba ve müezzinin isim listesinin hazırlandığına dair takrir.-1917-03-19
ACCGVM00017.jpg.jpgLetter of the Holy Judge and Mufti of Chania. Mehmet Semsuddin, to the Ministry of the Military in Athens, protesting for the non-exemption from army duties of the muezzins by the Army Conscription Office of Crete .-1919-03-09
ACCGVM00008.jpg.jpgHidmet-i Askeriye'ye celb edilen Müslümanların tevellüd defterlerinde senelerinin yanlış gösterildiğinden bir emirname-i mahsuseyle Hanya'da teşekkül eden komisyona evraklarıyla başvurmaları hususunun Mahkeme-i Şeriyesi'nce cereyan edip etmediğine dair yazı.-1917-02-06
ACCGVM00001.jpg.jpgHanya Evkaf ve Eytam Riyaset-i Canib-i Alisi'ne gönderilen Sivil Esirler Garnizonu Tabibi Doktor Necati Bey esir askerlerden Bursalı İbrahimoğlu Mustafa’nın muayenesi ve teşhisi ile ilgili raporu. [ Teşrin-i Evvel 1338]-1922-10-20
ACCGVM00010.jpg.jpgDayısından validesiyle teyzesine ait terekeden mikdar-ı nizamisinden fazla alınan harcın iadesini 38. Alayın 1. Taburunun 4. Bölüğü Yüzbaşısı Osman Behçet Efendi'nin gönderdiği arzuhal iade edilmek üzere gönderildiğine dair Girid Kumandanı Cevad'ın yazısı.-1898-04-18
ACCGVM00006.jpg.jpg
To the Head of the Army Guards (Frourarhos). it is asked that Mouezinis Arap Ezamisi Getimagazade stays there, at Chania.-1919-04-04
ACCGVM00015.jpg.jpg
Towards the Crete office of Recruitment: the Chania Ierodikis and muftis asks for the exception of the hatipis of the Yusuf Pasa Mosque from the army .-1919-05-08
ACCGVM00004.jpg.jpgHanya'da konuçlanmış 34. Alayı mülazımlarından Lütfü Efendi'nin Halepa'da memur bulunduğu sırada bazı ev eşyasını emanet vererek Eski Vali Corci Paşa'nın emriyle kendi ailesiyle Halepa'dan ayrılmasına dair Papazaki Nikola'nın yazısı [17 Kanun-i Sani 1313]-1898-01-17
ACCGVM00016.jpg.jpg
Letter of the judge of the Holy Court and Mufti of Chania to the Chief of the Garrison of Chania asking for the granting of permission to the Muslim soldiers of the garrison during the forthcoming month or Ramazan to attend the evening religious ceremonies.-1919-05-14
ACCGVM00013.jpg.jpgHanya şehrinde bulunan Dimetoka ahalisinden Binbaşı Abdülkerim Bey bin Müdavi Efendi'nin Hanya'da Mevlevi Dergah-ı Şerifi'nde 5 Haziran 1923 tarihinde vefat ettiğine dair Hanya İslam İhtiyar Meclisi Reisi'nin yazısı.-1923-07-16
ACCGVM00005.jpg.jpgTowards the Army Guards ( Frourarhion) of Chania. Among the other Muslim soldiers is the mouezinis of the mosque of the District Kato Koum Kapi. He wishes to be exempted by the afternoon call in order to practice the afternoon pray.-1919-02-27
ACCGVM00014001.jpg.jpg
Towards the Office of Recruitment. Information about Ousta İsmailakis Hasan of Poustem (?)-1923-01-07; 1902-01-28
ACCGVM00007.jpg.jpg
Jandarma Kumandanlığı'na çeşitli hususlarda yazılan tahrirlerin kayıt müsveddeleri. [28 Kanun-i Evvel 1309]-1894-01-09
ACCGVM00011.jpg.jpgTowards the office of Recruitment of Crete/Chania. The President of the Muslim Elders sends the lists of the Muslim religious servants.-1920-05-02
1-17 / 17
Discover
Browse